Csongrád Város Polgármestere pályázatot hirdet a 6640 Csongrád, Iskola u. 2.1/2. szám alatti helyreállításra szoruló megüresedett szociális bérlakás bérbeadására

A pályázatok zárt borítékban történő beérkezésének helye és határideje: Polgármesteri Hivatal, Szociális és Lakásügyi Iroda (6640 Csongrád, Kossuth tér 7., fszt. 9. szoba), 

2020. december 10. (csütörtök) 10.00 óra.

A borítékra kérjük ráírni: Csongrád, Iskola u. 2.1/2.– pályázat

A részletes hirdetmény valamint nyomtatvány a www.csongrad.hu honlapon megtalálható.

(www.csongrad.hu/page/helyi-rendeletek, 23/2015. (X. 27.) önkormányzati rendelet

„A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről”– melléklet, – függelékek).

 

További információval, illetve a részletes hirdetménnyel kapcsolatban ügyfélfogadási idő alatt a Polgármesteri Hivatal, Szociális és Lakásügyi Irodája áll rendelkezésre. (Csongrád, Kossuth tér 7. fszt. 9. szoba, tel.: 63/571-939) 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. december 18.(péntek)

A lakás megtekinthető: 2020. december 3. (csütörtök) de. 10.00-10.30 óra

 

Részletes hirdetmény a 6640 Csongrád, Iskola u. 2.1/2. szám alatti szociális bérlakás bérbeadására

A lakás adatai:

6640 Csongrád, Iskola u. 2.1/2. szám, 1+2 fél szoba, konyha, közlekedő, fürdőszoba, WC, erkély.  Egyedi gázfűtéssel fűtött, komfortos komfortfokozatú, alapterülete 70 m2, jelenlegi lakbér 28.000 Ft/hó + 1.200 Ft társasházi üzemelési költség. A lakás a felújítást követően beköltözhető.

A bérleti jogviszony időtartama: 1+4 év

A bérlőt megillető, illetve terhelő fontosabb jogok és kötelezettségek:

A lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes jogszabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv., valamint 23/2015. (X. 27.) önkormányzati rendelet „a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről” rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtása: 

Pályázók személyi köre: 

A pályázónak az alábbi együttes feltételeknek kell megfelelnie:

a) a pályázó, valamint a vele együttköltöző személyek nem rendelkeznek vagyonnal,

b) a pályázónak, illetőleg a vele együttköltöző személyeknek az egy főre jutó havi jövedelme nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 500%-át. 

A jövedelemszámításnál „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. törvény 10. § (2)-(5) bekezdések rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, 

c) a pályázó, önkormányzati bérlakás bérlője, vagy a szociális szállás használója, lakbér, vagy közüzemi díj hátralékkal nem rendelkezik a pályázat benyújtásakor,

d) a pályázó nagykorú magyar állampolgár, vagy a munkavállaló közösségen belüli szabad mozgásról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosultsági körbe tartozó személy,

e) a pályázó, vagy a vele együtt költöző személyek bármelyikének a bérbeadóval kötött bérleti szerződése nem az együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos, vagy tűrhetetlen magatartás tanúsítása miatt került megszüntetésre a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül,

f) szociális alapon önkormányzati bérlakásra jogosultság további feltétele, hogy a pályázó a kérelem benyújtásakor és az azt megelőző 6 hónapban Csongrádon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel és életvitelszerű itt tartózkodással, vagy Csongrádon legalább 3 hónapos munkaviszonnyal rendelkezik a kérelem benyújtásakor.

g.) a pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy előrefizetős mérőórával, mérőórákkal az ingatlant felszereli, 

h) a pályázó nyilatkozik arról, hogy a felújítási munkálatokat 30 napon belül elvégzi,

 1. a pályázó hitelt érdemlő okirattal igazolja, hogy a helyreállításhoz szükséges 400.000 Ft anyagi forrással rendelkezik.

(2) A pályázatot érvénytelennek kell tekinteni:

ha a pályázó nem felel meg a 11.§ (1) bekezdésében foglalt feltételek bármelyikének, vagy 

– ha a hiánypótlási felhívásnak nem tesz eleget az eljárás során, vagy

– nem az erre a célra rendszeresített Pályázati Adatlapon nyújtotta be a pályázatot.

(3) A 3. számú függelék szerinti pontszámítási rendszerben akkor állapítható meg pontszám, ha a feltételek teljesülését a pályázó a 3. számú melléklet szerinti formanyomtatványban meghatározott okirattal igazolja. A pályázat érvényességéről, valamint a megállapított pontszámról a polgármester a pályázót a pályázat elbírálására tűzött határidő lejártától számított 8. napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján értesíti. A pályázat érvényességére, valamint a megállapított pontszámra vonatkozóan a hirdetmény kifüggesztésétől számított 8 napon belül észrevételnek van helye. Az észrevételt a szociális ügyekért felelős bizottság véleményezi, a polgármester az észrevétel megtételére vonatkozó határidő lejáratától számított 15 napon belül hozza meg döntését. 

