Csongrád Városi Önkormányzat

Pótpályázati Felhívása

a helyi tanulmányi ösztöndíj „A” típusú tanulmányi ösztöndíj 2020. évi fordulójára

Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2018. (III.22.) önkormányzati határozattal létrehozott Helyi Ösztöndíj Bizottsága a helyi tanulmányi ösztöndíjrendszerről szóló 36/2017.(XII.27.) számú rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 9/A. § (1) bekezdése alapján pótpályázatot ír ki a szakgimnázium nappali tagozatán tanulmányt folytató tanulói jogviszonnyal rendelkező utolsó éves diákok számára.

Személyi feltételek:

Pályázatot nyújthat be minden szakgimnázium nappali tagozatán tanulmányt folytató tanulói jogviszonnyal rendelkező utolsó éves diák, akinek a képzést lezáró oklevél megszerzéséhez hátralévő tanulmányi ideje az 1 évet nem haladja meg, a képzéssel megszerzett végzettsége ezen pályázati kiírásban hiányszakmaként megjelölésre került, és vállalja, hogy a végzettsége megszerzése után Csongrád városában 12 hónapig szakmájának megfelelően helyezkedik el.

A pályázat további feltétele, hogy a diák

 • csongrádi lakóhellyel rendelkezzen vagy
 • lakóhely hiányában Csongrád város területén működő intézményben tanuljon.

Hiányszakmák és várhatóan támogatott keretszámok:

 • faipari technikus 1 fő
 • informatikai rendszerüzemeltető 1 fő
 • gépgyártástechnológiai technikus 2 fő
 • ápoló 2 fő
 • szociális ápoló és gondozó 2 fő
 • kereskedő 1 fő

A hiányszakmák után megjelölt keretszámok a szakmákban várhatóan támogatott pályázók számát jelzik.

A pályázat benyújtásának határideje és módja, a határidő elmulasztásának jogkövetkezményei:

A pályázat benyújtásának határideje a Rendelet alapján 2020. szeptember 30. napja.
A pályázatot a kiírás mellékletét képező, a https://www.csongrad.hu oldalon elérhető formanyomtatványon, a mellékletekkel együtt személyesen vagy meghatalmazott útján kell benyújtani a Csongrádi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájában (6640 Csongrád, Kossuth tér 7.). A pályázat benyújtásának határideje jogvesztő, a határidő után beérkezett pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

Az ösztöndíj havi összege:

Az ösztöndíj havi összege 2020. évben 30.000,-Ft.

Az ösztöndíjat a tanulmányok alatt a tanulmányi félévben az első félév szeptember 1. és január 31. közötti 5 hónapra, valamint a 2. félév február 1. és június 30. közötti 5 hónapra kell folyósítani. A szeptember, október és november havi ösztöndíjat az önkormányzat november 10. napjáig, visszamenőleg folyósítja.

A pályázatok elbírálásának határideje és rendje:

A beérkezett pályázatokat a Bizottság az igazolt tanulmányi eredmény átlaga szerinti csökkenő sorrendbe állítja. A pályázatok elbírálása az így kialakult sorrend alapján az aktuális évben támogatott keretszámok hiányszakmánkénti figyelembe vételével történik. Azonos tanulmányi átlag esetén a sorrendet a Bizottság csongrádi lakóhely előnyként történő figyelembevételével, ezt követően a pályázatban benyújtott egyéb dokumentumok alapján dönti el (tanulmányi versenyen elért helyezést igazoló dokumentum vagy a hátrányos helyzetre vonatkozó igazolás).

A beérkezett pályázatokat a polgármester javaslata alapján a Bizottság bírálja el. A pályázók sorrendjéről és a támogatottak személyéről 2020. október 15. napjáig a Bizottság dönt.
A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

A Bizottság a döntését arra a körülményre figyelemmel köteles meghozni, hogy az ösztöndíjjal támogatottak összlétszáma egyetlen esetben sem haladhatja meg a pályázati kiírásban szereplő létszámot.

A pályázót a pályázat eredményéről a polgármester írásban értesíti.

