Válassza az Oldal lehetőséget

Csongrád, Muskátli u. 2/B. 1/4. szám alatti bérlakás bérbeadása

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Csongrád Város Polgármestere
pályázatot hirdet
2018. szeptember 04. napjától

 

szociális helyzet alapján
a 6640 Csongrád, Muskátli u. 2/B. 1/4. szám alatti komfortos szociális bérlakás bérbeadására

A pályázatok zárt borítékban történő beérkezésének helye és határideje: Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Szociális és Lakásügyi Csoport (6640 Csongrád, Kossuth tér 7., fszt. 8. iroda),

2018.szeptember 18. (kedd) 10.00 óra.

A borítékra kérjük ráírni: Csongrád, Muskátli u. 2/B. 1/4.– pályázat

A részletes hirdetmény valamint nyomtatvány a www.csongrad.hu honlapon megtalálható.
(www.csongrad.hu/page/helyi-rendeletek, 23/2015. (X. 27.) önkormányzati rendelet „A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről”- melléklet, – függelékek).

További információval, illetve a részletes hirdetménnyel kapcsolatban ügyfélfogadási idő alatt a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda, Szociális és Lakásügyi Csoport áll rendelkezésre. (Csongrád, Kossuth tér 7. fszt.8. szoba, tel.: 63/571-920)

A pályázatok elbírálásának határideje: 2018.szeptember 26.(szerda)

A lakás megtekinthető:2018. szeptember 12. (szerda) de. 11.00-11.30 óra

 

Részletes hirdetmény a 6640 Csongrád, Muskátli u. 2/B. 1/4. szám
alatti szociális bérlakás bérbeadására

A lakás adatai:
6640 Csongrád, Muskátli u. 2/B. 1/4 sz. alatti ingatlan, 1,5 szoba, konyha, közlekedő, fürdőszoba, WC helyiségekből áll. Gázfűtésű, komfortos komfortfokozatú, alapterülete 52 m2, jelenlegi lakbér 14.300 Ft/hó.

A bérleti jogviszony időtartama: 1+4 év

A bérlőt megillető, illetve terhelő fontosabb jogok és kötelezettségek:
A lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes jogszabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv., valamint 23/2015. (X. 27.) önkormányzati rendelet „a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről” rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtása:
Pályázók személyi köre:
(1) a) a pályázó, valamint a vele együtt költöző személyek nem rendelkeznek vagyonnal,
b) a pályázónak, illetőleg a vele együtt költöző személyeknek az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 500%-át,
A jövedelem számításánál „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1)-(5) bekezdések rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
c) a pályázó, valamint az önkormányzati bérlakás bérlője, a szociális szállás használója, lakbér vagy közüzemi díj hátralékkal nem rendelkezik a pályázat benyújtásakor,
d) a pályázó nagykorú magyar állampolgár, vagy a munkavállaló közösségen belüli szabad mozgásról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személy,
e) a pályázó, vagy a vele együtt költöző személyek bármelyikének a bérbeadóval kötött bérleti szerződése nem az együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos, vagy tűrhetetlen magatartás tanúsítása miatt került megszüntetésre a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül,
f) ) szociális alapon önkormányzati bérlakásra jogosultság további feltétele, hogy a pályázó a kérelem benyújtásakor és az azt megelőző 6 hónapban Csongrádon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel és életvitelszerű itt tartózkodással, vagy Csongrádon legalább 3 hónapos munkaviszonnyal rendelkezik a kérelem benyújtásakor.
g.) a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a bérleményt előrefizető mérőórával, mérőórákkal felszerelteti.

A pályázatot érvénytelennek kell tekinteni:
– ha a pályázó nem felel meg a 7.§ (1) bekezdésében foglalt feltétel bármelyikének, vagy
– ha a hiánypótlási felhívásnak nem tesz eleget az eljárás során, vagy
– nem az erre a célra rendszeresített Pályázati Adatlapon nyújtotta be a pályázatot.

(3) Az 1. számú függelék szerinti pontszámítási rendszerben akkor állapítható meg pontszám, ha a feltétel teljesülését a pályázó a 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványban meghatározott okiratokkal igazolja. A pályázat érvényességéről, valamint a megállapított pontszámról a polgármester a pályázót a pályázat benyújtására tűzött határidő lejártától számított 8. napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján értesíti.
A pályázat érvényességére, valamint a megállapított pontszámra vonatkozóan a hirdetmény kifüggesztésétől számított 8 napon belül észrevételnek van helye.
Az észrevételt a szociális ügyekért felelős bizottság véleményezi, a polgármester döntését az észrevételben foglaltak ismeretében hozza meg, az észrevétel megtételére vonatkozó határidő lejártától számított 15 napon belül.

(4) A polgármester a pályázat nyertesének kizárólag azt az érvényesen pályázó személyt nyilváníthatja, aki az 1. számú függelékben meghatározott pontszámítási rendszerben a legmagasabb pontszámot éri el. Azonos pontszám esetén, vagy ha az 1. számú függelékben meghatározott pontszámítási rendszer alapján egyik pályázó sem szerez pontot, a pályázat nyertese az a pályázó, akinél az együttköltözők létszáma alapján számított havi jövedelem és a bérlemény várható átlagos fenntartási költségének arányszáma alacsonyabb.
Amennyiben az előzőek szerint sem állítható fel sorrend, úgy a több kiskorú személy eltartásáról gondoskodó pályázót, ha ez alapján sem állítható fel sorrend, úgy a pályázatot előbb benyújtó személyt kell a pályázat nyertesének tekintetni.

(5) Amennyiben a pályázó valótlan adatot közöl, vagy a döntéshozót bármilyen módon megtéveszti, úgy a kijelölést vissza kell vonni, vagy a már megkötött bérleti szerződést fel kell mondani. A kijelölés visszavonása esetén a 2. legmagasabb pontszámot elért pályázót kell bérlőnek kijelölni.

(6) Amennyiben érvényes pályázat nem került benyújtásra, a lakásra új pályázatot kell kiírni.

(7) A pályázat kiírója (a polgármester) a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A jogos lakásigény mértékének felső határa:
1 személy esetén 1,5 lakószoba
2-3 személy esetén 2,5 lakószoba
4 személy esetén 3 lakószoba
5-6 személy esetén 3,5 lakószoba, amelyet minden további személy esetén fél lakószobával növelni kell.

A pályázatot kizárólag írásban az 23/2015. (X.27.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete szerinti „Pályázati adatlap – szociális helyzet alapján, komfortos szociális bérlakás bérbeadásához” elnevezésű nyomtatványon, a kötelezően mellékelendő dokumentumokkal ellátva, zárt borítékban, 1 pld-ban lehet benyújtani Csongrád Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Szociális és Lakásügyi Csoportján (Csongrád, Kossuth tér 7., fszt. 8.)

A beérkezés határideje: 2018. szeptember 18.(kedd) 10.00 óra.

A borítékra kérjük ráírni: 6640, Csongrád, Muskátli u. 2/B 1/4.- pályázat

A lakás megtekinthető: 2018. szeptember 12.(szerda) du. 11.00-11.30 óra

A pályázat elbírálásának időpontja: 2018. szeptember 26.(szerda)

A szerzőről

Válaszolj

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Facebook

Önnek ajánljuk

Skip to content