Válassza az Oldal lehetőséget

Pályázat a Szentháromság tér 16. I/5. szám alatti szociális bérlakás bérbeadására

Pályázat a Szentháromság tér 16. I/5. szám alatti szociális bérlakás bérbeadására

Csongrád Város Polgármestere pályázatot hirdet a 6640 Csongrád, Szentháromság tér 16. I/5. szám alatti helyreállításra szoruló megüresedett szociális bérlakás bérbeadására

A pályázatok zárt borítékban történő beérkezésének helye és határideje: Polgármesteri Hivatal, Szociális és Egészségügyi Iroda (6640 Csongrád, Kossuth tér 7., fszt. 8. iroda)

2016. július 7. ( csütörtök) 10 óra.

A borítékra kérjük ráírni: Csongrád, Szentháromság tér 16.  I/5.– pályázat

A részletes hirdetmény valamint nyomtatvány a www.csongrad.hu honlapon megtalálható.

(www.csongrad.hu/page/helyi-rendeletek, 23/2015. (X. 27.) önkormányzati rendelet „A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről”– melléklet, – függelékek).

További információval, illetve a részletes hirdetménnyel kapcsolatban ügyfélfogadási idő alatt a Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda áll rendelkezésre. (Csongrád, Kossuth tér 7. fszt. 9. szoba, tel.: 63/571-939)

A pályázatok elbírálásának határideje: 2016. július 15.

A lakás megtekinthető:

– 2016. július 05.( kedd) de. 9,30-10 óra

– 2016. július 06.(szerda) du. 13-13,30 óra

 

Részletes hirdetmény a 6640 Csongrád, Szentháromság tér 16. I/5. szám alatti szociális bérlakás bérbeadására

A lakás adatai:

6640 Csongrád, Szentháromság tér 16. I/5. szám, 1+fél szoba, konyha, közlekedő, fürdőszoba, WC.  Távhővel fűtött, összkomfortos komfortfokozatú, alapterülete 47 m2, jelenlegi lakbér 13.160 Ft/hó + 8.900 Ft társasházi üzemelési költség.

A bérleti jogviszony időtartama: 1+4 év

A bérlőt megillető, illetve terhelő fontosabb jogok és kötelezettségek:

A lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes jogszabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv., valamint 23/2015. (X. 27.) önkormányzati rendelet „a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről” rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtása:

Pályázók személyi köre:

(1) A pályázónak az alábbi együttes feltételeknek kell megfelelnie:

 1. a) a pályázó, valamint a vele együttköltöző személyek nem rendelkeznek vagyonnal,
 2. b) a pályázónak, illetőleg a vele együttköltöző személyeknek az egy főre jutó havi jövedelme nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 500%-át (142.500 Ft).

A jövedelemszámításnál „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. törvény 10. § (2)-(5) bekezdések rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni,

 1. c) a pályázó, önkormányzati bérlakás bérlője, vagy a szociális szállás használója, lakbér, vagy közüzemi díj hátralékkal nem rendelkezik a pályázat benyújtásakor,
 2. d) a pályázó nagykorú magyar állampolgár, vagy a munkavállaló közösségen belüli szabad mozgásról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosultsági körbe tartozó személy,
 3. e) a pályázó, vagy a vele együtt költöző személyek bármelyikének a bérbeadóval kötött bérleti szerződése nem az együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos, vagy tűrhetetlen magatartás tanúsítása miatt került megszüntetésre a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül,
 4. f) a pályázó Csongrádon lakóhellyel és életvitelszerű itt tartózkodással, vagy csongrádi munkahellyel rendelkezik,

g.) a pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy előrefizetős mérőórával, mérőórákkal az ingatlant felszereli,

 1. h) a pályázó nyilatkozik arról, hogy a felújítási munkálatokat 30 napon belül elvégzi,
 2. i) a pályázó hitelt érdemlő okirattal igazolja, hogy a helyreállításhoz szükséges anyagi forrással rendelkezik.

 

(2) A pályázatot érvénytelennek kell tekinteni:

     – ha a pályázó nem felel meg a 23/2015. (X. 27.) önkormányzati rendelet „a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről” 11.§ (1) bekezdésében foglalt feltételek bármelyikének, vagy

– ha a hiánypótlási felhívásnak nem tesz eleget az eljárás során, vagy

– nem az erre a célra rendszeresített Pályázati Adatlapon nyújtotta be a pályázatot.

