Select Page

Testületi anyagok archívum 2012

Testületi anyagok archívum 2012

2012. december 20.

Meghívó

Polgármesteri tájékoztató

Zárt ülés
Z/1. Városellátó Intézmény intézményvezetői pályázatának elbírálása.

Előterjesztés:
A képviselő-testület 2012. II. félévi munkatervének módosítása.

Főnapirend:
1./ Csongrád város lakosainak egészségügyi állapota.
2. A Képviselő-testület 2013. I. félévi munkatervének megállapítása.

3./ Előterjesztések:
1.  „Az önkormányzat közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi szennyvíz-elvezetésért-, tisztításért- és kezelésért fizetendő legmagasabb díjairól” szóló, többször módosított 19/2003. (VI. 30.) ÖKt. rendelet hatályon kívül helyezése.
2.  „A kéményseprő ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről” szóló, többször módosított 6/1997. (II. 10.) ÖKt. rendelet jogszabályi változásoknak megfelelő felülvizsgálata.
3.  Javaslat a 2013. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozására.
4.  2012. évi költségvetés IV. negyedéves előirányzat-módosítása.
– melléklet
5.  Javaslat az önkormányzat új szervezeti és működési szabályzat megalkotására. (első olvasat)
6.  Tisza Volán Zrt. által, helyközi járatokkal végzett helyi személyszállítási szolgáltatásra vonatkozó ajánlat.
– melléklet
7.  Javaslat óvodai beíratásokra a 2013/2014-es nevelési évet érintően.
8.  Csongrád város Ifjúsági Intézkedési Terve 2013-2014.
9.  Csemegi Károly Könyvtár és Információs Központ intézményvezetői pályázatának elbírálása.
10. Csemegi Károly Könyvtár és Információs Központ SZMSZ módosítása.
11. Csongrád, Iskola u. 1. sz. alatti ingatlan átadása a Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola részére.
12. Tourinform Iroda feladatátadása a Hét Vezér Turisztikai Egyesületnek.
13. A Csongrádi Városkép Kft. alapító okiratának módosítása, a Kft. törzstőkéjének felemelése a Csongrád, Szegedi út 15. sz. alatti ingatlan apportálása útján.
14. A Csongrádi Beruházó Víziközmű Társulat működése.
15. Tájékoztató a Közterület-felügyelet tevékenységéről.
16. Helyi adók szerepe, beszedésük hatékonyságának javítása.
– melléklet
17. “DAOP-5.2.1/A-11. Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” c. pályázat előkészítése és önerő biztosítása, a 221/2011. (IX. 22.) önkormányzati határozat módosítása.
18. A HURO/1101 Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében beadott nyertes pályázat műszaki tartalmának és költségvetésének módosítása.
19. Jobbik Magyarországért Mozgalom Csongrádi Ifjúsági Tagozata kezdeményezése.
20. A csongrádi 07/11 hrsz-ú ingatlanra kötött adásvételi szerződés ÁFA ügye.
21. Vagyonkezelési és hasznosítási szerződésmódosítás.

Interpellációs válaszok

 

2012. december 13. rendkívüli

Meghívó

2./ Előterjesztések:
1. Döntés a köznevelési intézmények ingó és ingatlan vagyonának önkormányzati működtetéséről.
2. A köznevelési intézmények állami fenntartásba vételéről szóló megállapodás.
3. Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodás módosítása.
4. Csongrád Város Önkormányzata folyószámlahitel és munkabér hitel lejáratának meghosszabbítása.
5. „Csongrád Város helyi menetrend szerinti közösségi közlekedésének ellátása közszolgáltatási szerződés keretében” című pályázat elbírálása.
– melléklet

 

2012. november 22.

Meghívó

Polgármesteri tájékoztató

Zárt ülés
Z/1. Javaslat „Év családja” kitüntető cím adományozására.

