Csongrád Város Polgármestere

pályázatot hirdet 

a 6640 Csongrád, Nagymező u. 4/E szám alatti megüresedett és helyreállításra szoruló szociális bérlakás bérbeadására

A pályázatok zárt borítékban történő beérkezésének helye és határideje: Polgármesteri Hivatal, Szociális és Lakásügyi Iroda (6640 Csongrád, Kossuth tér 7., fszt. 8-9. iroda), 

2024. június 28. (péntek) 10.00 óra.

A borítékra kérjük ráírni: Csongrád, Nagymező u. 4/E – pályázat

A részletes hirdetmény, a 3. sz. pályázati adatlap, valamint a 23/2015. (X. 27.) önkormányzati rendelet a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről a www.csongrad.hu honlapon megtalálható.

 További információval, illetve a részletes hirdetménnyel kapcsolatban ügyfélfogadási idő alatt a Polgármesteri Hivatal Szociális és Lakásügyi Iroda áll rendelkezésre. (Csongrád, Kossuth tér 7. fszt. 9. szoba, tel.: 63/571-939) 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2024. július 15.(hétfő)

A lakás megtekinthető: 2024. június 19. (szerda) 13.00-13.30. óra között

 

Részletes hirdetmény a 6640 Csongrád, Nagymező u. 4/E 

szám alatti szociális bérlakás bérbeadására

A lakás adatai:

6640 Csongrád, Nagymező u. 4/E szám, 1,5 szoba, konyha, közlekedő, fürdőszoba+WC helyiségekből áll. Egyedi fafűtésű, komfortos, alapterülete 49 m2, jelenlegi lakbér 20.335 Ft/hó, a lakás felújítást követően beköltözhető.

A bérleti jogviszony időtartama: 1+4 év

A bérlőt megillető, illetve terhelő fontosabb jogok és kötelezettségek:

A lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes jogszabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv., valamint 23/2015. (X. 27.) önkormányzati rendelet a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtása: 

Pályázók személyi köre: 

(1) A pályázónak az alábbi együttes feltételeknek kell megfelelnie:

a) a pályázó, valamint a vele együttköltöző személyek nem rendelkeznek vagyonnal,

b) a pályázónak, illetőleg a vele együttköltöző személyeknek az egy főre jutó havi jövedelme nem haladhatja meg a szociális vetítési alap 650 %-át. A jövedelemszámításnál „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. törvény 10. § (2)-(5) bekezdések rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni,

c) a pályázó, önkormányzati bérlakás bérlője, vagy a szociális szállás használója, lakbér, vagy közüzemi díj hátralékkal nem rendelkezik a pályázat benyújtásakor,

d) a pályázó nagykorú magyar állampolgár, vagy a munkavállaló közösségen belüli szabad mozgásról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosultsági körbe tartozó személy,

e) a pályázó, vagy a vele együtt költöző személyek bármelyikének a bérbeadóval kötött bérleti szerződése nem az együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos, vagy tűrhetetlen magatartás tanúsítása miatt került megszüntetésre a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül,

f)szociális alapon önkormányzati bérlakásra jogosultság további feltétele, hogy a pályázó a kérelem benyújtásakor és az azt megelőző 6 hónapban Csongrádon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel és életvitelszerű itt tartózkodással, vagy Csongrádon munkaviszonnyal rendelkezik a kérelem benyújtásakor.

g) a pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy előrefizetős mérőórával, mérőórákkal az ingatlant felszereli,

h) a pályázó nyilatkozik arról, hogy a felújítási munkálatokat 30 napon belül elvégzi,

i) a pályázó hitelt érdemlő okirattal igazolja, hogy a helyreállításhoz szükséges 400.000 Ft anyagi forrással rendelkezik.

(2) A pályázatot érvénytelennek kell tekinteni:

a) ha a pályázó nem felel meg a 11. § (1) bekezdésében foglalt feltételek bármelyikének,

b) ha a hiánypótlási felhívásnak nem tesz eleget az eljárás során, vagy

c) nem az erre a célra rendszeresített Pályázati Adatlapon nyújtotta be a pályázatot.

(4) A pályázat nyerteséről a polgármester és a szociális ügyekért felelős bizottság dönt soron következő ülésén. A bizottsági ülést követő 3 napon belül a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kerül kifüggesztésre a pályázó nyertes neve.

