A lakás adatai:
Csongrád-Bokros, Pajtás u. 3. szám, 1 + 2 fél szoba, komfortos, alapterülete 69 m2
A lakásra a jelenlegi bérlő javára szóló előbérleti jogosultság áll fenn a 23/2015.(X.27.) önkormányzati rendelet alapján.
A bérleti jogviszony időtartama: 5 év

A bérlőt megillető, illetve terhelő fontosabb jogok és kötelezettségek:
A bérleti díj mértéke: 26.220 Ft/hó
Egyéb feltételek tekintetében a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes jogszabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv., valamint a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó helyi rendelet az irányadó.

A pályázat benyújtása: kizárólag írásban, zárt borítékban lehet benyújtani a Csongrádi Polgármesteri Hivatal Fejlesztési és Üzemeltetési Irodáján (Csongrád, Kossuth tér 7., 105. szoba)

A beérkezés határideje: 2018. június 15. 13 óra. A borítékra kérjük ráírni: Csongrád-Bokros, Pajtás u. 3. – pályázat
A pályázók számára a lakás előre egyeztetett időpontban megtekinthető.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
a pályázó nevét, címét, illetve a beköltöző személyek számát,
az előre egy összegben megfizetendő lakbér összegét, ami nem lehet kevesebb, mint a havi lakbér összegének 4-szerese, amelyből 2 havi lakbérnek megfelelő összeget a felek kauciónak tekintenek, és amely a bérlő szerződésszerű magatartásának biztosítékául szolgál. A bérleti jogviszony megszűnése esetén – amennyiben a bérlőnek lakbérhátraléka, közüzemi díj tartozása nincs, illetve a lakást a bérbeadónak rendeltetésszerű állapotban visszaadta, és azt a bérlő visszavette tőle – a kaució összege visszajár.
munkaviszonyukról igazolást, illetve 12 hónapra visszamenőleg nettó jövedelmükről igazolást,
nem nyújthat be érvényes pályázatot, akinek Csongrád Város Önkormányzatával szemben bármilyen lejárt tartozása van, vagy az elmúlt egy évben ilyennel rendelkezett.

A pályázatokat – az önkormányzat számára legelőnyösebb elfogadásával – a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság bírálja el. A bizottsági döntést követő munkanapon, ha előbérleti joggal érintett van, a Fejlesztési és Üzemeltetési Iroda értesíti a jogosultat, hogy az értesítés kézhezvételét követő 3 munkanapon belül nyilatkozhat a nyertes ajánlat átvállalásáról, ami jogvesztő határidő. Az előbérleti jogosult válaszától függően a pályázókat haladéktalanul értesíteni kell, s egyben felhívni a leendő bérlő figyelmét arra, hogy az értesítés kézhezvételét, illetve az ingatlan beköltözhetőségét követő 15 napon belül szerződést kell kötnie, és ezen időben kell megfizetni a vállalt bérleti díj összegét is.
A meghirdetett lakásra minden nagykorú magánszemély, vagy bármely jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pályázhat.
A beadott pályázat nem módosítható, visszavonás esetén új pályázat határidőn belül sem adható be.

A pályázat nyertese (ha az előbérleti jog jogosult nem él előbérleti jogával):
Aki a leghosszabb időre vonatkozóan vállalja a bérleti díj előre történő egy összegű befizetését.
Azonos pályázati ajánlatok esetén a nagyobb létszámú, illetve a kiskorú gyermek(ek)et nevelő családokat kell előnyben részesíteni.

A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy várospolitikai, önkormányzati érdekből a pályázat kiírását utólag érvénytelennek nyilvánítsa, és eredményt ne hirdessen.