A sikeres pályázóval a polgármester az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül támogatási szerződést köt. A határidő jogvesztő.

Amennyiben a pályázó a támogatási szerződést a fenti határidőn belül, bármely okból nem köti meg, úgy a polgármester a Bizottság által felállított sorrendben következő, ugyanazon típusú pályázatot benyújtóval köt támogatási szerződést.

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

A pályázathoz csatolni kell az alábbi dokumentumokat:

 • az intézmény által kiállított év végi bizonyítvány hiteles másolatát
 • az aktív tanulói jogviszonyra vonatkozó eredeti tanulói jogviszony igazolást
 • lakcímkártya és személyigazolvány másolatát vagy más személyazonosításra alkalmas (fényképet és személyes adatokat tartalmazó) okmányt
 • foglalkoztatásra irányuló szándéknyilatkozatot a leendő munkáltató részéről

A pályázathoz szabadon csatolható dokumentumok:

 • Tanulmányi versenyen elért helyezést igazoló dokumentum vagy hátrányos helyzetre vonatkozó igazolás.

Az ösztöndíjjal járó lényeges kötelezettségek, azok megszegéséhez főződő jogkövetkezmények:

Az ösztöndíjban részesülő hallgató kötelezettsége:

 • A szakgimnáziumi tanulói jogviszonnyal rendelkező diák köteles az előírt tanulmányi kötelezettségének eleget tenni és a képzéssel megszerezhető végzettséget vagy szakmát megszerezni és azt a bizonyítvány megszerzését követő 30 napon belül a bizonyítvány másolatával a polgármester felé igazolni.
 • A tanuló köteles vállalni, hogy a végzettség vagy szakma megszerzését követően 12 hónapig Csongrád városában elhelyezkedik, melyet munkáltatói igazolással köteles igazolni a Rendeletben meghatározott szabályok szerint.
 • A képzettség megszerzése és a munkaviszony létesítése között, valamint a munkaviszony esetleges megszűnése majd az új munkaviszony létesítése között eltelt időszak a 3 hónapot nem haladhatja meg.

Az ösztöndíj megszüntetése és visszafizetése:

Az ösztöndíjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha:

 • az ösztöndíjban részesülő a középfokú oktatási intézményben az adott évre előírt tanulmányi kötelezettségének nem tesz eleget.
 • a középfokú oktatási intézménnyel az ösztöndíjban részesülő tanulói jogviszonya a szakma megszerzése nélkül bármely okból megszűnik.
 • az ösztöndíjban részesülő tanuló a tanulói jogviszonyának vagy munkaviszonyának fennállását a Rendeletben meghatározott határidőn belül nem igazolja, és mulasztását igazolásra történő felszólításának kézhezvételétől számított 15 napon belül sem pótolja.
 • a pályázó a pályázati eljárás során valótlan adatot közölt vagy az Önkormányzatot bármilyen módon megtévesztette.
 • az ösztöndíjban részesülő az ösztöndíjra való jogosultság megszüntetését bármely okból kéri

Az ösztöndíjban részesült személy a folyósított ösztöndíj vagy annak időarányos részének visszafizetésére kötelezhető, ha:

 • a pályázó a pályázati eljárás során valótlan adatot közölt vagy az Önkormányzatot bármilyen módon megtévesztette
 • az ösztöndíjban részesült személy a pályázatban kiírt kötelezettségének önhibájából nem tesz eleget

Az ösztöndíj megszüntetéséről és a visszafizetés elrendeléséről a polgármester dönt.

Az ösztöndíjat egy összegben, az elrendeléstől számított 30 napon belül kell visszafizetni.

A polgármester írásbeli kérelemre, indokolt esetben engedélyezheti a visszafizetés részletekben történő teljesítését vagy a visszafizetési kötelezettség alól részben vagy egészben mentesítheti a támogatottat. A kérelmet az egy összegű visszafizetés elrendeléséről szóló döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül kell benyújtani. A határidő jogvesztő.

A pályázati kiírásban nem szereplő kérdésekben a Rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati adatlap helyi tanulmányi ösztöndíjhoz (.docx)