A lakás adatai: Csongrád, Hársfa u. 65. fsz. 1. sz. alatti 1 szobás, összkomfortos garzonlakás

A bérleti jogviszony időtartama: 5 év, a lakás 2020. október 1. napjától birtokba vehető. A garzonlakásra vonatkozó bérleti jogviszony 5 év után nem hosszabbítható meg.

A bérlőt megillető, illetve terhelő fontosabb jogok és kötelezettségek:

A bérleti díj mértéke: 25.000 Ft/hó, melynek összege az önkormányzat képviselő testületének döntése alapján emelkedhet.

Egyéb feltételek tekintetében a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes jogszabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv., valamint a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó helyi rendelet az irányadó.

A pályázat benyújtása: kizárólag írásban, zárt borítékban lehet benyújtani Csongrádi Polgármesteri Hivatal Fejlesztési és Üzemeltetési Irodáján (Csongrád, Kossuth tér 7., 105. szoba)

A beérkezés határideje: 2020. szeptember 8. (kedd) 12 óra. A borítékra kérjük ráírni: Csongrád, Hársfa u. 65. fsz. 1. szám alatti költségelvű garzonlakás – pályázat

A pályázók számára a lakás előre egyeztetett időpontban megtekinthető.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a pályázók nevét, címét,
  • az előre egy összegben megfizetendő lakbér összegét, ami nem lehet kevesebb, mint a havi lakbér összegének 4-szerese, amelyből 2 havi lakbérnek megfelelő összeget a felek kauciónak tekintenek, és amely a bérlő szerződésszerű magatartásának biztosítékául szolgál. A bérleti jogviszony megszűnése esetén – amennyiben a bérlőnek lakbérhátraléka, közüzemi díj tartozása nincs, illetve a lakást a bérbeadónak rendeltetésszerű állapotban visszaadta, és azt a bérlő visszavette tőle – a kaució összege visszajár.
  • foglalkoztatotti jogviszonyról igazolást, illetve 3 hónapra visszamenőleg jövedelmükről igazolást.

A pályázatokat – az önkormányzat számára legelőnyösebb elfogadásával – a Városgazdasági, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság bírálja el. A bizottság a döntést követő munkanapon értesíti a pályázókat annak eredményéről. A nyertes pályázó lakásbérleti szerződés megkötésének feltétele a vállalt bérleti díj egyösszegű befizetése. A lakás birtokbavételére csak a lakásbérleti szerződés megkötése után kerülhet sor.

  • A meghirdetett lakásra olyan fiatal, gyermektelen párok nyújthatnak be pályázatot, akik 40 év alattiak, és legalább az egyikük csongrádi munkahellyel vagy vállalkozással rendelkezik.
  • Nem nyújthat be érvényes pályázatot, akinek Csongrád Város Önkormányzatával szemben bármilyen lejárt tartozása van.
  • A beadott pályázat nem módosítható, visszavonás esetén új pályázat határidőn belül sem adható be.

A pályázat nyertese:

Aki a leghosszabb időre vonatkozóan vállalja a bérleti díj előre történő egy összegű befizetését.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy várospolitikai, önkormányzati érdekből ezen pályázati kiírást eredménytelennek nyilvánítsa.