Csongrád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata

Pályázati Felhívása

hátrányos helyzetű tanulók, fiatalok számára

Csongrád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 9/2019.(IV.24.) önkormányzati határozat alapján a Partner Bizottság az EFOP 3.9.2.-16-2017-00005 kódszámú projekt keretein belül hátrányos helyzetű tanulók, fiatalok számára „Tisza-menti virágzás” Ösztöndíj (a továbbiakban: Ösztöndíj) pályázatot ír ki az általa tárgyban kiadott „Tisza-menti virágzás” Ösztöndíj Szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat) foglaltak szerint. 

Személyi feltételek:

A Szabályzat hatálya kiterjed a konzorciumi tag által képviselt településen (Csongrádon) élő általános iskola, vagy középiskola nappali tagozatán tanulmányokat folytató, hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok számára, akik:

 • az Ösztöndíj pályázati kiírása évében az általános iskola, vagy középiskola 7 – 12. évfolyama nappali munkarend szerint tanulói jogviszonyban állnak, továbbá
 • ösztöndíjasként vállalják, hogy mind az általános, mind a középiskolai tanulmányaikat a legjobb tudásukat adva folytatják, vagy megszerzik a kiválasztott szakmai képzettséget igazoló végzettséget, és
 • az Ösztöndíj keretein belül, vagy a Szabályzat hatálya alá tartozó településen működő intézménynél önként munkát végeznek.

Csongrád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában a támogatható keretlétszám 1.fő./ 5 fő 2019. június 11-ig benyújtotta a kérelmet, köztük 1pályázónak megszűnt a szerződése./

A pályázat benyújtásának határideje és módja, a határidő elmulasztásának jogkövetkezményei:

A pályázat benyújtásának határideje 2019. szeptember 4. napja 1600 óra. A pályázatot Csongrád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Irodájába , (6640 Csongrád, Kossuth tér 7.),  szám alá, a pályázati kiírás mellékletét képező formanyomtatványon (1 példányban), azok mellékleteivel személyesen vagy meghatalmazott útján kell eljuttatni. A pályázat benyújtásának határideje jogvesztő, a határidő után beérkezett pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

Az ösztöndíj havi összege:

Az ösztöndíj havi összege 20.000 Ft, azaz húszezer Ft, amely a támogatott keretlétszámra vetítve nem haladhatja meg a projekt költségvetésében erre a célra megállapított összeget.

Az Ösztöndíj összegét az ösztöndíjjal támogatott tanuló számára, a tanulói jogviszonya alatt, az adott tanítási év szeptember 9. napjától a következő év augusztus 31. napjáig, 12 hónapon át, folyamatosan, havi bontásban kell átutalás formájában folyósítani (forintban számolva) a pályázati eljárásban megadott bankszámlaszámra a tárgyhónap 10. napjáig, kivéve a február hónapban

esedékes Ösztöndíjra való jogosultság felülvizsgálata miatti időszakot. Az ösztöndíjas által a Szabályzatban és a támogatási szerződésben foglalt feltételek teljesítése esetén, a február havi támogatás összege március hónapban a márciusi támogatás összegével együtt egyösszegben utalandó a szokott eljárásrendben.

A pályázatok elbírálásának határideje és rendje:

A beérkezett pályázatokat Csongrád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének Partner Bizottsága az alábbi pontrendszer alapján bírálja el:

A pályázó által benyújtott pályázat legmagasabb értéke:                100 pont, melyből

a.) a pályázó tanulás iránti motivációs levele értékelése:     45 pont,

b.) a pályázó családjában 3 fő, vagy még több személy eltartásáról gondoskodik a szülő     10 pont,

c.) a pályázót családjában a szülő egyedülállóként neveli,

d.) az eltartottak félárva, árva, vagy tartósan betegként nyilvántartott személyek

(a c.) pont és d.) pont együtt, a c.) pont és d.) pont külön – külön összesen)     10 pont,

e.) a pályázó pályázata beadását megelőző, utolsó, befejezett tanévéről kiállított félévi

bizonyítványa szerint: igazolatlan  hiányzása nincs                   5 pont,

f.) a pályázó igazoltan rendelkezik civil szervezeti, vagy egyesületi tagsággal       10 pont,

g.) a pályázó a pályázata beadását megelőzően folytatott tanulmányai osztályzata átlaga

  elégséges (2) közepes (3) osztályzat között van                   4 pont,

  közepes ( 3) és      (4) osztályzat között van       6 pont,

            (4) és afeletti osztályzata van       10 pont,

h.) korábban már részesült e projekt keretében Ösztöndíjban       10 pont

érhető el.