Főnapirend:
1./ Tájékoztató a 2012. évi gazdálkodás I-III. negyedéves helyzetéről.
– melléklet
2./ Csongrád Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciója.
– Pénzügyi, Jogi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság véleménye

3./ Előterjesztések:
1. Városi médiával kapcsolatos döntések meghozatala. Zárt ülésre javasolva.
2. A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 2013. évi feladatellátása.
– melléklet
3. Javaslat a Csongrádi Óvodák és Bölcsődék Igazgatósága Alapító Okiratának módosítására.
4. Javaslat Csongrád Város a Tehetségekért Közalapítvány kuratóriumi tagságának módosítására.
5. A Tari László Múzeum, tájház, régészeti raktár fenntartói feladatainak átvétele.
6. Csemegi Károly Könyvtár és Információs Központ Alapító Okiratának módosítása.
7. Csongrád Szegedi u. 15. sz. alatti ingatlan forgalomképes ingatlanná minősítése.
8. Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgálati Társulás társulási megállapodásának módosítása.
– melléklet

Interpellációs válaszok

 

2012. november 14. rendkívüli

Meghívó

Napirend:
1. Csongrád Város Önkormányzata folyószámlahitelének átstrukturálása, beszerzési engedélyokirat jóváhagyása, 2013. évi folyószámlahitel és munkabérhitel felvétele.
– Kiegészítés az előterjesztéshez
2. Tulajdonosi hozzájárulás megadása a 0607/8 hrsz.-ú közút fejlesztéséhez
– melléklet

 

2012. október 25.

Meghívó

Polgármesteri tájékoztató

Zárt ülés
Z/1. Köztemetés költségének egy összegben történő megtérítése miatti fellebbezés.
Z/2. Köztemetés költségének elengedése iránti kérelem elutasítása és hivatalból részlefizetés engedélyezés ügyében jogi képviselő útján benyújtott fellebbezés.

Főnapirend:
1./ Szociális Ellátások Intézménye működésének felülvizsgálata, a jövőbeni feladat ellátási irányok meghatározása.
– melléklet

2./ Előterjesztések:
1.  2012. évi költségvetés III. negyedéves előirányzat-módosítása.
– melléklet
2.  Megállapodás a Csongrád Megyei Kormányhivatallal a Csongrádi Járási Hivatal kialakításához.
3.  A köznevelési intézmények ingó és ingatlan vagyonának önkormányzati működtetéséről.
4.  Javaslat: Csongrád Város Képviselő-testülete Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat szabályzatának megalkotására.
5.  Kéményseprő-ipari közszolgáltatás biztosítása.
– melléklet
6.  Csongrád Város Önkormányzata 2013. évi ellenőrzési terve.
– melléklet
7.  Javaslat a fürdőgyógyászati ellátások Csongrádi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Kft. által, közreműködői szervezetként történő biztosítására.
– melléklet
8.  Tájékoztató a Csongrádi Beruházó Víziközmű Társulat tagjai LTP szerződésének átkötésével kapcsolatban.
9.  Csanyteleki Rendőrőrs őrsparancsnoka kinevezésének véleményezése.
10. Csongrád, Fő u. 30. sz. alatti üzlethelyiség kikiáltási árának módosítása.
11. Vételi ajánlat a csongrádi 4576/2 hrsz-ú, Csongrád, Szegedi út 10. sz. alatti ingatlanra.
12. Vételi ajánlat a csongrádi 0317/257 és a 0317/258 hrsz-ú ingatlanokra.

Interpellációs válaszok

 

2012. október 9. rendkívüli

Meghívó

Napirend:
1. A csongrádi 5878. hrsz-ú, Csongrád, Baross G. rkp. 51. sz. alatti ingatlan bérletének pályáztatása.

 

2012. szeptember 27.

Meghívó

Polgármesteri tájékoztató

Zárt ülés:
Z/1. Javaslat „Csongrád város Díszpolgára” cím adományozására.
Z/2. Javaslat „PRO URBE – CSONGRÁD” kitüntetés adományozására.
Z/3. Javaslat „Közszolgálati Díj” adományozására.
Z/4. Javaslat „Közművelődési Díj” adományozására.
Z/5. Javaslat „Testnevelési és Sportdíj” adományozására.
Z/6. Javaslat az Egészségügyi és Szociális Díj adományozására.
Z/7. Javaslat a 2012. évi Környezetvédelmi díj odaítélésére.

Főnapirend:
1./ Tájékoztató a Csongrád és Környéke Vízgazdálkodási Társulat tevékenységéről.
2./ Tájékoztató a közfoglalkoztatás 2012. I. félévi tapasztalatairól.
– melléklet

