Válassza az Oldal lehetőséget

Nyílt pályázati felhívás!

A Művelődési Központ és Városi Galéria (6640 Csongrád, Szentháromság tér 8) pályázatot hirdet a Csongrád Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Csongrád, Szentháromság tér 8. szám alatti ingatlan alábbiakban felsorolt részeinek cukrászda, kávézó, vendéglátóipari célú hasznosítására.    

 • Az  aula földszinti része a kiszolgáló térrel együtt:  116,4 m2
 • előkészítő: 10,84 m2
 • az épület udvarában lévő kerthelyiség: 105,31 m2 
 • italraktár: 12,5 m2
 • dolgozói öltöző: 5,21 m2
 • dolgozói vizes blokk: 1,38 m2

Ajánlatkérő: Művelődési Központ és Városi Galéria (cím 6640 Csongrád, Szentháromság tér 8.) – továbbiakban, mint Ajánlatkérő. 

A helyiségek személyes megtekintése:

Az alábbiakban megjelölt időpontban, Ajánlatkérő munkatársaival történt előzetes egyeztetést követően:

2019. december 3. 10:00 – 11:00, amennyiben élni kíván a bejárás lehetőségével a kultur@csongrad.hu e-mail címre legkésőbb 2019. december 2. 16:00-ig jelezni szükséges, előzetes jelzés hiányában megtekintésre nincs lehetőség.

Pályázatban résztvevők köre:

A pályázatban az vehet részt, aki a szerződéskötési feltételeknek megfelel. Ez alapján bérleti szerződés azzal a természetes személlyel vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott átlátható szervezettel köthető, akinek:

a) nincs köztartozása, és a felhívás kiírását megelőző 5 évben az önkormányzattal szemben tartozása nem volt,

b) nem indult ellene felszámolási eljárás, nem áll végelszámolás, vagy csődeljárás hatálya alatt,

c) a cukrászdát az épület jellegéhez méltó, a környezethez illő berendezési tárgyakkal, cukrászdai eszközökkel szereli fel.

Az ingatlan hasznosítás célja és a helyiségben végezhető  tevékenységek köre:

A helyiséget a kiíró cukrászda, kávézó  vendéglátó tevékenység céljára kívánja hasznosítani.

A pályázó a pályázatát annak tudatában nyújtja be, hogy tudomása van különösen az alábbiakról:

Elvárások:

1, Nyitva tartás: naponta minimum 08 órától 19 óráig, nyári időszakban 21 óráig

2, Bérleti díj összege: minimum  Bruttó 110.000,- Ft/hó, fizetési határidő: minden hó 10. napjáig, külön kiállított számla alapján.

3, A bérlemény használatával kapcsolatos áram felhasználását az almérő állása alapján bérlő a bérbeadó által továbbszámlázott számla alapján köteles megfizetni.

4, A bérlemény belső megóvásáról, karbantartásáról,  festéséről, mázolásáról bérlő köteles gondoskodni.

5, A bérlő köteles kereskedelmi tevékenységének végzéséhez szükséges szakhatósági engedélyeket beszerezni és bemutatni.

6, A szerződés megszűnésekor a bérlőnek, a helyiséget tiszta, használatra alkalmas, rendeltetésszerű állapotban, illetve ellenkező megállapodás hiányában az eredeti állapot helyreállításával kell visszaadnia.

7,  A bérlő viseli a cukrászdai elektromos eszközök fogyasztása miatt esetlegesen szükségessé váló elektromos áram teljesítmény növelésének költségeit.

8, A Bérlő a helyiséget megtekintett állapotban veszi bérbe, a helyiségben folytatni kívánt tevékenységhez a speciális feltételeket, eszközöket  Ajánlatkérő nem biztosítja, ezek beszerzése a leendő Bérlő feladata, annak költségei a Bérlőt terhelik. 

10. Tervezett nyitás időpontja: 2020. április 6.

Bérleti díj:

A bérleti díj összege: minimum Bruttó 110.000,-Ft/hó

Továbbá lehetőség van az üzlethelyiség rész előtt külön közterület használat fizetése ellenében teraszos rész kialakítására és működtetésére. Ezzel kapcsolatos eljárást külön helyi rendelet szabályozza, a közterület használati díjat közvetlenül Csongrád Városi Önkormányzat felé kell teljesíteni.

