Csongrád Város Önkormányzata Képviselõ-testületének

a 9/2005. /III. 22./ ÖKt. rendelettel módosított

9/2004. /III. 25./ Ökt.
r e n d e l e t e

/egységes szerkezetben/

Csongrád város címerérõl és zászlajáról, használatuk rendjérõl.


Csongrád Város Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. § /6/ bekezdés a./ pontjában és a 16. § /1/ bekezdésében biztosított jogkörében az önkormányzat jelképeirõl és azok használatának rendjérõl az alábbi rendeletet alkotja.

I.

Az önkormányzat jelképei, leírásuk.

1.§

Az önkormányzat jelképei a város történelmi múltjára utaló szimbólumok: a város címere és a város zászlaja.

2. §

/1/ Csongrád város címere: csücskös pajzs, a kék színû pajzsmezõben vörös szív. A szívbõl növekvõ három vörös rózsa, zöld szárakon, a középsõ, egyenes szárú rózsán ezüst színû galamb. A pajzson 5 ágú nyitott aranykorona, a koronát és a pajzsot kétoldalt címertakaró díszíti, amelynek színe arany, visszája vörös.

3. §

/1/ Csongrád város zászlajának alapszíne kék, a zászlólap optikai középpontjában a városcímer, alatta lefelé hajló ívben a címertakaró színével megegyezõ színû "CSONGRÁD" felirattal.

4. §

/1/ A városcímer ábrázolása, elõállítása a címernek a polgármesteri hivatalban lévõ hiteles példánya, annak méretarányai, színmintája alapján történhet.

/2/ Amennyiben a városcímer nem a hiteles színekben kerül ábrázolásra, elõállításra, az csak hordozó anyag színében, a heraldika általános szabályai és színjelzései megtartásával történhet.

/3/ A címer kicsinyítése csak olyan mértékû lehet, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.

II.
A jelképek használatának köre, szabályai.

5. §

/1/ A városcímert használni lehet:
a./ az önkormányzat és a polgármester körpecsétjén.
b./ a város zászlaján és annak változatain.
c./ az önkormányzat és szervei által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, helyi kitüntetéseken, városi emlékérmeken.
d./ a Városháza homlokzatán, dísztermében, házasságkötõ termében, a polgármester /alpolgármesterek/ jegyzõ irodájában, a polgármesteri hivatal tájékoztató tábláin.
e./ az önkormányzat és szervei - bizottságok, polgármester, polgármesteri hivatal, intézmények, 100 %-ban az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság, kht. - levélpapírjain, borítékján.
f./ az önkormányzati intézmények, 100 %-ban az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság, kht. épületein, vagy bejáratánál, vezetõinek irodájában.
g./ az önkormányzat szervei által megjelentetett, a várost bemutató, a város életével, történelmével foglalkozó kiadványokon, meghívóban, emléktárgyakon.
h./ a városba vezetõ utak mellett lévõ táblán, a közterületi várostérképeken.
i./ a város honlapján.
j./ a polgármester engedélye szerint.

/2/ A városcímerrel ellátott körpecsét az államigazgatási jogkörben kiadott iratokon nem használható.

6. §

/1/ Az 5. § /1/ bek. e. pontjában meghatározottakon túl más számára az általa készített, illetve készíttetett kiadványon, terméken, rendezvényeken a városcímer használatát - kérelemre - e rendelet alapján a polgármester engedélyezheti.

/2/ Kereskedelmi, vagy üzleti reklámcélú címerhasználatért a polgármester díjat állapíthat meg.

7. §

/1/ A város címerének használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a./ a kérelmezõ nevét, címét
b./ a városcímer használat célját
c./ az elõállítani kívánt mennyiséget /darabszámot/
d./ a címerhordozó tárgy, vagy a címer anyagát
e./ terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén annak módját
f./ a használat idõtartamát
g./ a címer felhasználásáért felelõs személy nevét, beosztását


/2/ A városcímer használatára vonatkozó engedély tartalmazza:
a./ az engedélyes nevét, címét
b./ a címerhordozó tárgy, vagy a címer anyagát
c./ az engedélyezett használat célját
d./ az elõállítani engedélyezett mennyiséget
e./ az engedély érvényességi idejét
f./ a terjesztés vagy forgalomba hozatal módjára vonatkozó kikötéseket
g./ a címer használatért felelõs személy nevét
h./ ha a használatért díjat kell fizetni, annak összegét.


/3/ A kiadott engedélyekrõl a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.


/4/ Az engedély kiadását meg kell tagadni, ha a címer tervezett használata, az elõállításának módja nem felel meg e rendelet elõírásainak, sértené a város hírnevét.


/5/ A kiadott engedélyt a polgármester visszavonhatja, ha a címerhasználat az engedélyben foglaltaktól eltérõen, vagy egyéb módon a város hírnevét, illetõleg a címer szimbolikus jellegét sértõ módon történik.


8. §

/1/ A város zászlaja használható:
- a Városháza dísztermében, a díszterem elõterében
- jelentõs városi eseményeken, találkozókon
- az önkormányzat nemzetközi és hazai kapcsolatai eseményein
- csongrádi részvétellel rendezett kulturális, vagy sportrendezvényeken

/2/ A város zászlaját a Városháza elõtti árbocra fel kell vonni:
- a képviselõ-testület ülései idején /kihelyezett ülés esetén az ülés helyszínén is ki kell tûzni a zászlót/.
- állami ünnepek alkalmával
- a Csongrádi Napok ideje alatt,
- a képviselõ-testület által meghatározott egyéb alkalmakkor.

/3/ A zászló elõállításának, használatának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat értelemszerûen kell alkalmazni.

Záró rendelkezések.


9. §

/1/ Aki a város címerét, vagy zászlaját jogosulatlanul, az engedélytõl eltérõen, vagy a város közösségét sértõ módon használja fel, szabálysértést követ el, amely miatt 30.000,- Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható.

/2/ A szabálysértés tetten ért elkövetõjével szemben a rendõrség a közterület-felügyelõ 500.- Ft-tól 10.000.- Ft-ig terjedõ helyszíni bírságot szabhat ki.
/A /2/ bekezdés a 9/2005. /III.22./ ÖKt. rendelettel megállapított szöveg, hatályba lépés 2005. ápr.1./


10. §


/1/ Jelen rendelet 2004. április 1-jén lép hatályba, egyidejûleg Csongrád Város Tanácsa többször módosított 2/1990. /VII. 2./ számú rendelete hatályát veszti.

/2/ A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

 

 

Bedõ Tamás
Dr. Berkes István
polgármester
jegyző


Záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2004. március 25.


Dr. Berkes István
jegyzõ

 

Bedõ Tamás
Dr. Berkes István
polgármester
jegyző

Záradék:

E rendelet kihirdetésének napja: 2004. március 25.


Dr. Berkes István
jegyzõ