Válassza az Oldal lehetőséget

Pályázat a Piroskavárosi Szociális Család- és Gyermekjóléti Intézmény 

intézményvezető beosztás ellátására

Pályázat a Piroskavárosi Szociális Család- és Gyermekjóléti Intézmény 

intézményvezető beosztás ellátására

Csongrád Városi Önkormányzat
                       
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Piroskavárosi Szociális Család- és Gyermekjóléti Intézmény 

intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2024. május 31.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6640 Csongrád, Szent Imre utca 19.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– Ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás, idősek otthona (50 férőhelyes), gyermekjóléti alapellátás (Család és Gyermekjóléti Szolgálat, Család és Gyermekjóléti Központ) működtetése – Felelős az alapító okirat szerinti alaptevékenységek megszervezéséért és folyamatos ellátásáért, – irányítja, összehangolja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását, – koordinálja az egyes szervezeti egységek közötti munkamegosztást, – felelős az intézmény gazdálkodásában a szakmai célszerűség, hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, különös tekintettel a szakemberek megfelelő létszámú alkalmazására, – intézményvezetői és munkáltatói jogkör gyakorlói feladatok teljes körű ellátása, – gondoskodik az intézményben a szociális ellátásokba történő felvételek jogszerűségéről, – elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat, valamint gondoskodik azok betartásáról, fenntartásáról, – beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé, – gondoskodik az ellátottak érdekvédelméről.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
– Főiskola, 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklet 8.2 szerint meghatározott felsőfokú szakképesítés,
– A 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3 §. 3. bek. foglaltaknak megfelelő – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
– A 25/2017. (X.18.) EMMI rendeletben előírt vezetőképzés teljesítése
– Magyar állampolgárság.
– Büntetlen előélet.
– Cselekvőképesség.
– A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Szociális szakvizsga megléte.,
– Szociális és gyermekvédelmi területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
– Vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– A pályázó szakmai önéletrajza.
– Az álláshely betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány másolata.
– A szociális szakvizsga letételének igazolását, vagy nyilatkozatot arról, hogy a pályázó szociális szakvizsga letételének kötelezettségét vállalja.
– Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai elképzeléseket tartalmazó részletes szakmai program legfeljebb három oldal terjedelemben.
– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
– A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
– A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998 (IV.8.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör, vezetői, magasabb vezetői megbízás esetén a pályázó nyilatkozata amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 15 §.-ának 8. bek.-ben meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.
– A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja.
– A pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.
– Öt év szakmai gyakorlat igazolása.
– A pályázó nyilatkozata arról, hogy nyílt, vagy zárt ülésen kéri pályázatának elbírálását.
– A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot, a pályázó személyes adatait megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2019. június 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Juhász László jegyző nyújt, a 63/571-900 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Városi Önkormányzat címére történő megküldésével (6640 Csongrád, Kossuth tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Szo/633-1/2019 , valamint a beosztás megnevezését: főnővér.
– Elektronikus úton Erhardtné Bernát Henrietta részére a pmmunkaugy@csongrad.hu E-mail címen keresztül
– Személyesen: Erhardtné Bernát Henrietta, Csongrád megye, 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatokról a felkért eseti bizottság véleményezése után a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázók az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. Az eredménytelenül pályázók pályázati anyaga postai úton visszaküldésre kerül. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 23.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csongrad.hu honlapon szerezhet.
 

A szerzőről

Válaszolj

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Facebook

Önnek ajánljuk

Skip to content