Válassza az Oldal lehetőséget

Pályázat Család- és Gyermekjóléti Központ vezető munkakör betöltésére

Pályázat Család- és Gyermekjóléti Központ vezető munkakör betöltésére

Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Család- és Gyermekjóléti Központ vezető munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.02.01.-2021.01.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban és a működést meghatározó jogszabályokban meghatározott feladatok szakszerű, jogszerű és gazdaságos ellátása, család és gyermekjóléti központ irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, Felsőfokú képesítés az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklete, a 15/1998.(IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti képesítés,

§         Szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Büntetlen előélet

§         Cselekvőképesség

§         Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt, vagy letelepedett státusz

§         Szociális szakvizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást követően két éven belül annak megszerzését, vagy a szociális szakvizsga a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 3.§ (4) bekezdése alapján biztosított mentesség igazolása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Főiskola,

§         Vezetői tapasztalat – Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

§         Gyermekvédelem rendszerében szerzett munkatapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Szociális szakvizsga megléte gyermek és ifjúságvédelem szakirányban

§         B kategóriás vezetői engedély

§         Ellátotti területen való helyismeret

Elvárt kompetenciák:

§         Kiváló kommunikáció,

§         Kiváló szervezési kompetencia,

§         Önálló munkavégzés,

§         Jogszabály ismeret,

§         Probléma felismerési és probléma megoldási képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a pályázó részletes szakmai önéletrajza

§         az álláshely betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség meglétét igazoló okmány, okmányok másolata

§         Szociális szakvizsga másolata, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó a szociális szakvizsga letétét két éven belül vállalja

§         Az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel, legfeljebb 3 oldal terjedelemben

§         Az intézményben közalkalmazotti jogviszony újonnan történő létesítése esetén, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve annak igénylését igazoló dokumentum másolatát

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességében részleges korlátozott, vagy teljes korlátozott gondnokság alatt

§         a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 15.§ (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

§         szakmai tapasztalat igazolása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Tiborné nyújt, a 63/483-152 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ címére történő megküldésével (6640 Csongrád, Kossuth tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 301/2015. , valamint a munkakör megnevezését: Család- és Gyermekjóléti Központ vezető.

§         Személyesen: Kovács Tiborné, Csongrád megye, 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezésről a véleményezésre felkért bizottság javaslata alapján az intézményvezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • www.csongrad.hu – 2016. január 8.
  • www.csanytelek.hu – 2016. január 8.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. január 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

A szerzőről

Válaszolj

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Facebook

Fussunk együtt jövőre!

Önnek ajánljuk