3./ Előterjesztések:
1.  A képviselő-testület 2012. II. félévi munkatervének módosítása.
2.  Javaslat: „A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról” szóló 2/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítására.
3.  Köznevelési intézmények ingó és ingatlan vagyonának önkormányzati működtetése.
– melléklet
4.  Csongrádi Víziközmű Társulat működése.
5.  Beszámoló a kéményseprő ipari ágazat ellenőrzéséről, valamint a beszedett díjak mértékéről.
– melléklet
6.  Csemegi Károly Könyvtár és Információs központ intézményvezetői  pályázatának kiírása.
7.  Városellátó Intézmény intézményvezetői pályázatának kiírása.
8.  A 451-es számú főút elkerülő szakaszával megépülő helyi érdekeltségű útszakaszok átvétele.
– melléklet
9.  Javaslat közterület elnevezésére.
– melléklet
10. Hozzájárulás a Csongrádi Víz és Kommunális Kft-nél a pelletálási technológia beruházás pályázati önrészéhez.
11. Csongrád, Gr. Apponyi u. 8. sz. alatti ingatlanrész vonatkozásában   nyilatkozat elővásárlási jogról. Zárt ülésre javasolva.
12. Csatlakozás a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához, és tájékoztató az előző évi forduló eredményeiről.

Interpellációs válaszok

 

2012. szeptember 13. rendkívüli

Meghívó

Napirend:
1. Tulajdonosi hozzájárulás a csongrádi Fürdő területén szálláshely építésére.

 

2012. augusztus 30.

Meghívó

Polgármesteri tájékoztató

Főnapirend:
1./ Beszámoló a 2012. I. félévi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról.
– melléklet

2./ Előterjesztések:
1.  Javaslat: „A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról” szóló 3/2012. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítására.
2.  Javaslat „A közterületek rendeltetésről eltérő célú használatának szabályairól és díjairól” szóló, többször módosított 7/1998. (II.25) rendelet módosítására.
– melléklet
3.  Döntés a Csongrád város helyi menetrend szerinti közösségi közlekedésének ellátása közszolgálati szerződés keretében című pályázat kiírásáról.
– melléklet
4.  Javaslat a Csongrádi Óvodák és Bölcsődék Igazgatósága Alapító Okiratának módosítására.
5.  Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatása II. ütemére pályázat beadása.
6.  Tájékoztató a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Csongrád városban folytatott szolgáltatói tevékenységéről.
7.  CSOTERM Kft. ügyvezetőjének megválasztása.
8.  CSOTERM Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyása.
9.  Tanyafejlesztési program TP-1-2012 jelű „tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító gépek, eszközök beszerzése” című pályázat benyújtása.
10. Tulajdonosi hozzájárulás a Csongrádi „Feketevár” megvalósításához, az 5553 hrsz-ú területen.
11. Díszpolgári cím és „PRO URBE – CSONGRÁD” kitüntetés adományozására előkészítő csoport létrehozása.
12. A FŐKEFE Nonprofit Kft. kérelme a Csongrád, Fő utca 26. sz. alatti ingatlan bérbeadására.

Interpellációs válaszok

 

2012. augusztus 24. rendkívüli

Meghívó

Napirend:
1. Pályázat beadása a Csongrád Városi Gyógy- és Strandfürdő fejlesztésére.
2. A „451. sz. főút melletti kerékpárút építése Csongrád város közigazgatási területén” (KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0005) jelű pályázatban érintett állami tulajdonú csongrádi 4591/3 hrsz-ú ingatlan megosztásával kialakuló 4591/6 hrsz-ú terület térítésmentes átvétele.

 

2012. augusztus 9. rendkívüli

Meghívó

Zárt ülés:
Z/1. Javaslat a Szociális Ellátások Intézménye intézményvezetői álláshelyének betöltésére.

Napirend:
1. Tulajdonosi hozzájárulás a csongrádi Fürdő területén szálláshely építésére.
/Később kerül kiküldésre./
2. Csongrád, Bercsényi u. 39. (1462/5 hrsz) ingatlan értékesítése a Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. részére.
3. KEOP-1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-javítás megvalósítása című pályázat beadása.
4. Javaslat, a TÁMOP-6.2.4/A/11/1 számú „Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára” című pályázat benyújtására.
5. Hozzájárulás Dr. Gulyás Margit fogszakorvos által ellátott II. sz. fogorvosi körzet Dr. Gulyás Margit és Társa Bt. működési engedélyének módosításához.
6. Csongrádi Kistérség Egyesített Óvodája Tömörkény István Napközi Otthonos Óvoda tagintézmény fenntartóváltása kapcsán a Társulási Átadás-átvételi megállapodás módosítása.
7. Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézménye Tömörkény István Általános Iskola tagintézmény fenntartóváltása kapcsán a Társulási Átadás-átvételi megállapodás módosítása

 

2012. június 12. rendkívüli

Meghívó

1. A Körös-toroki Fortuna Motel visszavétele a Csongrádi Víz-és Kommunális Kft-től.
2. Önkormányzati ingatlanok értékesítése.
– melléklet 

 

2012. május 24.

