Válassza az Oldal lehetőséget

Pályázat a Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 

intézményvezető beosztás ellátására

Pályázat a Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 

intézményvezető  beosztás ellátására

Csongrád Városi Önkormányzat

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év, 2017. szeptember 12. – 2022. szeptember 11.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6640 Csongrád, Gyöngyvirág utca 5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felelős az alapító okirat szerinti alaptevékenységek megszervezéséért és folyamatos ellátásáért, – irányítja, összehangolja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását, – koordinálja az egyes szervezeti egységek közötti munkamegosztást, – felelős az intézmény gazdálkodásában a szakmai célszerűség, hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, különös tekintettel a szakemberek megfelelő létszámú alkalmazására, – intézményvezetői és munkáltatói jogkör gyakorlói feladatok teljes körű ellátása, – gondoskodik az intézményben a szociális ellátásokba történő felvételek jogszerűségéről, – elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat, valamint gondoskodik azok betartásáról, fenntartásáról, – beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé, – gondoskodik az ellátottak érdekvédelméről.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 1/2000 (I. 7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklet 8.2 szerint meghatározott felsőfokú szakképesítés.,

        257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3 §. 3. bek. foglaltaknak megfelelő – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság

        Cselekvőképesség

        Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, Szociális szakvizsga megléte, egészségügyi és szociális területen szerzett vezetői tapasztalat.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó szakmai önéletrajza.

        Az álláshely betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata.

        A szociális szakvizsga letételének igazolását, vagy nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a szociális szakvizsga letételének kötelezettségét vállalja.

        Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai elképzeléseket tartalmazó részletes szakmai program, legfeljebb három oldal terjedelemben.

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

        A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998 (IV.8.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör, vezetői, magasabb vezetői megbízás esetén a pályázó nyilatkozata amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 15.§-ának 8. bek.-ben meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

        A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja.

        A pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.

        Öt év szakmai gyakorlat igazolása.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri pályázatának elbírálását.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot, a pályázó személyes adatait megismerhessék.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. szeptember 12. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Juhász László jegyző nyújt, a 63/571-900 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Városi Önkormányzat címére történő megküldésével (6640 Csongrád, Kossuth tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14-2802-1/2017 , valamint a beosztás megnevezését: diplomás ápoló.

        Elektronikus úton Erhardtné Bernát Henrietta részére a pmmunkaugy@csongrad.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokról a felkért eseti bizottság véleményezése után a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázók az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. Az eredménytelenül pályázók pályázati anyaga postai úton visszaküldésre kerül. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelennél nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Egészségügyi Közlöny – 2017. június 27.

        www.csongrad.hu – 2017. június 27.

A szerzőről

Válaszolj

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Facebook

Fussunk együtt jövőre!

Önnek ajánljuk