A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről  szóló 1997. évi CXL. törvény 94. § (3) bekezdése és a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet alapján pályázatot hirdet

Tari László Múzeum

igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2024.03.01. napjától 2029.02.28. napjáig terjedő időtartamra szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád-Csanád vármegye, 6640 Csongrád, Iskola utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Múzeumi feladatok ellátása, valamint az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kultv.), valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra. Az igazgató felelős az intézmény költségvetésének végrehajtásáért, az intézmény feladatainak ellátásához annak vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az Alapító Okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, a belső kontrollrendszer kialakításáért és működtetéséért, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért.

Javadalmazás és juttatások:

A javadalmazás megállapítására és a juttatásokra a  Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

– mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség, jogász, vagy közgazdász szakképzettség,

– Közös Európai Referenciakeret (KER) szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret,

– végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett, valamint a megbízás időpontjában vezetői gyakorlattal is rendelkezik,

az akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás tanfolyam elvégzését igazoló okirattal rendelkezik, vagy vállalja, hogy a munkakör betöltését követő két éven belül a tanfolyamot elvégzi,

–vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

–büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

– magyar állampolgárság, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– részletes szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a tudományos-szakmai publikációk jegyzékét,

– szakirányú végzettséget és szakképzettséget és amennyiben van, tudományos fokozatot, valamint (KER) szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret, – melynek igazolása történhet különösen az államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal- igazoló okirat közjegyző által hitelesített másolata,

– az intézmény vezetésére vonatkozó, részletes szakmai, vezetői programját,

– a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

– annak igazolására szolgáló hatósági bizonyítványt, hogy nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hozzájárul-e, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testületek a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartsanak,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

– legalább 3 év szakmai gyakorlat meglétét tanúsító munkáltatói igazolás, valamint a vezetői  gyakorlat igazolását,

– államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó 120 órás képzés meglétét igazoló dokumentum, vagy nyilatkozatot arról, hogy 2 éven belül vállalja annak elvégzését,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,

–a pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211. §-a szerinti összeférhetetlenségi ok,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot, a pályázó személyes adatait megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2024. március 1-től tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Dr. Juhász László jegyző nyújt a 63/571-900  telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton Erhardtné Bernát Henrietta részére a pmmunkaugy@csongrad.hu e-mail címen keresztül.

Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Városi Önkormányzat címére történő megküldésével (6640 Csongrád, Kossuth tér 7. ). Kérjük a zárt borítékon feltüntetni a „Tari László Múzeum igazgatói pályázat”.

Személyesen Csongrádi Polgármesteri Hivatal, 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. munkaügyi iroda

A pályázat elbírálásának módja rendje:

A kinevezésről Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő testülete dönt.

A pályázók az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak.
Az eredménytelenül pályázók pályázati anyaga postai úton visszaküldésre kerül.
A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának várható határideje: 2024. január 31.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

Csongrád Város Honlapja www.csongrad.hu  2023. november 15.

A megbízásra a kultúráért felelős miniszter egyetértését követően kerül sor.

A szakmai bizottsági meghallgatás várható időpontja: 2023. december 20.

A Képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csongrad.hu honlapon szerezhet.