1. A pályázat kiírója: 

Neve: Csongrád Város Önkormányzata Városellátó Intézménye

Cím: 6640 Csongrád, Bercsényi utca 26/a. 

Tel: 63/483-388

e-mail: varosellato@csongrad.hu

2. A pályázat tárgya, mennyisége: 

Pályázattal érintett terület:

Csongrád Város belterületi közterületeinek az 1. mellékletek szerinti zöldfelületi karbantartása

Műszaki tartalom: 

A város belterületi zöldfelületeinek fűnyírása

  • az 1. mellékleten szereplő területek a megbízó által meghatározott időpontokban történő gondozása, fűnyírás a levágott nyesedék gyűjtésével és elszállításával együtt, oly módon, hogy a fűmagasság nem lehet nagyobb, mint 10 centiméter, 
  • a nyesedék összegyűjtése és beszállítása a Csongrád 4611/4 hrsz.-ú területre

3. A pályázati eljárás fajtája: nyílt eljárás

4. Pályázó szakmai alkalmasságának minimum követelménye:

A személyi és műszaki feltételek megléte, Igazolásának módja: nyilatkozat.

5. A nyertes pályázóval kötendő szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés. 

6. A teljesítés helye: Csongrád város 

7. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama: A 1. pontban szereplő munka, munkanemenkénti befejezése és teljesítésének igazolása.

8. A pénzügyi ellenszolgáltatás és teljesítésének feltételei: 

A pénzügyi ütemterv szerinti teljesítés igazolások megrendelő által történő kiállítása után.

Fizetési kondíciók: részszámla/végszámla kiállítását követő 15 napon belül, átutalással a szerződésben megjelölt bankszámlaszámra.

9. A pályázatok benyújtásának határideje, helye: 

2023. április.05. 12:00 óra

Városellátó Intézmény, Csongrád, Bercsényi utca 26/a. személyesen; vagy 

Városellátó Intézmény email címre: varosellato@csongrad.hu

A borítékot/emailt az alábbi szöveggel kell ellátni: Csongrád Város belterületi közterületeinek az 1. mellékletek szerinti zöldfelületi karbantartása„Bontási időpontig felnyitni tilos”

10. A pályázatok elbírálásának szempontja: legalacsonyabb ellenszolgáltatás összege. A pályázat eredményhirdetése után a munka elvégzését 04.06-án tudja kezdeni időjárás függvényében.

11. Az eredményhirdetés időpontja: 2023. április. 05. 14:00 óra

12. A pályázó ajánlati kötöttségének ideje: 

A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt. A pályázó ajánlati kötöttsége a szerződéskötés időpontjáig tart, de legfeljebb 30 nap.

13. Az ajánlati biztosíték megjelölése, rendelkezésre bocsátásának határideje és módja (adott esetben): a kiíró ajánlati biztosítékot nem ír elő.

14. A kiíró azon jogának fenntartása, hogy érvényes ajánlat beérkezése esetén is az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, és új eljárást kezdjen: igen.

15. A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a beérkezett ajánlatokon szereplő tételek közül – a pályázati felhívásban véglegesített információk alapján – a rendelkezésre álló források mértékéig köti meg a vállalkozói szerződést.

16. Egyéb információk:

  • A pályázat a kiíró által jelen felhívás 1. melléklet, amely a terület megnevezéseit a vágási gyakoriságot tartalmazza, valamint a 2. számú mellékleteként csatolt pályázati adatlapból (ajánlatból) és a 3. számú mellékletben szereplő nyilatkozatból áll. A pályázati adatlapon fel kell tüntetni a pályázó megnevezését, címét, kapcsolattartó megnevezését, telefonos és e-mail elérhetőségét, továbbá a pályázat tárgyára vonatkozó ajánlati árat.

– A pályázat kiírója felhívja a figyelmet arra, hogy a nyertes pályázóval való vállalkozási szerződés megkötésének feltétele, hogy annak semmilyen jogcímen ne legyen fennálló tartozása Csongrád Városi Önkormányzat felé.

– A pályázatokat zárt borítékban, 1 eredeti példányban, cégszerűen vagy a meghatalmazott által aláírva kell a 9. pontban meghatározott időpontig és helyre személyesen/meghatalmazott útján vagy e-mailen benyújtani

– A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást nyújt Dékány-Lantos Anikó személyesen (Városellátó Intézmény Csongrád, Bercsényi utca 26/a), vagy telefonon (20/419-46-89) munkanapokon 8-14 óra között.

 

A pályázathoz kötelezően csatolandó egyéb dokumentumok:

 

 

Csongrád, 2023. március.31.

Dékány-Lantos Anikó

megbízott vezető