Válassza az Oldal lehetőséget

Tanulmányi ösztöndíj szakgimnázium nappali tagozatán tanulmányt folytató tanulói részére

Tanulmányi ösztöndíj szakgimnázium nappali tagozatán tanulmányt folytató tanulói részére

Csongrád Városi Önkormányzat

Pályázati Felhívása

a helyi tanulmányi ösztöndíj „A” típusú tanulmányi ösztöndíj 2018. évi fordulójára

 

Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2018. (III.22.) önkormányzati határozattal létrehozott Helyi Ösztöndíj Bizottsága a helyi tanulmányi ösztöndíjrendszerről szóló 36/2017.(XII.27.) számú rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdése alapján pályázatot ír ki a szakgimnázium nappali tagozatán tanulmányt folytató tanulói jogviszonnyal rendelkező utolsó éves diákok számára.

Személyi feltételek:

Pályázatot nyújthat be minden szakgimnázium nappali tagozatán tanulmányt folytató tanulói jogviszonnyal rendelkező utolsó éves diák, akinek a képzést lezáró oklevél megszerzéséhez hátralévő tanulmányi ideje az 1 évet nem haladja meg, a képzéssel megszerzett végzettsége ezen pályázati kiírásban hiányszakmaként megjelölésre került, és vállalja, hogy a végzettsége megszerzése után Csongrád városában 12 hónapig szakmájának megfelelően helyezkedik el.

A pályázat további feltétele, hogy a diák csongrádi lakóhellyel rendelkezzen vagy lakóhely hiányában Csongrád város területén működő intézményben tanuljon.

Hiányszakmák és várhatóan támogatott keretszámok:

faipari technikus 1 fő
informatikai rendszerüzemeltető 1 fő
gépgyártástechnológiai technikus 2 fő
ápoló 2 fő
szociális ápoló és gondozó 2 fő
kereskedő 1 fő

A hiányszakmák után megjelölt keretszámok a szakmákban várhatóan támogatott pályázók számát jelzik.

A pályázat benyújtásának határideje és módja, a határidő elmulasztásának jogkövetkezményei:

A pályázat benyújtásának határideje a Rendelet alapján 2018. június 30. napja. (Tekintettel arra, hogy a 2018. évben június 30. szombati napra esik, a pályázat leadási határideje 2018. július 2. napján 16:00). A pályázatot a kiírás mellékletét képező, a https://www.csongrad.hu oldalon elérhető formanyomtatványon, a mellékletekkel együtt személyesen vagy meghatalmazott útján kell benyújtani a Csongrádi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájában (6640 Csongrád, Kossuth tér 7.). A pályázat benyújtásának határideje jogvesztő, a határidő után beérkezett pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

Az ösztöndíj havi összege:

Az ösztöndíj havi összege 2018. évben 30.000,-Ft.

Az ösztöndíjat a tanulmányok alatt a tanulmányi félévben az első félév szeptember 1. és január 31. közötti 5 hónapra, valamint a 2. félév február 1. és június 30. közötti 5 hónapra kell folyósítani.

A pályázatok elbírálásának határideje és rendje:

A beérkezett pályázatokat a Bizottság az igazolt tanulmányi eredmény átlaga szerinti csökkenő sorrendbe állítja. A pályázatok elbírálása az így kialakult sorrend alapján az aktuális évben támogatott keretszámok hiányszakmánkénti figyelembe vételével történik. Azonos tanulmányi átlag esetén a sorrendet a Bizottság csongrádi lakóhely előnyként történő figyelembevételével, ezt követően a pályázatban benyújtott egyéb dokumentumok alapján dönti el (tanulmányi versenyen elért helyezést igazoló dokumentum vagy a hátrányos helyzetre vonatkozó igazolás).
A beérkezett pályázatokat a polgármester javaslata alapján a Bizottság bírálja el. A pályázók sorrendjéről és a támogatottak személyéről 2018. július 30. napjáig a Bizottság dönt. 
A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.
A Bizottság a döntését arra a körülményre figyelemmel köteles meghozni, hogy az ösztöndíjjal támogatottak összlétszáma egyetlen esetben sem haladhatja meg a pályázati kiírásban szereplő létszámot.
A pályázót a pályázat eredményéről a polgármester írásban értesíti.
A sikeres pályázóval a polgármester az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül támogatási szerződést köt. A határidő jogvesztő.
Amennyiben a pályázó a támogatási szerződést a fenti határidőn belül, bármely okból nem köti meg, úgy a polgármester a Bizottság által felállított sorrendben következő, ugyanazon típusú pályázatot benyújtóval köt támogatási szerződést.
A pályázathoz csatolandó mellékletek:

