Csongrád Város Polgármestere

pályázatot hirdet

 a 6640 Csongrád, Tulipán u. 17. 5/15. szám alatti megüresedett és helyreállításra szoruló szociális bérlakás bérbeadására

 

A pályázatok zárt borítékban történő beérkezésének helye és határideje: Polgármesteri Hivatal, Szociális és Lakásügyi Csoport (6640, Csongrád, Kossuth tér 7., fszt. 8. iroda),

2018. július 05. (csütörtök) 10 óra.

A borítékra kérjük ráírni: Csongrád, Tulipán u. 17. 5/15. – pályázat

A részletes hirdetmény valamint nyomtatvány a www.csongrad.hu honlapon megtalálható.

(www.csongrad.hu/page/helyi-rendeletek, 23/2015. (X. 27.) önkormányzati rendelet „A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről”– melléklet, – függelékek).

További információval, illetve a részletes hirdetménnyel kapcsolatban ügyfélfogadási idő alatt a Polgármesteri Hivatal Szociális és Lakásügyi Csoport áll rendelkezésre. (Csongrád, Kossuth tér 7. fszt. 8. szoba, tel.: 63/571-920)

A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. július 13. (péntek)

A lakás megtekinthető: 2018. június 26. (kedd) 11.30-12.00 óráig

 

 

Részletes hirdetmény a 6640 Csongrád, Tulipán u. 17. 5/15.

szám alatti szociális bérlakás bérbeadására

A lakás adatai:

6640 Csongrád, Tulipán u. 17.5/15. szám, 2+2 szoba, konyha, kamra, közlekedő, fürdőszoba, WC helyiségekből áll. Távhővel fűtött, összkomfortos komfortfokozatú, alapterülete 68 m2, jelenlegi lakbér 18.700 Ft/hó +2.040 Ft társasházi üzemelési költség. A lakás a felújítást követően beköltözhető.

A bérleti jogviszony időtartama: 1+4 év

A bérlőt megillető, illetve terhelő fontosabb jogok és kötelezettségek:

A lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes jogszabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv., valamint 23/2015. (X. 27.) önkormányzati rendelet „a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről” rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtása:

Pályázók személyi köre:

(1) A pályázónak az alábbi együttes feltételeknek kell megfelelnie:

a) a pályázó, valamint a vele együttköltöző személyek nem rendelkeznek vagyonnal,

b) a pályázónak, illetőleg a vele együttköltöző személyeknek az egy főre jutó havi jövedelme nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 500%-át (142.500 Ft).

A jövedelemszámításnál „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. törvény 10. § (2)-(5) bekezdések rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni,

c) a pályázó, önkormányzati bérlakás bérlője, vagy a szociális szállás használója, lakbér, vagy közüzemi díj hátralékkal nem rendelkezik a pályázat benyújtásakor,

d) a pályázó nagykorú magyar állampolgár, vagy a munkavállaló közösségen belüli szabad mozgásról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosultsági körbe tartozó személy,

e) a pályázó, vagy a vele együtt költöző személyek bármelyikének a bérbeadóval kötött bérleti szerződése nem az együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos, vagy tűrhetetlen magatartás tanúsítása miatt került megszüntetésre a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül,

f) szociális alapon önkormányzati bérlakásra jogosultság további feltétele, hogy a pályázó a kérelem benyújtásakor és az azt megelőző 6 hónapban Csongrádon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel és életvitelszerű itt tartózkodással, vagy Csongrádon legalább 3 hónapos munkaviszonnyal rendelkezik a kérelem benyújtásakor.

g.) a pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy előrefizetős mérőórával, mérőórákkal az ingatlant felszereli,

h) a pályázó nyilatkozik arról, hogy a felújítási munkálatokat 30 napon belül elvégzi,

i) a pályázó hitelt érdemlő okirattal igazolja, hogy a helyreállításhoz szükséges anyagi forrással rendelkezik.

(2) A pályázatot érvénytelennek kell tekinteni:

ha a pályázó nem felel meg a 23/2015. (X. 27.) önkormányzati rendelet „a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről” 11.§ (1) bekezdésében foglalt feltételek bármelyikének, vagy

– ha a hiánypótlási felhívásnak nem tesz eleget az eljárás során, vagy

– nem az erre a célra rendszeresített Pályázati Adatlapon nyújtotta be a pályázatot.

