PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Csongrád Város Polgármestere

pályázatot hirdet

a 6640 Csongrád, József A. u. 9/1. szám alatti megüresedett, helyreállításra szoruló szociális bérlakás bérbeadására

A pályázatok zárt borítékban történő beérkezésének helye és határideje: Polgármesteri Hivatal Szociális és Lakásügyi Iroda (6640 Csongrád, Kossuth tér 7., fszt. 8-9. iroda),

2024. február 05. (hétfő) 10.00 óra.

A borítékra kérjük ráírni: Csongrád, József A. u. 9/1. – pályázat

A részletes hirdetmény, a 3. sz. pályázati adatlap, valamint a 23/2015. (X. 27.) önkormányzati rendelet a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről a www.csongrad.hu honlapon megtalálható.

További információval, illetve a részletes hirdetménnyel kapcsolatban ügyfélfogadási idő alatt a Polgármesteri Hivatal Szociális és Lakásügyi Irodája áll rendelkezésre. (Csongrád, Kossuth tér 7. fszt. 8. szoba, tel.: 63/571-920)

A pályázatok elbírálásának határideje: 2024.február 16. (péntek)

A lakás megtekinthető: 2024. január 26.(péntek) 11.00-11.30 óra között

A pályázat kiírója (a polgármester) a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Részletes hirdetmény a 6640 Csongrád, József A. u. 9/1.

szám alatti helyreállításra szoruló szociális bérlakás bérbeadására

A lakás adatai:

6640 Csongrád, József A. u. 9/1., 47 m2, komfortos, egyedi gázfűtés, 1 szoba, konyha, fürdőszoba+WC. Jelenlegi lakbér 28.200 Ft.

A bérleti jogviszony időtartama: 1+4 év

A bérlőt megillető, illetve terhelő fontosabb jogok és kötelezettségek:

A lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes jogszabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv., valamint 23/2015. (X. 27.) önkormányzati rendelet a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtása: 

Pályázók személyi köre:

1) A pályázónak az alábbi együttes feltételeknek kell megfelelnie:

a) a pályázó, valamint a vele együttköltöző személyek nem rendelkeznek vagyonnal,

b) a pályázónak, illetőleg a vele együttköltöző személyeknek az egy főre jutó havi jövedelme nem haladhatja meg a szociális vetítési alap 650 %-át. A jövedelemszámításnál „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. törvény 10. § (2)-(5) bekezdések rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni,

c) a pályázó, önkormányzati bérlakás bérlője, vagy a szociális szállás használója, lakbér, vagy közüzemi díj hátralékkal nem rendelkezik a pályázat benyújtásakor,

d) a pályázó nagykorú magyar állampolgár, vagy a munkavállaló közösségen belüli szabad mozgásról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosultsági körbe tartozó személy,

e) a pályázó, vagy a vele együtt költöző személyek bármelyikének a bérbeadóval kötött bérleti szerződése nem az együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos, vagy tűrhetetlen magatartás tanúsítása miatt került megszüntetésre a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül,

f) szociális alapon önkormányzati bérlakásra jogosultság további feltétele, hogy a pályázó a kérelem benyújtásakor és az azt megelőző 6 hónapban Csongrádon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel és életvitelszerű itt tartózkodással, vagy Csongrádon legalább 3 hónapos munkaviszonnyal rendelkezik a kérelem benyújtásakor.

g) a pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy előrefizetős mérőórával, mérőórákkal az ingatlant felszereli,

h) a pályázó nyilatkozik arról, hogy a felújítási munkálatokat 30 napon belül elvégzi,

i) a pályázó hitelt érdemlő okirattal igazolja, hogy a helyreállításhoz szükséges 400.000 Ft anyagi forrással rendelkezik.

(2) A pályázatot érvénytelennek kell tekinteni

a) ha a pályázó nem felel meg a 11. § (1) bekezdésében foglalt feltételek bármelyikének,

b) ha a hiánypótlási felhívásnak nem tesz eleget az eljárás során, vagy

c) nem az erre a célra rendszeresített Pályázati Adatlapon nyújtotta be a pályázatot.

(4)A pályázat nyerteséről a polgármester és a szociális ügyekért felelős bizottság dönt soron következő ülésén. A bizottsági ülést követő 3 napon belül a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kerül kifüggesztésre a pályázó nyertes neve.

