Select Page

Pályázat a Hársfa u. 59. I/3. szám alatti szociális bérlakás bérbeadására

Pályázat a Hársfa u. 59. I/3. szám alatti szociális bérlakás bérbeadására

Csongrád Város Polgármestere pályázatot hirdet a 6640 Csongrád, Hársfa u. 59. I/3. szám alatti megüresedett és helyreállításra szoruló szociális bérlakás bérbeadására.
A pályázatok zárt borítékban történő beérkezésének helye és határideje: Polgármesteri Hivatal, Szociális és Egészségügyi Iroda (6640 Csongrád, Kossuth tér 7., fszt. 8. iroda), 2016. március 2. (szerda) 10 óra.
A borítékra kérjük ráírni: Csongrád, Hársfa u. 59. I/3. – pályázat
A részletes hirdetmény az alábbiakban megtalálható. További információval, illetve a részletes hirdetménnyel kapcsolatban ügyfélfogadási idő alatt a Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda áll rendelkezésre. (Csongrád, Kossuth tér 7. fszt. 8. szoba, tel.: 63/571-920) .
A pályázatok elbírálásának határideje: 2016. március 10.
A lakás megtekinthető: 2016. február 24-én de. 9-10 óra és 2016. február 25. du. 14-15 óra között.

Részletes hirdetmény a 6640 Csongrád, Hársfa u. 59. I/3.

szám alatti szociális bérlakás bérbeadására

A lakás adatai:

6640 Csongrád, Hársfa u. 59. I/3. szám, 2  szoba, konyha, közlekedő, fürdőszoba, WC, erkély helyiségekből áll. Távhővel fűtött, összkomfortos komfortfokozatú, alapterülete 54 m2, jelenlegi lakbér 13.500 Ft/hó + társasházi üzemelési költség, a lakás felújítást követően beköltözhető.

Jelenleg a villanyáram visszakötés folyamatban (a költségét a bérbeadó Önkormányzat fizeti), ezt követően lehet a felújítási munkálatokat elkezdeni.

A bérleti jogviszony időtartama: 1+4 év

A bérlőt megillető, illetve terhelő fontosabb jogok és kötelezettségek:

A lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes jogszabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv., valamint 23/2015. (X. 27.) önkormányzati rendelet „a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről” rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtása:

Pályázók személyi köre:

(1) A pályázónak az alábbi együttes feltételeknek kell megfelelnie:

a) a pályázó, valamint a vele együttköltöző személyek nem rendelkeznek vagyonnal,

b)  a pályázónak, illetőleg a vele együttköltöző személyeknek az egy főre jutó havi jövedelme nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 500%-át (142.500 Ft).

A jövedelemszámításnál „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. törvény 10. § (2)-(5) bekezdések rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni,

c)  a pályázó, önkormányzati bérlakás bérlője, vagy a szociális szállás használója, lakbér, vagy közüzemi díj hátralékkal nem rendelkezik a pályázat benyújtásakor,

d) a pályázó nagykorú magyar állampolgár, vagy a munkavállaló közösségen belüli szabad mozgásról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosultsági körbe tartozó személy,

e) a pályázó, vagy a vele együtt költöző személyek bármelyikének a bérbeadóval kötött bérleti szerződése nem az együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos, vagy tűrhetetlen magatartás tanúsítása miatt került megszüntetésre a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül,

f) a pályázó Csongrádon lakóhellyel és életvitelszerű itt tartózkodással, vagy csongrádi munkahellyel rendelkezik,

g.) a pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy előrefizetős mérőórával, mérőórákkal az ingatlant felszereli,

h) a pályázó nyilatkozik arról, hogy a felújítási munkálatokat 30 napon belül elvégzi,

i) a pályázó hitelt érdemlő okirattal igazolja, hogy a helyreállításhoz szükséges anyagi forrással rendelkezik.

(2) A pályázatot érvénytelennek kell tekinteni:

ha a pályázó nem felel meg a 23/2015. (X. 27.) önkormányzati rendelet „a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről” 11.§ (1) bekezdésében foglalt feltételek bármelyikének, vagy

– ha a hiánypótlási felhívásnak nem tesz eleget az eljárás során, vagy

– nem az erre a célra rendszeresített Pályázati Adatlapon nyújtotta be a pályázatot.

(3)     A 3. számú függelék szerinti pontszámítási rendszerben akkor állapítható meg pontszám, ha a feltételek teljesülését a pályázó a 3. számú melléklet szerinti formanyomtatványban meghatározott okirattal igazolja. A pályázat érvényességéről, valamint a megállapított pontszámról a polgármester a pályázót a pályázat elbírálására tűzött határidő lejártától számított 8. napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján értesíti. A pályázat érvényességére, valamint a megállapított pontszámra vonatkozóan a hirdetmény kifüggesztésétől számított 8 napon belül észrevételnek van helye. Az észrevételt a szociális ügyekért felelős bizottság véleményezi, a polgármester az észrevétel megtételére vonatkozó határidő lejáratától számított 15 napon belül hozza meg döntését.

