PÁLYÁZATI  HIRDETMÉNY

Csongrád Város Polgármestere

pályázatot hirdet 

a 6640 Csongrád, Orgona u. 22. 4/25. szám alatti megüresedett és helyreállításra szoruló szociális bérlakás bérbeadására

A pályázatok zárt borítékban történő beérkezésének helye és határideje: Polgármesteri Hivatal Szociális és Lakásügyi Iroda (6640 Csongrád, Kossuth tér 7., fszt. 8-9. iroda), 

2021. július 15. (csütörtök) 10 óra.

A borítékra kérjük ráírni: Csongrád, Orgona u. 22. 4/25. – pályázat

A részletes hirdetmény, a 3. sz. pályázati adatlap, valamint a 23/2015. (X. 27.) önkormányzati rendelet a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről a www.csongrad.hu honlapon megtalálható.

 További információval, illetve a részletes hirdetménnyel kapcsolatban ügyfélfogadási idő alatt a Polgármesteri Hivatal Szociális és Lakásügyi Iroda áll rendelkezésre. (Csongrád, Kossuth tér 7. fszt. 8. szoba, tel.: 63/571-920) 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2021. július 23. (péntek)

A lakás megtekinthető: 2021. július 07. (szerda) 13.00-13.30

Részletes hirdetmény a 6640 Csongrád, Orgona u. 22. 4/25. 

szám alatti szociális bérlakás bérbeadására

A lakás adatai:

6640 Csongrád, Orgona u. 22. 4/25. szám, 1 szoba, konyha, közlekedő, fürdőszoba+WC helyiségekből áll. Távhővel fűtött, összkomfortos, alapterülete 33 m2, jelenlegi lakbér 11.880 Ft/hó, a lakás felújítást követően beköltözhető.

A bérleti jogviszony időtartama: 1+4 év

A bérlőt megillető, illetve terhelő fontosabb jogok és kötelezettségek:

A lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes jogszabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv., valamint 23/2015. (X. 27.) önkormányzati rendelet a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtása: 

Pályázók személyi köre: 

(1)  A pályázónak az alábbi együttes feltételeknek kell megfelelnie:

a) a pályázó, valamint a vele együttköltöző személyek nem rendelkeznek vagyonnal,

b)[4] a pályázónak, illetőleg a vele együttköltöző személyeknek az egy főre jutó havi jövedelme nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 550 %-át. A jövedelemszámításnál „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. törvény 10. § (2)-(5) bekezdések rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni,

c) a pályázó, önkormányzati bérlakás bérlője, vagy a szociális szállás használója, lakbér, vagy közüzemi díj hátralékkal nem rendelkezik a pályázat benyújtásakor,

d) a pályázó nagykorú magyar állampolgár, vagy a munkavállaló közösségen belüli szabad mozgásról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosultsági körbe tartozó személy,

e) a pályázó, vagy a vele együtt költöző személyek bármelyikének a bérbeadóval kötött bérleti szerződése nem az együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos, vagy tűrhetetlen magatartás tanúsítása miatt került megszüntetésre a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül,

f) szociális alapon önkormányzati bérlakásra jogosultság további feltétele, hogy a pályázó a kérelem benyújtásakor és az azt megelőző 6 hónapban Csongrádon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel és életvitelszerű itt tartózkodással, vagy Csongrádon legalább 3 hónapos munkaviszonnyal rendelkezik a kérelem benyújtásakor.

g) a pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy előrefizetős mérőórával, mérőórákkal az ingatlant felszereli,

h) a pályázó nyilatkozik arról, hogy a felújítási munkálatokat 30 napon belül elvégzi,

i) a pályázó hitelt érdemlő okirattal igazolja, hogy a helyreállításhoz szükséges 400.000 Ft anyagi forrással rendelkezik.

 (2) A pályázatot érvénytelennek kell tekinteni

a) ha a pályázó nem felel meg a 11. § (1) bekezdésében foglalt feltételek bármelyikének,

b) ha a hiánypótlási felhívásnak nem tesz eleget az eljárás során, vagy

c) nem az erre a célra rendszeresített Pályázati Adatlapon nyújtotta be a pályázatot.

(3) A 3. számú függelék szerinti pontszámítási rendszerben akkor állapítható meg pontszám, ha a feltételek teljesülését a pályázó a 3. számú melléklet szerinti formanyomtatványban meghatározott okirattal igazolja. A pályázat érvényességéről, valamint a megállapított pontszámról a polgármester a pályázót a pályázat elbírálására tűzött határidő lejártától számított 8. napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján értesíti. A pályázat érvényességére, valamint a megállapított pontszámra vonatkozóan a hirdetmény kifüggesztésétől számított 8 napon belül észrevételnek van helye. Az észrevételt a szociális ügyekért felelős bizottság véleményezi, a polgármester az észrevétel megtételére vonatkozó határidő lejáratától számított 15 napon belül hozza meg döntését.