A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a bérleti díj értékállóságának megőrzése érdekében a bérleti díjat, az Ajánlatkérő minden évben felülvizsgálja és megemeli az állami költségvetési törvényben írt a következő évre prognosztizált infláció mértékével.

Bérleti jog megváltási díj: nincs.

A pályázatot elnyerő pályázó vállalja, hogy a szerződéskötést megelőzően a helyiség havi bruttó bérleti díj kétszeresének megfelelő óvadékot megfizeti. Az óvadék a szerződés időtartama alatt a bérbeadó számláján van, azzal, hogy amennyiben a jogviszony megszűnik és nincs a bérlőnek a bérbeadó felé tartozása, a bérleményt szerződésszerűen adja vissza, úgy az óvadék összege a szerződés megszűnése után 5 napon belül visszajár.

Bérlet időtartama:

2020. április hó 1. napjától 2023. december 31. napjáig, határozott időtartamra szól.

A pályázat benyújtásának ideje és helye:

Legkésőbb: 2019. december 11. (szerda) 16 óráig a Művelődési Központ fszt. 8-as sz. irodájában Dr. Hörömpöliné Víkor Katalin részére.

Pályázat benyújtásának formája és csatolandó dokumentumok listája:

A felhívásra benyújtott ajánlatot és a hozzá tartozó egyéb csatolmányokat zárt, megcímezetlen, feladót, vagy más jelet nem tartalmazó borítékban kell benyújtani, amelyen csak az alábbi szöveg szerepelhet: Cukrászda Művelődési Központ – pályázat

A pályázati anyagot tartalmazó borítékot a Ajánlatkérő munkatársa az átvételkor sorszámmal látja el. E sorszámot a pályázó részére a Ajánlatkérő munkatársa egy átvételi elismervényen köteles igazolni. Az ajánlatot személyesen vagy meghatalmazott útján lehet benyújtani.

A pályázati anyaghoz mellékelni kell:

 • 3 évre szóló üzleti terv (minimum követelmény: cég adatok, üzleti elképzelés, üzleti célok, marketing terv, működési terv, személyzeti terv, pénzügyi terv)
 • aláírási címpéldányt,
 • egyéni vállalkozó esetén: vállalkozói kártya másolatát, ennek hiányában igazolást az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről,
 • minden olyan iratot, amit a pályázó szükségesnek tart.

Érvénytelen az ajánlat, ha

 • az ajánlatot a kiírásban meghatározott határidő után nyújtják be.

A pályázat elbírálásának időpontja és módja, továbbá az eredményhirdetés helye és ideje:

2019. december 18. 10:00 óra Művelődési Központ és Városi Galéria konferenciaterme (6640 Csongrád, Szentháromság tér 8.) 

A benyújtott érvényes ajánlatok alapján a háromfős bíráló bizottság a beküldött információk alapján a legkedvezőbbnek ítélt 3 ajánlatot adót személyesen is meghallgatja. A meghallgatásról előzetesen írásban értesíti az ajánlatadókat.

Az érékelést előkészítők az ajánlatok felbontása után írásban felvilágosításokat kérhetnek a pályázókról annak érdekében, hogy a pályázatok értékelése, illetve összehasonlítása elvégezhető legyen. Ez nem eredményezheti a pályázati ajánlatban megfogalmazott feltételek megváltoztatását, csak azok értelmezését szolgálhatja.

Az elbírálásnál előnyt élveznek a következők:

 • nyitva tartás a hét minden napján
 • látványterv benyújtása, vagy leírása
 • helyi munkavállaló foglalkoztatása
 • széles termékkínálat
 • több generációt „kiszolgáló” vendégtér kialakítása
 • teraszos kialakítás megvalósítása

Az eljárás lezárását követően az elbírálás eredményéről minden ajánlatot adó írásos értesítést kap.

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2019. december 20.

Egyéb rendelkezések:

Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa indokolás nélkül.

Csongrád, 2019. november 22.

A szerzőről

Válaszolj

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Facebook

Önnek ajánljuk

Skip to content