Válassza az Oldal lehetőséget

Nyílt pályázati felhívás – Csongrád, Muskátli u. 1.

Csongrád Városi Önkormányzat az Önkormányzat tulajdonában lévő üzlethelyiség bérbeadására pályázatot ír ki az alábbiakban részletezett feltételek szerint: 

Ajánlatkérő: Csongrád Városi Önkormányzat (cím 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.) – továbbiakban, mint Ajánlatkérő. 

A pályázható ingatlan:

Cím: 6640 Csongrád, Muskátli u. 1.

Helyrajzi szám: 5631/2/C

Területe: 100,94 m2

 • vendégtér: 34,77 m2
 • eladótér: 23,38 m2
 • mosdó előtér: 4,53 m2
 • férfi mosdó:5,1 m2
 • női mosdó: 5,1 m2
 • közlekedő:4,61 m2
 • italraktár: 9 m2
 • göngyöleg raktár: 6,15 m2
 • dolgozói öltöző: 5,29 m2
 • dolgozói vizes blokk: 3,01 m2

A helyiségek személyes megtekintése:

Az alábbiakban megjelölt időpontban, Ajánlatkérő munkatársaival történt előzetes egyeztetést követően:

2018. december 17. 10:00 – 11:00, amennyiben élni kíván a bejárás lehetőségével a mezey.szimonetta@csongrad.hu e-mail címre legkésőbb 2018. 12. 14. 13:00-ig jelezni szükséges, előzetes jelzés hiányában megtekintésre nincs lehetőség.

Pályázatban résztvevők köre:

A pályázatban az vehet részt, aki a szerződéskötési feltételeknek megfelel. Ez alapján bérleti szerződés azzal a természetes személlyel vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott átlátható szervezettel köthető, akinek:

a) nincs köztartozása, és a felhívás kiírását megelőző 5 évben az önkormányzattal szemben tartozása nem volt,

b) nem indult ellene felszámolási eljárás, nem áll végelszámolás, vagy csődeljárás hatálya alatt,

e) vállalja, hogy a bérleti szerződében előírásra kerülő beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti,

f) vállalja, hogy a helyiséget a bérleti szerződési előírásoknak, és az Ajánlatkérői rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja, 

Az ingatlan hasznosítás célja és a helyiségben végezhető pontos tevékenységek köre:

A helyiséget a kiíró vendéglátó tevékenység céljára kívánja hasznosítani, különösen cukrászda, fagylaltozó, szendvicsek, kávé, üdítő kínálattal.

A pályázó a pályázatát annak tudatában nyújtja be, hogy tudomása van különösen az alábbiakról:

 • a helyiségben csak szerelt mozgatható válaszfalak helyezhetők el kérelmére, a Ajánlatkérő írásos, előzetes hozzájárulásával,
 • a szerződés megszűnésekor a bérlőnek, a helyiséget tiszta, használatra alkalmas, rendeltetésszerű állapotban, illetve ellenkező megállapodás hiányában az eredeti állapot helyreállításával kell visszaadnia,
 • a közüzemi díjak fizetése a leendő Bérlő kötelezettségi körébe tartozik oly módon, hogy a mérőórákat köteles a nevére átíratni, valamint a hulladék elszállítására közvetlenül szerződni a közszolgáltatóval. A bérlő köteles az Ajánlatkérő külön felhívása nélkül minden év január 31. napjáig igazolni, hogy a nem a Ajánlatkérőn keresztül megfizetett közüzemi szolgáltatások tekintetében díjtartozással nem rendelkezik, melyet a szolgáltató által, 15 napnál nem régebben kiállított igazolással kell igazolnia. Továbbá a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Bérlő az igazolásokat legkésőbb a helyiség átadásakor köteles az Ajánlatkérő részére átadni. A Bérlő köteles viselni minden közműfejlesztési hozzájárulást és díjat, bekötési- és csatlakozási költséget és díjat és minden egyéb díjat vagy költséget, amely a Bérlő közműigényének a kielégítéséhez szükséges a helyiség vonatkozásában,

a Bérlő a helyiséget megtekintett állapotban veszi bérbe, a helyiségben folytatni kívánt tevékenységhez a speciális feltételeket a Ajánlatkérő nem biztosítja, a helyiségek belső kialakítása a leendő Bérlő feladata, annak költségei a Bérlőt terhelik. 

Bérleti díj:

A bérleti díj összege: 1000 Ft/négyzetméter/hó

Továbbá lehetőség van az üzlethelyiség rész előtt külön közterület használat megváltásával teraszos részt kialakítani.