(4) A polgármester a pályázat nyertesének kizárólag azt az érvényesen pályázó személyt nyilváníthatja, aki a 3. számú függelékben meghatározott pontszámítási rendszerben a legmagasabb pontszámot éri el. Azonos pontszám esetén, vagy ha a 3. számú függelékben meghatározott pontszámítási rendszer alapján egyik pályázó sem szerez pontot, a pályázat nyertese az a pályázó, akinél az együttköltözők létszáma alapján számított havi jövedelem és a bérlemény várható átlagos fenntartási költségének arányszáma alacsonyabb. Amennyiben az előzőek szerint sem állítható fel sorrend, úgy a több kiskorú személy eltartásáról gondoskodó pályázót, ha ez alapján sem állítható fel sorrend, úgy a pályázatot előbb benyújtó személyt kell a pályázat nyertesének tekintetni.

(5)   Amennyiben a pályázó valótlan adatot közöl, vagy a döntéshozót bármilyen módon megtéveszti, úgy a kijelölést vissza kell vonni, vagy a már megkötött bérleti szerződést fel kell mondani. A kijelölés visszavonása esetén a 2. legmagasabb pontszámot elért pályázót kell bérlőnek kijelölni.

(6) Amennyiben érvényes pályázat nem került benyújtásra a lakásra új pályázatot kell kiírni.

(7) A pályázati kiírásban felsorolt helyreállítási munkák elvégzését a Városellátó Intézmény ellenőrzi. Ezt követően kerül sor a bérleti szerződés megkötésére.

A helyreállításhoz szükséges munkák felsorolása:

1.    Konyha: – konyhabútor pótlása                60.000 Ft
–    mosogató csaptelep + szifon pótlása         9.600 Ft
–    dugaljak javítása                        880 Ft
–    gáztűzhely bekötése                 2.000 Ft
–    ajtó zár, kilincs és cím pótlása             3.000 Ft
–    tisztasági festés                    12.000 Ft
2.    Kisszoba: – ajtó zár, kilincs és cím pótlása mindkét ajtóban  6.000 Ft
–    mennyezet lámpa pótlás                 1.350 Ft
–    tisztasági festés                    18.000 Ft
3.    Nagyszoba: – szőnyegpadló pótlás (525×345 cm, illetve 175×345 cm)    64.320 Ft
–    ajtó zár, kilincs és cím pótlás             3.000 Ft
–    tisztasági festés                    36.000 Ft
–    mennyezetlámpa pótlás                 1.350 Ft
4.    Előszoba: – tisztasági festés                     8.000 Ft
5.    WC:     – tisztasági festés                     4.000 Ft
6.    Fürdőszoba: – zuhanycsap pótlás                12.590 Ft
–    mosdó csap pótlás                     6.390 Ft
–    fali tükör pótlás                     4.000 Ft
–    fali lámpa pótlás                     1.230 Ft
–    tisztasági festés                     4.000 Ft
Összesen:             257.710 Ft

A helyreállítás költsége a lakbérbe elszámolható.

A jogos lakásigény mértékének felső határa:

a) 1 személy esetén 1,5 lakószoba

b)                 2-3 személy esetén                  2,5      lakószoba

c)                 4 személy esetén                     3          lakószoba

d)                5-6 személy esetén                  3,5   lakószoba, amelyet minden további személy esetén fél lakószobával növelni kell.

A pályázatot kizárólag írásban az 23/2015. (X.27.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete szerinti „Pályázati adatlap – szociális helyzet alapján helyreállítás vállalása esetén történő lakás bérbeadásához” elnevezésű nyomtatványon, a kötelezően mellékelendő dokumentumokkal ellátva, zárt borítékban, 1 pld-ban lehet benyújtani Csongrád Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Irodáján (Csongrád, Kossuth tér 7., fszt. 8.)

A beérkezés határideje: 2016. március 2. (szerda) 10 óra.

A borítékra kérjük ráírni: Csongrád, Hársfa u. 59. I/3. – pályázat

A lakás megtekinthető: 2016. február 24. de. 9-10 óra

2016. február 25. du. 14-15 óra

A pályázat elbírálásának várható időpontja: 2016. március 2. 10 óra

A szerzőről:

Szóljon hozzá

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Aktuális kérdés

Ön mennyire elégedett a csongrádi nyári kulturális nagy rendezvények színvonalával?

Szavazás állása

Betöltés ... Betöltés ...

Facebook

Önnek ajánljuk