Csongrád Városi Önkormányzat Polgármesterének

33/2020. (XI. 09.) rendelete

a vásárokról és a piacokról szóló 14/2016. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csongrád Városi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.)Korm. rendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§  (1) A rendelet 8. §-a az alábbi (17)-(18) bekezdéssel egészül ki:

      „(17) A 6. életévét be nem töltött kiskorú kivételével, a piacon mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil, vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

(18) A (17) bekezdés szerinti kötelezettség előmozdítása érdekében a természetes személyek életének és testi épségének védelméért, illetve az ingatlan őrzéséért felelős személy a kötelezettséggel érintett helyen

    a) az érintettet a száj-és az orrnyílás szabályszerű eltakarására felhívja,

    b) ennek eredménytelensége esetén a jogos önhatalom keretei között az adott helyre való jogsértő belépést megakadályozhatja, illetve a jogsértően bent tartózkodót onnan eltávolíthatja.

2.§ A Rendelet a következő 11.§-al egészül ki:

(1) A 8.§ (17)-(18) bekezdése a külön jogszabályok szerinti veszélyhelyzet megszűnésével    hatályát veszti.

      (2) Ezen § a külön jogszabályok szerinti veszélyhelyzet megszűnésével hatályát veszti.

 

2. Záró rendelkezés

3.§ (1) Ez a rendelet 2020. november 11. napján lép hatályba.

            Bedő Tamás polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja 2020. november 9. 14.00 óra.

Dr. Juhász László jegyző

 

INDOKOLÁS:

A helyi önkormányzat feladatkörében eljárva, külön törvényi felhatalmazás nélkül, eredeti jogalkotó hatáskörében is jogosult a helyi közügyek körében olyan kiegészítő jellegű rendeleti szabályok alkotására, amelyek országos hatályú jogszabályokkal nem ellentételesek. A kialakult járványveszély és az ennek kapcsán elrendelt veszélyhelyzet miatt, az érintett piacra járó lakosság és az ott vállalkozást folytató termelők biztonsága érdekében, a maszkviselés kötelező előírása indokolt.

A rendelet hatálya igazodik az országosan elrendelt veszélyhelyzet fennálltáig.