Csongrád Város Önkormányzata a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  pályázatot hirdet

Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum

intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év, 2018.01.01.-től 2022.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6640 Csongrád, Szentháromság tér 12.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A városi könyvtár, információs központ és a városi múzeum működésének irányítása. Munkáltatói jogok gyakorlása. Intézményi rendezvények szervezése, koordinálása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet előírásai szerint,

        Az Intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban töltött – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közművelődési intézményben szerzett intézményvezetői tapasztalat – Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettségeket igazoló dokumentumok másolatai.

        A pályázónak az intézmény alaptevékenységét (könyvtár, múzeum) érintő szakmai elképzelései, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja.

        Fényképes szakmai önéletrajz.

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

        A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Juhász László jegyző nyújt, a 20/777-8338 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Város Önkormányzata címére történő megküldésével (6640 Csongrád, Kossuth tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01-4252-2/2017 , valamint a beosztás megnevezését: könyvtáros/múzeológus.

        Elektronikus úton Erhardtné Bernát Henrietta részére a pmmunkaugy@csongrad.hu E-mail címen keresztül

        Személyesen: Erhardtné Bernát Henrietta, Csongrád megye, 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezésről a véleményezésre felkért bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. A pályázók írásban értesítést kapnak a döntésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 21.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csongrad.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.