A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a bérleti díj értékállóságának megőrzése érdekében a bérleti díjat, a Ajánlatkérő minden évben felülvizsgálja és megemeli az állami költségvetési törvényben írt a következő évre prognosztizált infláció érékével.

Továbbá pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a helyiség átadásával, karbantartásával, felújításával, a szerződés megszűnésekor a helyiség visszaadásával kapcsolatos eljárásra a mindenkor hatályos Rendeletben foglalt szabályok az irányadóak.

Bérleti jog megváltási díj: nincs.

A pályázatot elnyerő pályázó vállalja, hogy a szerződéskötést megelőzően a helyiség havi bruttó bérleti díj kétszeresének megfelelő óvadékot megfizeti.

Bérlet időtartama:

Határozott időre, maximum 10 év időtartam.

Biztosíték mértéke:

Biztosítékot Ajánlatkérő nem ír elő. 

A pályázat benyújtásának ideje és helye:

Legkésőbb: 2018. december 20. /csütörtök/ 10 óráig a Csongrádi Polgármesteri Hivatal 108. sz. irodájában Dr. Mezey Szimonetta részére.

Pályázat benyújtásának formája és csatolandó dokumentumok listája:

A felhívásra benyújtott ajánlatot és a hozzá tartozó egyéb csatolmányokat zárt, megcímezetlen, feladót, vagy más jelet nem tartalmazó borítékban kell benyújtani amelyen csak az alábbi szöveg szerepelhet: „Muskátli u. 1”.

A pályázati anyagot tartalmazó borítékot az Ajánlatkérő munkatársa az átvételkor sorszámmal látja el. E sorszámot a pályázó részére az Ajánlatkérő munkatársa egy átvételi elismervényen köteles igazolni. Az ajánlatot személyesen vagy meghatalmazott útján lehet benyújtani.

A pályázati anyaghoz mellékelni kell:

 • ajánlatkérő által rendelkezésre bocsájtott nyilatkozat minta kitöltve
 • üzleti terv (minimum követelmény: cég adatok, üzleti elképzelés, üzleti célok, marketing terv, működési terv, személyzeti terv, pénzügyi terv)
 • jogi személy társasági szerződés másolata vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonatot másolata
 • aláírási címpéldányt,
 • egyéni vállalkozó esetén: vállalkozói kártya másolatát, ennek hiányában igazolást az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről,
 • minden olyan iratot, amit a pályázó szükségesnek tart.

Érvénytelen az ajánlat, ha

 • az ajánlatot a kiírásban meghatározott határidő után nyújtják be
 • az ajánlatadó nem töltötte ki teljes körűen az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsájtott nyilatkozat mintát

Az előzőekben megjelöltek nem pótolható hiányosságok, ezért az ajánlat érvénytelenségét eredményezik.

A pályázat elbírálásának időpontja és módja, továbbá az eredményhirdetés helye és ideje:

2018. december 20. 10:00 óra Polgármesteri Hivatal (6640 Csongrád, Kossuth tér 7.) 1. emeleti Tükörterem tárgyalója.

A benyújtott érvényes ajánlatok alapján a három fős bíráló bizottság a beküldött információk alapján a legkedvezőbbnek ítélt 3 ajánlatot adót személyesen is meghallgatja. A meghallgatásról előzetesen írásban értesíti az ajánlatadókat.

Az érékelést előkészítők az ajánlatok felbontása után írásban felvilágosításokat kérhetnek a pályázókról annak érdekében, hogy a pályázatok értékelése, illetve összehasonlítása elvégezhető legyen. Ez nem eredményezheti a pályázati ajánlatban megfogalmazott feltételek megváltoztatását, csak azok értelmezését szolgálhatja.

Az elbírálásnál előnyt élveznek a következők:

 • nyitva tartás a hét minden napján
 • látványterv benyújtása
 • helyi munkavállaló foglalkoztatása
 • széles termékkínálat
 • több generációt „kiszolgáló” vendégtér kialakítása
 • egészséges életmód szem előtt tartása a termékkínálatban
 • teraszos kialakítás megvalósítása

Az eljárás lezárását követően az elbírálás eredményéről minden ajánlatot adó írásos értesítést kap. Az eljárás lezárásának határideje: 2018. december 31.

Egyéb rendelkezések:

Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa indokolás nélkül.

Csongrád, 2018. 12. 10.

A szerzőről

Válaszolj

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Facebook

Fussunk együtt jövőre!

Önnek ajánljuk