(5)Amennyiben a pályázó valótlan adatot közöl, vagy a döntéshozót bármilyen módon megtéveszti, úgy a kijelölést vissza kell vonni, vagy a már megkötött bérleti szerződést fel kell mondani.

(6) Amennyiben érvényes pályázat nem került benyújtásra a lakásra új pályázatot kell kiírni. A pályázat kiírója (a polgármester) a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

(7) A pályázati kiírásban felsorolt helyreállítási munkák elvégzését az önkormányzat által megbízott szakember ellenőrzi. Ezt követően kerül sor a bérleti szerződés megkötésére.

(8)A lakásbérleti jogviszony 5 éven belül történő megszűnése esetén, a lakás állapotfelmérését követően a bérlő az általa beköltözés előtt elvégzett értéknövelő beruházás addig meg nem térült ellenértékére igényt tarthat, melyet a bérlő részére a lakás leadását követő 30 napon belül kell kifizetni kivéve, ha a lakásbérleti jogviszony megszűnésére a bérlőnek felróható okból került sor.

A helyreállításhoz szükséges munkák felsorolása:

  1. Konyha:                              

 – ajtó mázolás + 40.5nm tisztasági festés : 18.310 Ft 

– 0.58m X 1.11m ajtóba üveg pótlása: 8.300 Ft

      2.    Fürdőszoba:

            – 1db dupla + 1db egyes konnektor cseréje: 3.850 Ft

            – ajtó mázolás +7nm tisztasági festés: 8.940 Ft

            – 1db ajtó cilinder csere: 400 Ft

            – 1db villanykapcsoló csere: 1.550 Ft  

            – 0.8m X 0.8m tustálca cseréje: 44.500 Ft

            – Wc ülőke cseréje: 6.200 Ft 

                                                                                             

     3.  Folyosó:

– 23.5nm tisztasági festés +bejárati ajtó mázolás: 13.250 Ft 

           – 3 db 0.3m X 0.3m járólap cseréje: 9.200 Ft

           – 6 nm vakolat javítása + 2rtg. glettelése: 4.750 Ft      

                              

     4. Kis szoba:                          

– ajtó mázolás +40nm tisztasági festés: 16.750 Ft

– 2.6m X 3.6m linóleum cseréje szegőzve: 34.200 Ft

                                                                   

5. Nagy szoba:

  61m2 tisztasági festés : 13.450 Ft    

– villanykapcsoló csere: 1.950 Ft

               – mennyezeti lámpa csere: 10.500 Ft

               – 4.2m X 4.5m linóleum csere szegőzve: 63.250 Ft

                                                    

6.Kamra (tároló)  :                   

– oldalfali lámpa csere: 10.500 Ft

– linóleum pótlása 2 m2: 6.000 Ft                                                                                     

– 1db ajtó kilincs + cilinder csere: 2.410 Ft 

            – ajtó mázolás +22.5m2 tisztasági festés: 13.250 Ft   

  7.Bejárati fedett előtér:             

            – 12db 0.3m X 0.3m járólap cseréje: 36.800 Ft

            – 2db villanykapcsoló csere: 3.900 Ft

            – 1db oldalfali lámpa csere: 10.500 Ft                                 

                                                                                                           

Összesen: 342.710 Ft

                                                                                                                                                                               

A jogos lakásigény mértékének felső határa:

  1. 1 személy esetén  1,5      lakószoba
  2. 2-3 személy esetén  2,5      lakószoba
  3. 4 személy esetén     3      lakószoba
  4. 5-6 személy esetén  3,5   lakószoba, amelyet minden további személy esetén fél lakószobával növelni kell.

A pályázatot kizárólag írásban az 23/2015. (X.27.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete szerinti „Pályázati adatlap – szociális helyzet alapján helyreállítás vállalása esetén történő lakás bérbeadásához” elnevezésű nyomtatványon, a kötelezően mellékelendő dokumentumokkal ellátva, zárt borítékban, 1 pld-ban lehet benyújtani Csongrádi Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Lakásügyi Irodájánál (Csongrád, Kossuth tér 7., fszt. 8.) 

A beérkezés határideje: 2024. június 28. (péntek) 10.00 óra.

A borítékra kérjük ráírni: Csongrád, Nagymező u. 4/E – pályázat

A lakás megtekinthető: 2024. június 19. (szerda)  13.00-13.30 óra között

A pályázat elbírálásának várható időpontja: 2024. július 15.(hétfő)