Válassza az Oldal lehetőséget

Csongrád, Szentháromság tér 16. III/13. szám alatti helyreállításra szoruló megüresedett szociális bérlakás bérbeadása

PÁLYÁZATI  HIRDETMÉNY

Csongrád Város Polgármestere

pályázatot hirdet

a 6640 Csongrád, Szentháromság tér 16. III/13. szám alatti helyreállításra szoruló megüresedett szociális bérlakás bérbeadására

A pályázatok zárt borítékban történő beérkezésének helye és határideje: Polgármesteri Hivatal, Jegyzői Iroda Szociális és Lakásügyi Csoport (6640 Csongrád, Kossuth tér 7., fszt. 9. szoba),

2019. december 3. ( kedd) 10 óra.

A borítékra kérjük ráírni: Csongrád, Szentháromság tér 16. III/13.– pályázat

A részletes hirdetmény valamint nyomtatvány a www.csongrad.hu honlapon megtalálható.

(www.csongrad.hu/page/helyi-rendeletek, 23/2015. (X. 27.) önkormányzati rendelet „A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről”– melléklet, – függelékek).

További információval, illetve a részletes hirdetménnyel kapcsolatban ügyfélfogadási idő alatt a Polgármesteri Hivatal, Jegyzői Iroda Szociális és Lakásügyi Csoportja áll rendelkezésre. (Csongrád, Kossuth tér 7. fszt. 9. szoba, tel.: 63/571-939)

A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. december 11.(szerda)

A lakás megtekinthető: 2019. november 26. (kedd) du. 13.00-13.30 óra

Részletes hirdetmény a 6640 Csongrád, Szentháromság tér 16. III/13. szám alatti szociális bérlakás bérbeadására

A lakás adatai:

6640 Csongrád, Szentháromság tér 16. III/13. szám, 3+fél szoba, konyha, közlekedő, fürdőszoba, WC.  Távhővel fűtött, összkomfortos komfortfokozatú, alapterülete 64 m2, jelenlegi lakbér 17.920 Ft/hó + 8.835 Ft társasházi üzemelési költség. A lakás a felújítást követően beköltözhető.

A bérleti jogviszony időtartama: 1+4 év

A bérlőt megillető, illetve terhelő fontosabb jogok és kötelezettségek:

A lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes jogszabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv., valamint 23/2015. (X. 27.) önkormányzati rendelet „a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről” rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtása:

Pályázók személyi köre:

(1) A pályázónak az alábbi együttes feltételeknek kell megfelelnie:

a) a pályázó, valamint a vele együttköltöző személyek nem rendelkeznek vagyonnal,

b) a pályázónak, illetőleg a vele együttköltöző személyeknek az egy főre jutó havi jövedelme nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 500%-át.

A jövedelemszámításnál „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. törvény 10. § (2)-(5) bekezdések rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni,

c) a pályázó, önkormányzati bérlakás bérlője, vagy a szociális szállás használója, lakbér, vagy közüzemi díj hátralékkal nem rendelkezik a pályázat benyújtásakor,

d) a pályázó nagykorú magyar állampolgár, vagy a munkavállaló közösségen belüli szabad mozgásról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosultsági körbe tartozó személy,

e) a pályázó, vagy a vele együtt költöző személyek bármelyikének a bérbeadóval kötött bérleti szerződése nem az együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos, vagy tűrhetetlen magatartás tanúsítása miatt került megszüntetésre a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül,

f) szociális alapon önkormányzati bérlakásra jogosultság további feltétele, hogy a pályázó a kérelem benyújtásakor és az azt megelőző 6 hónapban Csongrádon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel és életvitelszerű itt tartózkodással, vagy Csongrádon legalább 3 hónapos munkaviszonnyal rendelkezik a kérelem benyújtásakor.

g.) a pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy előrefizetős mérőórával, mérőórákkal az ingatlant felszereli,

h) a pályázó nyilatkozik arról, hogy a felújítási munkálatokat 30 napon belül elvégzi,

i) a pályázó hitelt érdemlő okirattal igazolja, hogy a helyreállításhoz szükséges anyagi forrással rendelkezik.

(2) A pályázatot érvénytelennek kell tekinteni:

ha a pályázó nem felel meg a 11.§ (1) bekezdésében foglalt feltételek bármelyikének, vagy

– ha a hiánypótlási felhívásnak nem tesz eleget az eljárás során, vagy

– nem az erre a célra rendszeresített Pályázati Adatlapon nyújtotta be a pályázatot.