A pályázathoz csatolni kell az alábbi dokumentumokat:

az intézmény által kiállított év végi bizonyítvány hiteles másolatát
az aktív tanulói jogviszonyra vonatkozó eredeti tanulói jogviszony igazolást
lakcímkártya és személyigazolvány másolatát vagy más személyazonosításra alkalmas (fényképet és személyes adatokat tartalmazó) okmányt
foglalkoztatásra irányuló szándéknyilatkozatot a leendő munkáltató részéről

A pályázathoz szabadon csatolható dokumentumok:

Tanulmányi versenyen elért helyezést igazoló dokumentum vagy hátrányos helyzetre vonatkozó igazolás.

Az ösztöndíjjal járó lényeges kötelezettségek, azok megszegéséhez főződő jogkövetkezmények:

Az ösztöndíjban részesülő hallgató kötelezettsége:

A szakgimnáziumi tanulói jogviszonnyal rendelkező diák köteles az előírt tanulmányi kötelezettségének eleget tenni és a képzéssel megszerezhető végzettséget vagy szakmát megszerezni és azt a bizonyítvány megszerzését követő 30 napon belül a bizonyítvány másolatával a polgármester felé igazolni.

A tanuló köteles vállalni, hogy a végzettség vagy szakma megszerzését követően 12 hónapig Csongrád városában elhelyezkedik, melyet munkáltatói igazolással köteles igazolni a Rendeletben meghatározott szabályok szerint.
A képzettség megszerzése és a munkaviszony létesítése között, valamint a munkaviszony esetleges megszűnése majd az új munkaviszony létesítése között eltelt időszak a 3 hónapot nem haladhatja meg.

Az ösztöndíj megszüntetése és visszafizetése:

Az ösztöndíjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha:

az ösztöndíjban részesülő a középfokú oktatási intézményben az adott évre előírt tanulmányi kötelezettségének nem tesz eleget.
a középfokú oktatási intézménnyel az ösztöndíjban részesülő tanulói jogviszonya a szakma megszerzése nélkül bármely okból megszűnik.
az ösztöndíjban részesülő tanuló a tanulói jogviszonyának vagy munkaviszonyának fennállását a Rendeletben meghatározott határidőn belül nem igazolja, és mulasztását igazolásra történő felszólításának kézhezvételétől számított 15 napon belül sem pótolja.
a pályázó a pályázati eljárás során valótlan adatot közölt vagy az Önkormányzatot bármilyen módon megtévesztette.
az ösztöndíjban részesülő az ösztöndíjra való jogosultság megszüntetését bármely okból kéri

Az ösztöndíjban részesült személy a folyósított ösztöndíj vagy annak időarányos részének visszafizetésére kötelezhető, ha:

a pályázó a pályázati eljárás során valótlan adatot közölt vagy az Önkormányzatot bármilyen módon megtévesztette
az ösztöndíjban részesült személy a pályázatban kiírt kötelezettségének önhibájából nem tesz eleget

Az ösztöndíj megszüntetéséről és a visszafizetés elrendeléséről a polgármester dönt.
Az ösztöndíjat egy összegben, az elrendeléstől számított 30 napon belül kell visszafizetni.
A polgármester írásbeli kérelemre, indokolt esetben engedélyezheti a visszafizetés részletekben történő teljesítését vagy a visszafizetési kötelezettség alól részben vagy egészben mentesítheti a támogatottat. A kérelmet az egy összegű visszafizetés elrendeléséről szóló döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül kell benyújtani. A határidő jogvesztő.

A pályázati kiírásban nem szereplő kérdésekben a Rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati adatlap helyi tanulmányi ösztöndíjhoz (.docx)

A szerzőről

Válaszolj

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Facebook

Önnek ajánljuk

Skip to content