(3) A 3. számú függelék szerinti pontszámítási rendszerben akkor állapítható meg pontszám, ha a feltételek teljesülését a pályázó a 3. számú melléklet szerinti formanyomtatványban meghatározott okirattal igazolja. A pályázat érvényességéről, valamint a megállapított pontszámról a polgármester a pályázót a pályázat elbírálására tűzött határidő lejártától számított 8. napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján értesíti. A pályázat érvényességére, valamint a megállapított pontszámra vonatkozóan a hirdetmény kifüggesztésétől számított 8 napon belül észrevételnek van helye. Az észrevételt a szociális ügyekért felelős bizottság véleményezi, a polgármester az észrevétel megtételére vonatkozó határidő lejáratától számított 15 napon belül hozza meg döntését.

(4) A polgármester a pályázat nyertesének kizárólag azt az érvényesen pályázó személyt nyilváníthatja, aki a 3. számú függelékben meghatározott pontszámítási rendszerben a legmagasabb pontszámot éri el. Azonos pontszám esetén, vagy ha a 3. számú függelékben meghatározott pontszámítási rendszer alapján egyik pályázó sem szerez pontot, a pályázat nyertese az a pályázó, akinél az együttköltözők létszáma alapján számított havi jövedelem és a bérlemény várható átlagos fenntartási költségének arányszáma alacsonyabb. Amennyiben az előzőek szerint sem állítható fel sorrend, úgy a több kiskorú személy eltartásáról gondoskodó pályázót, ha ez alapján sem állítható fel sorrend, úgy a pályázatot előbb benyújtó személyt kell a pályázat nyertesének tekintetni.

(5) Amennyiben a pályázó valótlan adatot közöl, vagy a döntéshozót bármilyen módon megtéveszti, úgy a kijelölést vissza kell vonni, vagy a már megkötött bérleti szerződést fel kell mondani. A kijelölés visszavonása esetén a 2. legmagasabb pontszámot elért pályázót kell bérlőnek kijelölni.

(6) Amennyiben érvényes pályázat nem került benyújtásra a lakásra új pályázatot kell kiírni.

A pályázat kiírója (a polgármester) a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

(7) A pályázati kiírásban felsorolt helyreállítási munkák elvégzését a Városellátó Intézmény ellenőrzi. Ezt követően kerül sor a bérleti szerződés megkötésére.

A helyreállításhoz szükséges munkák felsorolása:

 1. Konyha: – tisztasági festés + mázolás 18.000 Ft

– mennyezetlámpa-pótlás   1.350 Ft

– ajtójavítás   6.650 Ft

 1. Kisszoba: – ajtólappótlás (hiányzik) 13.900 Ft

– tisztasági festés + mázolás 28.000 Ft

 1. Nagyszoba: – tisztasági festés + mázolás 38.000 Ft

– mennyezetlámpa-pótlás   1.350 Ft

– ablaküvegezés (130×130 cm) 15.000 Ft

– ajtóüvegezés + javítás   7.600 Ft

 1. Előszoba: – tisztasági festés + mázolás 18.000 Ft

– falilámpa-pótlás (3 db)   4.050 Ft

 1. WC: – ajtólappótlás + zár + kilincs + cím 18.900 Ft

– falilámpapótlás   1.350 Ft

 1. Fürdőszoba: – falilámpa + piperepolc + tükörpótlás   8.000 Ft

– csempepótlás (4 db)   2.800 Ft

– ajtólap pótlás + zár + kilincs + cím 18.900 Ft

 1. Félszoba 1.: – tisztasági meszelés + mázolás 28.000 Ft

– mennyezetlámpa-pótlás   1.350 Ft

 1. Félszoba 2.: – tisztasági meszelés + mázolás 28.000 Ft

– mennyezetlámpa-pótlás   1.350 Ft

– erkélyajtózár-javítás   8.900 Ft

Összesen:           269.450 Ft

A helyreállítás költsége a lakbérbe elszámolható.

A jogos lakásigény mértékének felső határa:

 1. 1 személy esetén  1,5      lakószoba
 2. 2-3 személy esetén              2,5      lakószoba
 3. 4 személy esetén  3          lakószoba
 4. 5-6 személy esetén  3,5   lakószoba, amelyet minden további személy esetén fél lakószobával növelni kell.

A pályázatot kizárólag írásban az 23/2015. (X.27.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete szerinti „Pályázati adatlap – szociális helyzet alapján helyreállítás vállalása esetén történő lakás bérbeadásához” elnevezésű nyomtatványon, a kötelezően mellékelendő dokumentumokkal ellátva, zárt borítékban, 1 pld-ban lehet benyújtani Csongrád Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Lakásügyi Csoportján (Csongrád, Kossuth tér 7., fszt. 8.)

A beérkezés határideje: 2018.július 05.(csütörtök) 10 óra.

A borítékra kérjük ráírni: Csongrád, Tulipán u. 17. 5/15. – pályázat

A lakás megtekinthető: 2018. június 26. (kedd) 11.00-11.30óra

A pályázat elbírálásának várható időpontja: 2018.július 13. péntek