Válassza az Oldal lehetőséget

Pályázati felhívás – Csongrád, Szentháromság tér 16. III/15. szám alatti megüresedett szociális bérlakás bérbeadására

Pályázati felhívás – Csongrád, Szentháromság tér 16. III/15. szám alatti megüresedett szociális bérlakás bérbeadására

PÁLYÁZATI  HIRDETMÉNY

Csongrád Város Polgármestere

pályázatot hirdet

a 6640 Csongrád, Szentháromság tér 16. III/15. szám alatti megüresedett szociális bérlakás bérbeadására

A pályázatok zárt borítékban történő beérkezésének helye és határideje: Polgármesteri Hivatal, Jegyzői Iroda Szociális és Lakásügyi Csoport (6640 Csongrád, Kossuth tér 7., fszt. 9. iroda),

2017. január 19. (csütörtök) 10 óra.

A borítékra kérjük ráírni: Csongrád, Szentháromság tér 16.III/15.– pályázat

A részletes hirdetmény valamint nyomtatvány a www.csongrad.hu honlapon megtalálható.

(www.csongrad.hu/page/helyi-rendeletek, 23/2015. (X. 27.) önkormányzati rendelet „A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről” – melléklet, – függelékek).

További információval, illetve a részletes hirdetménnyel kapcsolatban ügyfélfogadási idő alatt a Polgármesteri Hivatal, Jegyzői Iroda Szociális és Lakásügyi Csoportja áll rendelkezésre. (Csongrád, Kossuth tér 7. fszt. 9. szoba, tel.: 63/571-939)

A pályázatok elbírálásának határideje: 2017. január 27.

A lakás megtekinthető: 2017. január 17. (kedd) de. 11.30-12.00 óra

2017.január 18. (szerda). du. 13.30-14.00 óra

Részletes hirdetmény a 6640 Csongrád, Szentháromság tér 16. III/15. szám alatti szociális bérlakás bérbeadására

A lakás adatai:

6640 Csongrád, Szentháromság tér 16. III/15. szám, 1+2 fél szoba, konyha, közlekedő, fürdőszoba, WC. Távhővel fűtött, összkomfortos komfortfokozatú, alapterülete 53 m2, jelenlegi lakbér 14.840 Ft/hó + 9.445 Ft társasházi üzemelési költség.

A bérleti jogviszony időtartama: 1+4 év

A bérlőt megillető, illetve terhelő fontosabb jogok és kötelezettségek:

A lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes jogszabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv., valamint 23/2015. (X. 27.) önkormányzati rendelet „a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről” rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtása:

Pályázók személyi köre:

(1) A pályázónak az alábbi együttes feltételeknek kell megfelelnie:

a)  a pályázó, valamint a vele együttköltöző személyek nem rendelkeznek vagyonnal,

b)  a pályázónak, illetőleg a vele együttköltöző személyeknek az egy főre jutó havi jövedelme nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 500%-át (142.500 Ft),

A  jövedelemszámításnál a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§. § (2-5) bekezdések rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni,

c) a pályázó, valamint az önkormányzati bérlakás bérlője, a szociális szállás használója, lakbér vagy közüzemi díj hátralékkal nem rendelkezik a pályázat benyújtásakor,

d) a pályázó nagykorú magyar állampolgár, vagy a munkavállaló közösségen belüli szabad mozgásról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személy,

e) a pályázó, vagy a vele együtt költöző személyek bármelyikének  a bérbeadóval kötött bérleti szerződése nem az együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos, vagy tűrhetetlen magatartás tanúsítása miatt került megszüntetésre a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül,

f) szociális alapon önkormányzati bérlakásra jogosultság további feltétele, hogy a pályázó Csongrádon lakóhellyel és életvitelszerű itt tartózkodással, vagy csongrádi munkahellyel rendelkezik,

g.) a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a bérleményt előrefizető mérőórával, mérőórákkal felszerelteti.

(2) A pályázatot érvénytelennek kell tekinteni:

ha a pályázó nem felel meg „a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről”szóló

   23/2015. (X. 27.) önkormányzati rendelet 7.§ (1) bekezdésében foglalt feltételek

   bárrmelyikének, vagy

– ha a hiánypótlási felhívásnak nem tesz eleget az eljárás során, vagy

– nem az erre a célra rendszeresített Pályázati Adatlapon nyújtotta be a pályázatot.

(3)     Az 1. számú függelék szerinti pontszámítási rendszerben akkor állapítható meg pontszám, ha a feltétel teljesülését a pályázó a 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványban meghatározott okiratokkal igazolja. A pályázat érvényességéről, valamint a megállapított pontszámról a polgármester a pályázót a pályázat benyújtására tűzött határidő lejártától számított 8. napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján értesíti.

A pályázat érvényességére, valamint a megállapított pontszámra vonatkozóan a hirdetmény kifüggesztésétől számított 8 napon belül észrevételnek van helye.

   Az észrevételt a szociális ügyekért felelős bizottság véleményezi, a polgármester döntését az észrevételben foglaltak ismeretében hozza meg, az észrevétel megtételére vonatkozó határidő lejártától számított 15 napon belül.

(4) ) A polgármester a pályázat nyertesének kizárólag azt az érvényesen pályázó személyt nyilváníthatja, aki az 1. számú függelékben meghatározott pontszámítási rendszerben a legmagasabb pontszámot éri el. Azonos pontszám esetén, vagy ha az 1. számú függelékben meghatározott pontszámítási rendszer alapján egyik pályázó sem szerez pontot, a pályázat nyertese az a pályázó, akinél az együttköltözők létszáma alapján számított havi jövedelem és a bérlemény várható átlagos fenntartási költségének arányszáma alacsonyabb.

Amennyiben az előzőek szerint sem állítható fel sorrend, úgy a több kiskorú személy eltartásáról gondoskodó pályázót, ha ez alapján sem állítható fel sorrend, úgy a pályázatot előbb benyújtó személyt kell a pályázat nyertesének tekintetni.

(5)   Amennyiben a pályázó valótlan adatot közöl, vagy a döntéshozót bármilyen módon megtéveszti, úgy a kijelölést vissza kell vonni, vagy a már megkötött bérleti szerződést fel kell mondani. A kijelölés visszavonása esetén a 2. legmagasabb pontszámot elért pályázót kell bérlőnek kijelölni.

(6) Amennyiben érvényes pályázat nem került benyújtásra, a lakásra új pályázatot kell kiírni.

A pályázatot kizárólag írásban az 23/2015. (X.27.) önkormányzati rendelet 1 számú melléklete szerinti „Pályázati adatlap – szociális helyzet alapján történő szociális bérlakás bérbeadásához” elnevezésű nyomtatványon, a kötelezően mellékelendő dokumentumokkal ellátva, zárt borítékban, 1 pld-ban lehet benyújtani Csongrád Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Szociális és Lakásügyi Csoportjánál (Csongrád, Kossuth tér 7., fszt. 9.)

A beérkezés határideje: 2017. január 19. (csütörtök) 10 óra.

A borítékra kérjük ráírni: Csongrád,  Szentháromság tér 16. III/15. – pályázat

A lakás megtekinthető: 2017. január 17. (kedd) de. 11.30-12.00 óra

2017.január 18. (szerda). du. 13.30-14.00 óra

A pályázat elbírálásnak határideje : 2017. január 27.

A szerzőről

Válaszolj

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Facebook

Fussunk együtt jövőre!

Önnek ajánljuk