(5) Amennyiben a pályázó valótlan adatot közöl, vagy a döntéshozót bármilyen módon megtéveszti, úgy a kijelölést vissza kell vonni, vagy a már megkötött bérleti szerződést fel kell mondani.

(6) Amennyiben érvényes pályázat nem került benyújtásra a lakásra új pályázatot kell kiírni. A pályázat kiírója (a polgármester) a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

(7) A pályázati kiírásban felsorolt helyreállítási munkák elvégzését az önkormányzat által megbízott szakember  ellenőrzi. Ezt követően kerül sor a bérleti szerződés megkötésére.

(8) A lakásbérleti jogviszony 5 éven belül történő megszűnése esetén, a lakás állapotfelmérését követően a bérlő az általa beköltözés előtt elvégzett értéknövelő beruházás addig meg nem térült ellenértékére igényt tarthat, melyet a bérlő részére a lakás leadását követő 30 napon belül kell kifizetni kivéve, ha a lakásbérleti jogviszony megszűnésére a bérlőnek felróható okból került sor

A jogos lakásigény mértékének felső határa:

  1. 1 személy esetén  1,5  lakószoba
  2. 2-3 személy esetén 2,5 lakószoba
  3. 4 személy esetén 3 lakószoba
  4. 5-6 személy esetén 3,5 lakószoba, amelyet minden további személy esetén fél lakószobával növelni kell.

A pályázatot kizárólag írásban az 23/2015. (X.27.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete szerinti „Pályázati adatlap – szociális helyzet alapján helyreállítás vállalása esetén történő lakás bérbeadásához” elnevezésű nyomtatványon, a kötelezően mellékelendő dokumentumokkal ellátva, zárt borítékban, 1 pld-ban lehet benyújtani Csongrádi Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Lakásügyi Irodáján. (Csongrád, Kossuth tér 7., fszt. 8-9.)

A beérkezés határideje: 2024.február 05. (hétfő) 10.00 óra.

A borítékra kérjük ráírni: Csongrád, József A. u. 9/1. – pályázat

A lakás megtekinthető: 2024. január 26.(péntek) 11.00-11.30 óra között

A pályázat elbírálásának várható időpontja: 2024. február 16. (péntek)

A helyreállításhoz szükséges munkák felsorolása: Csongrád 6640 József Attila u.9./1. lakás

  1. Konyha: – gáz-víz csövek mázolása: 5.800 Ft

– mennyezeti lámpa csere: 10.500 Ft

– villanykapcsoló csere: 2.100 Ft

– tisztasági festés 38.5 nm: 8.960 Ft

– 3 db konnektor cseréje: 4.650 Ft

– 0.9m*2.1m üveges ajtó mázolása: 7.250 Ft

– bejárati ajtó kilincs csere: 2.410 Ft

– duplázott bejárati ajtó mázolása: 12.300 Ft

2.  Fürdőszoba: – Wc ülőke csere: 5.800 Ft

– fal vakolatjavítás: 4.100 Ft

– tisztasági festés 11.4 nm: 3.200 Ft

– oldalfali burkolatjavítás 3 m2: 19.400 Ft

– gáz-víz csövek mázolása: 6.850 Ft

-1 db dupla konnektor cseréje: 2.890 Ft

– 1 db villanykapcsoló csere: 1.510 Ft

– padló összefolyó rács pótlása: 1.920 Ft

– ajtótok mázolása 0.7mX2.1m: 3.750 Ft

3. Kisszoba: – 3m*1.9m szőnyegpadló + szegőzés cseréje: 34.200 Ft

– villanykapcsoló csere 1 db  1.550 Ft

– 1.4mX1.55m ablak mázolása: 7.900 Ft

– 1 db konnektor cseréje: 1.550 Ft

– tisztasági festés 32.9 nm: 8.160 Ft

4. Nagyszoba: -2.95m*5m szőnyegpadló + szegőzése: 88.500 Ft

– oldalfal+mennyezet vakolatjavítás: 4.300 Ft

– csövek mázolása: 3.200 Ft

– 2db konnektor csere: 3.100 Ft

– 1 db villanykapcsoló csere: 1.550 Ft

– ajtó+ ablak 2.05mX1.8m mázolása: 18.650 Ft

– 1.95m X 0.25m külső ablakpárkány csere: 3.600 Ft

– tisztasági festés 61 m2: 14.650 Ft

Összesen:   294.300  Ft