A pályázó által benyújtott pályázatok bírálati eljárása során a Bizottság az elnyert pontok alapján a pályázatok között sorrendet állít fel, a bírálati eljárás lefolytatására 15 nap áll rendelkezésre.

A pályázót a pályázati eljárás során általa elért eredményről az elnök írásban tájékoztatja a döntéshozataltól számított 15 munkanapon belül. Az Ösztöndíjat elnyert támogatott tanulóval az elnök legkésőbb a pályázati eredményről szóló tájékoztatás érintett általi átvételét követő 15 napon belül támogatási szerződést köt. Amennyiben az ösztöndíjjal támogatott a támogatási szerződést a megadott határidőn belül bármely ok miatt nem köti meg, úgy a Bizottság bírálati eljárása során a pályázók között felállított sorrendje alapján az elnök a következő pályázóval köteles szerződést kötni, amelyre ugyanazon feltételek szerint 15 nap áll rendelkezésre.

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

A pályázati adatlaphoz mellékletként az alábbi dokumentumok csatolása kötelező:

 • a pályázó oktatási intézménye vezetője által kiállított félévi, vagy év-végi bizonyítvány másolata,
 • a pályázó tanulói jogviszonyára vonatkozó oktatási intézmény vezetője által kiadott igazolás,
 • a pályázó lakcímkártyája és személyi igazolványa másolata, vagy olyan dokumentum, amely alkalmas a pályázó személye beazonosítására,
 • jegyző által kiállított igazolása arról, hogy a pályázó hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű,
 • a pályázó által vállalt önkéntes munkavégzésről szóló nyilatkozatát, továbbá
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy más jogcímen ösztöndíjban nem részesül, valamint
 • a pályázati felhíváshoz csatolt, a pályázót érintő minden további dokumentumot kitöltve, a pályázat érvényessége kitételének teljesítéseként.

A pályázó által az alábbi dokumentumok is csatolhatók a pályázathoz, amelyek nem kötelezőek, ugyanakkor azok csatolása plusz pontot eredményez a pályázó számára:

 • szülő/törvényes képviselő nyilatkozatát arról, hogy a pályázó családjában 3 fő, vagy annál több fő, a Szabályzat értelmező rendelkezése szerinti eltartott személyről gondoskodik,
 • a pályázó szülőjének/törvényes képviselőjének nyilatkozatát arról, hogy a pályázót egyedülállóként neveli,
 • a Magyar Államkincstár illetékes igazgatósága által kiállított igazolását arról, hogy a pályázó szülője/törvényes képviselőjeként (a Szabályzat értelmező rendelkezése szerinti) eltartottja félárva, árva, vagy tartósan beteg,
 • az érintett civil szervezet, egyesület elnöke, vezetője által kiadott igazolása arról, hogy a pályázó az adott szervezet tagja.

Az Ösztöndíjban részesülő tanuló jogai és kötelezettségei:

Az Ösztöndíjban részesült tanulói jogviszonnyal rendelkező ösztöndíjas, a Szabályzatban és a támogatási szerződésben foglaltak teljesítése esetén jogosult az Ösztöndíj összegének rendeltetésszerű felhasználására, amely alatt minden olyan költség és annak anyagi fedezete értendő, amely a tanulmányok folytatása alatt nélkülözhetetlen (pl. az oktatási intézménybe való be- és hazautazási költsége).