(4) A polgármester a pályázat nyertesének kizárólag azt az érvényesen pályázó személyt nyilváníthatja, aki a 3. számú függelékben meghatározott pontszámítási rendszerben a legmagasabb pontszámot éri el. Azonos pontszám esetén, vagy ha a 3. számú függelékben meghatározott pontszámítási rendszer alapján egyik pályázó sem szerez pontot, a pályázat nyertese az a pályázó, akinél az együttköltözők létszáma alapján számított havi jövedelem és a bérlemény várható átlagos fenntartási költségének arányszáma alacsonyabb. Amennyiben az előzőek szerint sem állítható fel sorrend, úgy a több kiskorú személy eltartásáról gondoskodó pályázót, ha ez alapján sem állítható fel sorrend, úgy a pályázatot előbb benyújtó személyt kell a pályázat nyertesének tekintetni.

(5) Amennyiben a pályázó valótlan adatot közöl, vagy a döntéshozót bármilyen módon megtéveszti, úgy a kijelölést vissza kell vonni, vagy a már megkötött bérleti szerződést fel kell mondani. A kijelölés visszavonása esetén a 2. legmagasabb pontszámot elért pályázót kell bérlőnek kijelölni.

(6) Amennyiben érvényes pályázat nem került benyújtásra a lakásra új pályázatot kell kiírni. A pályázat kiírója (a polgármester) a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

(7) A pályázati kiírásban felsorolt helyreállítási munkák elvégzését a Városellátó Intézmény ellenőrzi. Ezt követően kerül sor a bérleti szerződés megkötésére.

(8) A lakásbérleti jogviszony 5 éven belül történő megszűnése esetén, a lakás állapotfelmérését követően a bérlő az általa beköltözés előtt elvégzett értéknövelő beruházás addig meg nem térült ellenértékére igényt tarthat, melyet a bérlő részére a lakás leadását követő 30 napon belül kell kifizetni kivéve, ha a lakásbérleti jogviszony megszűnésére a bérlőnek felróható okból került sor.

A helyreállításhoz szükséges munkák felsorolása:

 1. Konyha:-      mennyezeti lámpa csere   6.350 Ft
 • tisztasági festés+mázolás 48.000 Ft
 • PVC padló csere (250/120 cm) 27.880 Ft
 • mosogató csap csere+bútorjavítás 38.620 Ft

 

 1. Szoba: –         mennyezet lámpa csere   6.350 Ft
 • tisztasági festés + mázolás     154.000 Ft
 • padlószőnyeg csere (525/350 cm)        100.550 Ft
 1. Előszoba:-     tisztasági festés + mázolás  44.000 Ft
 • mennyezet lámpa pótlás   6.350 Ft
 • PVC padló csere (110/200+120/120 cm) 25.000 Ft
 1. Fürdőszoba:  

    fali lámpa csere   3.350 Ft

    tisztasági festés + mázolás   36.000 Ft

    dugalj csere 2 db     3.000 Ft

Összesen:           499.450 Ft

A jogos lakásigény mértékének felső határa:

 1. 1 személy esetén        1,5 lakószoba
 2. 2-3 személy esetén      2,5 lakószoba
 3. 4 személy esetén           3 lakószoba
 4. 5-6 személy esetén        3,5 lakószoba, 

melyet minden további személy esetén fél lakószobával növelni kell.

A pályázatot kizárólag írásban az 23/2015. (X.27.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete szerinti „Pályázati adatlap – szociális helyzet alapján helyreállítás vállalása esetén történő lakás bérbeadásához” elnevezésű nyomtatványon, a kötelezően mellékelendő dokumentumokkal ellátva, zárt borítékban, 1 pld-ban lehet benyújtani Csongrádi Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Lakásügyi Irodájánál (Csongrád, Kossuth tér 7., fszt. 8.) 

A beérkezés határideje: 2021. július 15. (csütörtök) 10 óra.

A borítékra kérjük ráírni: Csongrád, Orgona u. 22. 4/25. – pályázat

A lakás megtekinthető: 2021. július 07. (szerda) 13.00-13.30-ig

A pályázat elbírálásának várható időpontja: 2021. július 23. (péntek)

 

Pályázati adatlap letölthető innen: Pályázat Orgona u 22 4 25 (.docx)