Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Család- és Gyermekjóléti Központ vezető munkakör betöltésére.

 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

 A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 A vezető megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre szól 2016.07.01.napjától – 2021.06.30. napjáig.

 A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6640 Csongrád, Kis-Tisza u. 4.

 A munkakörbe tartozó illetve a vezető megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban és a működést meghatározó jogszabályokban meghatározott feladatok szakszerű, jogszerű és gazdaságos ellátása, család és gyermekjóléti központ irányítása.

 

Az intézmény tevékenységi köre: gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés.

 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklete, a 15/1998.(IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti képesítés,
 • Büntetlen előélet,
 • Betöltött 18. életév,
 • Cselekvőképesség,
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt, vagy letelepedett státusz,
 • Szociális szakvizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást követően két éven belül annak megszerzését, vagy a szociális szakvizsga a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 3.§ (4) bekezdése alapján biztosított mentesség igazolása.
 • Szakmai tapasztalat, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szociális szakvizsga megléte gyermek és ifjúságvédelem szakirányban
 • ellátotti területen való helyismeret,
 • vezetői tapasztalat, vagy gyermekvédelem rendszerében szerzett munkatapasztalat,
 • felhasználói szintű informatikai rendszerismeret,
 • B kategóriás vezetői engedély

 

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló kommunikáció,
 • kiváló szervezési kompetencia,
 • önálló munkavégzés,
 • jogszabály ismeret,
 • kiváló probléma felismerési és probléma megoldási képesség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány, okmányok másolata,
 • szociális szakvizsga másolata, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó a szociális szakvizsga letétét két éven belül vállalja,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel, legfeljebb 3 oldal terjedelemben,
 • az intézményben közalkalmazotti jogviszony újonnan történő létesítése esetén, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve annak igénylését igazoló dokumentum másolatát,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességében részleges korlátozott, vagy teljes korlátozott gondnokság alatt,
 • a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 15.§ (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
 • szakmai tapasztalat igazolása.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2016.július 01. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 13.

 

A pályázat kiírással kapcsolatos további információ:

Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Intézményvezetőjénél, Kovács Tibornénál 63/483-152 telefonszámon kérhető.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ

6640 Csongrád, Kis-Tisza u. 4. címre történő megküldésével.

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot 202/2016., valamint a beosztás megnevezését: Család és Gyermekjóléti Központ vezető.

 

Személyesen: Kovács Tiborné, Csongrád megye, 6640 Csongrád, Kis-Tisza u. 4.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezésről a véleményezésre felkért bizottság javaslata alapján az intézményvezető dönt. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatok elbírálását követően a pályázati eljárást eredménytelennek nyilváníthatja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 30.

a pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

 

Közig állás publikálási időpontja: 2016. május 13.