Az Ösztöndíjjal támogatott tanuló köteles:

 • a tanrendben előírt tanulmányok elsajátítása során, a legjobb tudását adni,
 • képességéhez mérten továbbtanulni (általános iskola befejezését követően középiskolában), 
 • a képzési idő alatt, szakmai végzettséget szerezni, továbbá
 • a projekt keretein belül, az Ösztöndíj folyósítása időszaka alatt, a konzorciumi tag településén működő intézményében minimum 16 óra önkéntes munkát vállalni, annak teljesítését a projekt menedzserével leigazoltatni, annak eredeti példányát, a konzorciumi tag képviselője részére a támogatási időszak alatt eljuttatni, legkésőbb támogatási időszak befejezésig, augusztus 31. napjáig, valamint
  • a tanulmányok folytatása során, a tanulói jogviszonyában bekövetkezett változásokat (pl. félbehagyott tanulmány miatt tanulói jogviszony megszüntetése, oktatási intézmény váltása, stb.) a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül, a konzorciumi tag képviselője számára írásban bejelenteni, továbbá
  • a támogatási szerződésben foglaltak maradéktalan teljesítésére és a Szabályzatban írtak szerint a projektben minden érintettel együttműködni, és
  • a jogosultság felülvizsgálata keretében lefolytatott eljárásban a tanulói jogviszonya fennállását az adott oktatási intézmény vezetője által kiállított igazolás eredeti példányát a konzorciumi tag képviselője számára bemutatni, első ízben a támogatási szerződés megkötését követően az adott év szeptember 30. napjáig, másodízben a következő év február 28. napjáig, valamint
  • az általa elkövetett szerződésszegés (az Ösztöndíjra való jogosultság megszüntetése, a támogatott számára folyósított Ösztöndíj összege visszafizetési kötelezettség teljesítése) következményei miatti eljárásban közreműködni,
  • a jogosulatlannak minősített támogatás összegét megtéríteni (a szülő/törvényes képviselő által), a konzorciumi tag képviselője által hozott döntés szerint.

  A pályázati kiírásban foglaltak teljesítésének elmaradása, érvénytelenségi okok:

  A pályázó által határidőben benyújtott pályázat bontását követően az elnök a bírálati eljárásrend keretében, a pályázat bírálata előtt, egy alkalommal hiánypótlás benyújtását kezdeményezheti, a pályázó számára hiánypótlási felhívás kibocsátásával, melynek megadott határidőn belüli teljesítése elmaradása jogkövetkezménye: a pályázat érvénytelenné nyilvánítása. Hiánypótlásként bekérhető a pályázó hibájára vissza nem vezethető okok miatt be nem nyújtott kötelező melléklet, a dokumentum pontos megjelölésével.

  A támogatási szerződés támogatott általi megszegése az Ösztöndíjra való jogosultság megszüntetését vonja maga után, az elnök által hozott döntésében megadott időponttal, amely az Ösztöndíj összegének az ösztöndíjban részesülő számára való folyósítása megszüntetésével jár.

  Az ösztöndíj megszüntetése és visszafizetése:

  Az Ösztöndíjra való jogosultság megszűnik, ha a támogatott tanuló:

  • a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesíti,
  • a Szabályzatban rögzített kötelezettségeinek nem, vagy nem mindenben tesz eleget,
  • mulasztást követ el (pl. az önként vállalt munkát a megadott határidőn belül nem teljesíti) és az  elnök által megadott határidőn belül nem tesz eleget kötelezettségének,
  • méltányolható okból kéri a jogosultsága megszüntetését.

  A jogosulatlanul igénybevett támogatást a támogatásban részesült tanuló szülője, törvényes képviselője, a támogatás jogosulatlan igénybevétele kezdő időpontjától számított 30 napon belül köteles visszafizetni. A jogosulatlanná vált támogatás összege visszafizetése egyösszegben, vagy részletekben történhet, a támogatott családja anyagi, jövedelmi, szociális viszonyaihoz igazítottan.

  A pályázati kiírásban nem szereplő kérdésekben a Szabályzat rendelkezései az irányadóak.

  Csongrád, 2019.08.21.

   Csongrád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő- testület

  Partner Bizottság Elnöke

 

 

Letölthető dokumentumok:

1_pályázati adatlap

2_nyilatkozat_önkéntes munka

3_nyilatkozat_más ösztöndíj

4_nyilatkozat_nagycsaládos

5_nyilatkozat_egyedülálló