Meghívó

Polgármesteri tájékoztató

Zárt ülés:
Z/1. Pedagógiai Díj adományozására javaslat.

Főnapirend:
1./ Csongrád város közrendjének, köz- és közlekedés-biztonságának helyzete.
2./ Tájékoztató a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkájáról.
3./ Beszámoló a Csongrádi Városkép Kulturális, Szabadidő és Turisztikai Szolgáltató Nonprofit Kft. tevékenységéről.
– melléklet
4./ Beszámoló a Csongrádi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Kft. tevékenységéről.
– melléklet

5./    Előterjesztések:
1.  2012. évi költségvetés I. negyedéves előirányzat-módosítása.
– melléklet
2.  Egyes helyi rendeletek szabálysértési tényállásainak felülvizsgálata.
3.  A volt SZEVIÉP telep a Városellátó Intézmény részére való bérbeadása.
4.  Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi beszámolója.
– melléklet
5.  Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi üzleti tervének jóváhagyása.
– melléklet
6.  Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. 2011. évi beszámolója.
– melléklet
7.  Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyása.
– melléklet
8.  Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 2011. évi beszámolója.
– melléklet
9.  Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyása.
– melléklet
10. A Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2011. évi beszámolója.
– melléklet
11. A Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyása.
– melléklet
12. CSOTERM Kft. 2011. évi beszámolója.
– melléklet
13. CSOTERM Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyása.
14. A CSOTERM Kft. vezető tisztségviselőinek javadalmazása.
15. Csongrádi Egészségturisztikai Ingatlanberuházó és Fejlesztő Kft. 2011. évi beszámolója.
– melléklet
16. Csongrádi Egészségturisztikai Ingatlanberuházó és Fejlesztő Kft. 2012. évi üzleti terve.
– melléklet
17. Homokhátsági Regionális Zrt. 2011. évi beszámolója.
– melléklet
18. Javaslat az önkormányzat által fenntartott intézmények alapító okiratainak módosítására. 
19. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatás elnyerésére irányuló pályázat benyújtása.
20. Csongrád Város Önkormányzata folyószámlahitel, munkabérhitel és támogatást megelőlegező hitel szerződés megújítása.
– melléklet
21. Eu Önerő Alap pályázat benyújtása a KEOP-7.1.0/11-2011-0008 jelű „Csongrád szennyvíztisztító és csatornahálózat bővítése” című pályázatának önerő támogatására.
22. A Csongrádi Beruházó Viziközmű Társulat működése.
23. A „Közösségi közlekedés fejlesztése a Tisza Volán Zrt.–nél és a Csongrádi Kistérségben” című pályázattal kapcsolatosan meghozott 48/2012. (III.29) önkormányzati határozat módosítása.
24. A Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. ügyvezetőjének lemondása, javaslat új ügyvezető választására.

Interpellációs válaszok

 

2012. április 26.

Meghívó

Polgármesteri tájékoztató

Főnapirend:
1./ Beszámoló a 2011. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról.
– melléklet
2./ Tájékoztató a gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
– melléklet
3./ Beszámoló a Városellátó Intézmény tevékenységéről.

3./    Előterjesztések:
1.Javaslat a Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft. szakorvosi óraszámainak kapacitás átcsoportosítására.
2.Javaslat a Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft. és az Egészségbiztosítási Pénztár között létrejött finanszírozási szerződés módosítására vonatkozó tulajdonosi nyilatkozat kiadására.
3.Javaslat Csongrád város védőnői körzeteinek megállapításáról szóló új rendelet megalkotására.
4.Javaslat a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2006. (III. 29.)ÖKt. rendelet módosítására.
5.Tájékoztató a 2012/13-as nevelési és tanévi óvodai és általános iskolai beíratásokról Csongrád városban.
6. A Csongrádi Beruházó Víziközmű Társulat működése.  
7. 2011. évi belső ellenőrzési beszámoló.
8.Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására pályázat beadása.
9.Együttműködési megállapodás Csongrád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testületével a működési feltételek biztosításáról és a gazdálkodási feladatok ellátásáról.
10.Tájékoztató a Csongrádi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság állami tűzoltósággá alakításával összefüggésben tett intézkedésekről.
11.Csongrád Város Önkormányzata által alapított gazdasági társaságok ügyvezetőit megillető külön szabályzat szerinti gépkocsi használatra való jogosultság felülvizsgálata.
12.BIMENI Nonprofit Kft. kérelme.
13.Tájékoztató a 2012. évi Körös-toroki Napok rendezvényről.
14. A Csongrád, Kossuth tér III/1. és Templom u. 4/20. önkormányzati lakások bérlő kijelölési jogának térítésmentes átadásához történő hozzájárulás.
15.Csongrád, Tulipán u. 13. V/14. sz. alatti közérdekű bérlakás bérlő kijelölése.
16. Döntés a Magyarország-Szerbia IPA határon átnyúló együttműködési program „Hulladékgazdálkodási racionalizálás és a KNOW HOW transzfer Csongrád és Magyarkanizsa városa között” c. pályázati projektben való részvételről.