 

(3)     A 3. számú függelék szerinti pontszámítási rendszerben akkor állapítható meg pontszám, ha a feltételek teljesülését a pályázó a 3. számú melléklet szerinti formanyomtatványban meghatározott okirattal igazolja. A pályázat érvényességéről, valamint a megállapított pontszámról a polgármester a pályázót a pályázat elbírálására tűzött határidő lejártától számított 8. napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján értesíti. A pályázat érvényességére, valamint a megállapított pontszámra vonatkozóan a hirdetmény kifüggesztésétől számított 8 napon belül észrevételnek van helye. Az észrevételt a szociális ügyekért felelős bizottság véleményezi, a polgármester az észrevétel megtételére vonatkozó határidő lejáratától számított 15 napon belül hozza meg döntését.

 

(4) A polgármester a pályázat nyertesének kizárólag azt az érvényesen pályázó személyt nyilváníthatja, aki a 3. számú függelékben meghatározott pontszámítási rendszerben a legmagasabb pontszámot éri el. Azonos pontszám esetén, vagy ha a 3. számú függelékben meghatározott pontszámítási rendszer alapján egyik pályázó sem szerez pontot, a pályázat nyertese az a pályázó, akinél az együttköltözők létszáma alapján számított havi jövedelem és a bérlemény várható átlagos fenntartási költségének arányszáma alacsonyabb. Amennyiben az előzőek szerint sem állítható fel sorrend, úgy a több kiskorú személy eltartásáról gondoskodó pályázót, ha ez alapján sem állítható fel sorrend, úgy a pályázatot előbb benyújtó személyt kell a pályázat nyertesének tekintetni.

 

(5)   Amennyiben a pályázó valótlan adatot közöl, vagy a döntéshozót bármilyen módon megtéveszti, úgy a kijelölést vissza kell vonni, vagy a már megkötött bérleti szerződést fel kell mondani. A kijelölés visszavonása esetén a 2. legmagasabb pontszámot elért pályázót kell bérlőnek kijelölni.

 

(6) Amennyiben érvényes pályázat nem került benyújtásra a lakásra új pályázatot kell kiírni.

 

(7) A pályázati kiírásban felsorolt helyreállítási munkák elvégzését a Városellátó Intézmény ellenőrzi. Ezt követően kerül sor a bérleti szerződés megkötésére.

 

A helyreállításhoz szükséges munkák felsorolása:

1.    Konyha: – tisztasági festés + mázolás            28.000 Ft

2.    Kisszoba: – mennyezetlámpa pótlás                  1.350 Ft
– tisztasági festés + mázolás                34.000 Ft
– ajtó üvegezés ((65×110,68×54)              9.600 Ft
3.    Nagyszoba: -mennyezetlámpa pótlás              1.350 Ft
– tisztasági meszelés, mázolás                    46.000 Ft
– ajtó üvegezés (68×110)                  6.300 Ft
4.    Előszoba: – tisztasági festés + mázolás            22.000 Ft
–    fali lámpacsere                      1.350 Ft
5.    Fürdőszoba: -tisztasági meszelés+mázolás             16.000 Ft
–    PVC padló csere (3m2)                  6.000 Ft
–    tükör                          4.000 Ft
–    fali lámpa                           1.350 Ft
Összesen:                 177.300 Ft

A helyreállítás költsége a lakbérbe elszámolható.

A jogos lakásigény mértékének felső határa:

 1. 1 személy esetén  1,5      lakószoba
 2. 2-3 személy esetén              2,5      lakószoba
 3. 4 személy esetén  3          lakószoba
 4. 5-6 személy esetén  3,5   lakószoba, amelyet minden további személy esetén fél lakószobával növelni kell.

A pályázatot kizárólag írásban az 23/2015. (X.27.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete szerinti „Pályázati adatlap – szociális helyzet alapján helyreállítás vállalása esetén történő lakás bérbeadásához” elnevezésű nyomtatványon, a kötelezően mellékelendő dokumentumokkal ellátva, zárt borítékban, 1 pld-ban lehet benyújtani Csongrád Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Irodáján (Csongrád, Kossuth tér 7., fszt. 9.)

 

A beérkezés határideje: 2016. július 7.(csütörtök)  10 óra.

A borítékra kérjük ráírni: Csongrád, Szentháromság tér 16. I/5. – pályázat

A lakás megtekinthető:

– 2016. július 05.(kedd) de. 9,30-10 óra

– 2016. július 06.(szerda) du. 13-13,30 óra

A pályázat elbírálásának várható időpontja: 2016. július 15.

A szerzőről

Válaszolj

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Facebook

Fussunk együtt jövőre!

Önnek ajánljuk