(3) A 3. számú függelék szerinti pontszámítási rendszerben akkor állapítható meg pontszám, ha a feltételek teljesülését a pályázó a 3. számú melléklet szerinti formanyomtatványban meghatározott okirattal igazolja. A pályázat érvényességéről, valamint a megállapított pontszámról a polgármester a pályázót a pályázat elbírálására tűzött határidő lejártától számított 8. napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján értesíti. A pályázat érvényességére, valamint a megállapított pontszámra vonatkozóan a hirdetmény kifüggesztésétől számított 8 napon belül észrevételnek van helye. Az észrevételt a szociális ügyekért felelős bizottság véleményezi, a polgármester az észrevétel megtételére vonatkozó határidő lejáratától számított 15 napon belül hozza meg döntését.

(4) A polgármester a pályázat nyertesének kizárólag azt az érvényesen pályázó személyt nyilváníthatja, aki a 3. számú függelékben meghatározott pontszámítási rendszerben a legmagasabb pontszámot éri el. Azonos pontszám esetén, vagy ha a 3. számú függelékben meghatározott pontszámítási rendszer alapján egyik pályázó sem szerez pontot, a pályázat nyertese az a pályázó, akinél az együttköltözők létszáma alapján számított havi jövedelem és a bérlemény várható átlagos fenntartási költségének arányszáma alacsonyabb. Amennyiben az előzőek szerint sem állítható fel sorrend, úgy a több kiskorú személy eltartásáról gondoskodó pályázót, ha ez alapján sem állítható fel sorrend, úgy a pályázatot előbb benyújtó személyt kell a pályázat nyertesének tekintetni.

(5) Amennyiben a pályázó valótlan adatot közöl, vagy a döntéshozót bármilyen módon megtéveszti, úgy a kijelölést vissza kell vonni, vagy a már megkötött bérleti szerződést fel kell mondani. A kijelölés visszavonása esetén a 2. legmagasabb pontszámot elért pályázót kell bérlőnek kijelölni.

(6) Amennyiben érvényes pályázat nem került benyújtásra a lakásra új pályázatot kell kiírni.

      A pályázat kiírója (a polgármester) a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

(7) A pályázati kiírásban felsorolt helyreállítási munkák elvégzését a Városellátó Intézmény ellenőrzi. Ezt követően kerül sor a bérleti szerződés megkötésére.

A helyreállításhoz szükséges munkák felsorolása:

Konyha: –     dugalj csere   1.750 Ft

komplett festés-mázolás 34.000 Ft

Kisszoba: –   mennyezetlámpa   4.350 Ft

komplett festés-mázolás 42.000 Ft

 padlószőnyeg csere (250*410 cm) 27.600 Ft

Középszoba: –  mennyezetlámpa   4.350 Ft

komplett festés-mázolás 56.000 Ft

padlószőnyeg csere (255*520 cm) 35.600 Ft

Nagyszoba: – mennyezeti lámpa csere   4.350 Ft

komplett festés-mázolás 74.000 Ft

padlószőnyeg csere (340*525 cm) 47.800 Ft

Előszoba: – tisztasági festés + mázolás 26.000 Ft

Kamra: -tisztasági meszelés+mázolás 14.000 Ft

Fürdőszoba: – PVC padló csere(160*160cm)  6.300 Ft

Összesen:         378.100 Ft

A helyreállítás költsége a lakbérbe elszámolható.

A jogos lakásigény mértékének felső határa:

  1. 1 személy esetén  1,5      lakószoba
  2. 2-3 személy esetén  2,5      lakószoba
  3. 4 személy esetén     3      lakószoba
  4. 5-6 személy esetén  3,5   lakószoba, amelyet minden további személy

esetén fél lakószobával növelni kell.

A pályázatot kizárólag írásban az 23/2015. (X.27.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete szerinti „Pályázati adatlap – szociális helyzet alapján helyreállítás vállalása esetén történő lakás bérbeadásához” elnevezésű nyomtatványon, a kötelezően mellékelendő dokumentumokkal ellátva, zárt borítékban, 1 pld-ban lehet benyújtani Csongrád Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda, Szociális és Lakásügyi Csoport  (Csongrád, Kossuth tér 7., fszt. 9.)

A beérkezés határideje: 2019. december 3. (kedd) 10 óra.

A borítékra kérjük ráírni: Csongrád, Szentháromság tér 16. III/13. – pályázat

A lakás megtekinthető: 2019. november 26.  (kedd) du. 13.00-13.30 óra

A pályázat elbírálásának várható időpontja: 2019. december 11.

A szerzőről

Válaszolj

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Facebook

Önnek ajánljuk

Skip to content