(4) A polgármester a pályázat nyertesének kizárólag azt az érvényesen pályázó személyt nyilváníthatja, aki a 3. számú függelékben meghatározott pontszámítási rendszerben a legmagasabb pontszámot éri el. Azonos pontszám esetén, vagy ha a 3. számú függelékben meghatározott pontszámítási rendszer alapján egyik pályázó sem szerez pontot, a pályázat nyertese az a pályázó, akinél az együttköltözők létszáma alapján számított havi jövedelem és a bérlemény várható átlagos fenntartási költségének arányszáma alacsonyabb. Amennyiben az előzőek szerint sem állítható fel sorrend, úgy a több kiskorú személy eltartásáról gondoskodó pályázót, ha ez alapján sem állítható fel sorrend, úgy a pályázatot előbb benyújtó személyt kell a pályázat nyertesének tekintetni.

(5) Amennyiben a pályázó valótlan adatot közöl, vagy a döntéshozót bármilyen módon megtéveszti, úgy a kijelölést vissza kell vonni, vagy a már megkötött bérleti szerződést fel kell mondani. A kijelölés visszavonása esetén a 2. legmagasabb pontszámot elért pályázót kell bérlőnek kijelölni. 

(6) Amennyiben érvényes pályázat nem került benyújtásra a lakásra új pályázatot kell kiírni.

      A pályázat kiírója (a polgármester) a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 

 (7) A pályázati kiírásban felsorolt helyreállítási munkák elvégzését a Városellátó Intézmény ellenőrzi. Ezt követően kerül sor a bérleti szerződés megkötésére.

(8) A lakásbérleti jogviszony 5 éven belül történő megszűnése esetén, a lakás állapotfelmérését követően a bérlő az általa beköltözés előtt elvégzett értéknövelő beruházás addig meg nem térült ellenértékére igényt tarthat, melyet a bérlő részére a lakás leadását követő 30 napon belül kell kifizetni kivéve, ha a lakásbérleti jogviszony megszűnésére a bérlőnek felróható okból került sor. 

A helyreállításhoz szükséges munkák felsorolása:

 1. Konyha:      mennyezetlámpa csere                       6.350 Ft
 • tisztasági festés + mázolás                                      38.000 Ft
 1. Kisszoba: – mennyezet lámpa csere                         3.350 Ft
 • tisztasági festés + mázolás                                      44.000 Ft
 • ajtó zár + kilincs csere                                                4.300 Ft 

         

 1. Nagyszoba: – mennyezet lámpa csere                      3.350 Ft
 • tisztasági festés + mázolás                                       86.000 Ft
 • ajtó zár+kilincs csere                                                   4.300 Ft
 • ajtó üvegezés(68×55 cm)                                             8.600 Ft

      

 1. Fürdőszoba:   ajtó zár csere komplett                       4.300 Ft
 • ajtó mázolás                                                                    5.600 Ft
 1. Előszoba: – tisztasági festés + mázolás                   34.000 Ft
 • mennyezet lámpa pótlás                                               6.350 Ft
 • bejárati ajtó zár csere                                                    6.600 Ft
 1. Félszoba: – tisztasági festés + mázolás                    56.000 Ft
 • ajtó zár + kilincs csere                                                   4.300 Ft
 • erkély ajtó zár + kilincs csere                                     10.000 Ft
 • mennyezet lámpa csere                                                  6.350 Ft
 1. WC :             ajtó zár csere komplett                           4.300 Ft

                                  ajtó mázolás                                             5.600 Ft                                                                                                                                                                                          

                                                                     Összesen:      341.650 Ft

A jogos lakásigény mértékének felső határa:

 1. 1 személy esetén  1,5      lakószoba
 2. 2-3 személy esetén              2,5      lakószoba
 3. 4 személy esetén     3      lakószoba
 4. 5-6 személy esetén  3,5   lakószoba, amelyet minden további személy 

esetén fél lakószobával növelni kell.

A pályázatot kizárólag írásban az 23/2015. (X.27.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete szerinti „Pályázati adatlap – szociális helyzet alapján helyreállítás vállalása esetén történő lakás bérbeadásához” elnevezésű nyomtatványon, a kötelezően mellékelendő dokumentumokkal ellátva, zárt borítékban, 1 pld-ban lehet benyújtani Csongrád Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Lakásügyi Iroda (Csongrád, Kossuth tér 7., fszt. 9.) 

A beérkezés határideje: 2020. december 10. (csütörtök) 10.00 óra.

A borítékra kérjük ráírni: Csongrád, Iskola u. 2.1/2 – pályázat

A lakás megtekinthető: 2020. december 3. (csütörtök) de. 10.00-10.30 óra

A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. december 18.(péntek)