Interpellációs válaszok

 

2012. március 29.

Meghívó

Polgármesteri tájékoztató

Napirend előtt:
A Képviselő-testület 2012. I. félévi munkatervének módosítása.

Főnapirend:
1./ A sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók helyzetének értékelése az alapfokú oktatási intézményekben.
2./ Tájékoztatás az önkormányzati tulajdonú földek helyzetéről.

3./    Előterjesztések:
1. 2011. évi költségvetés IV. negyedéves előirányzat-módosítása.
– melléklet
2. A 2012. évi gépjármű- és kommunális adóból származó bevétel felhasználására vonatkozó feladatterv jóváhagyása.
3. Egyszeri feladatok elvégzésére és keretösszegére tett javaslatok.
– melléklet
4. „Közösségi közlekedés fejlesztése a Tisza Volán Zrt.-nél és a Csongrádi Kistérségben” című pályázat benyújtása a DAOP–3.2.1/A-11 kódszámú, „Közösségi közlekedés fejlesztése” tárgyú kiírásra.
– melléklet
5. Társadalmi és sportszervezetek támogatása, városi sporttámogatás felosztása.
– melléklet
6. KEOP 1.1.1./2F/09-11 ,,Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” konstrukcióra benyújtott pályázathoz szükséges RMT részét képező új üzemeltetési koncepció elfogadása.
7. A lakásgazdálkodási koncepció felülvizsgálata, beszámoló az önkormányzati lakások és helyiségek állapotáról.
8. Ifjúsági Intézkedési Terv 2010-2012 beszámolója.
9. Fejlesztési feladatok önerejének finanszírozása.
10. A Bölcső Nagycsaládosok Csongrádi Egyesülete kérelme ingatlan ingyenes használatára.
11. Tájékoztató a Csongrád, Hunyadi t. 6. sz. alatti ingatlan árveréséről. Zárt ülésre javasolva.
12. A Városkép Kft. ügyvezetői pályázat elbírálása (A pályázók nyilatkozatainak függvényében zárt ülésen.)
13. Képviselet a Sió- és Duna-menti Víziközmű Társulásban.
14. A helyi menetrend szerinti közforgalmú autóbuszközlekedés közszolgáltatási szerződés módosítása, valamint „A menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés díjairól és azok alkalmazási feltételeiről” szóló 31/2003. (XII. 23.)ÖKt. rendelet hatályon kívül helyezése.
15. Saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségnek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének bemutatása.
16. Térfigyelő kamerarendszer bővítése a 4/2012. (III.1.) BM rendelet szerinti Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása támogatási célú pályázat alapján.
17. Csongrád Város Önkormányzata által alapított gazdasági társaságok vezető tisztségviselői és a felügyelő bizottságai javadalmazása módjának, mértékének szabályzatai módosítása.
18. Csongrád Város Önkormányzata által 100 %-ban alapított gazdasági társaságok ügyvezetői megbízási alapdíja megállapítása.

Interpellációs válaszok

 

2012. február 2. rendkívüli

– Folyószámla hitelszerződés összegének megemelése munkabér hitel összegének megelőlegezésére

 

2012. január 30. rendkívüli

– Munkabér hitelszerződés
– Csongrádi Beruházó Viziközmű Társulat hitelfinanszírozása

 

2012. február 16.

Meghívó

Polgármesteri tájékoztató

Főnapirend:
1. Csongrád Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése.
– melléklet

2./ Előterjesztések
1. Javaslat: „A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról”  szóló új rendelet megalkotására.
2. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló új önkormányzati rendelet megalkotására.
3. Javaslat: „A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról” szóló új rendelet megalkotására.
4. Javaslat: „A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és fizetendő térítési díjakról szóló új önkormányzati rendelet megalkotására.
5. Tourinform Iroda feladatátadása a Csongrádi Városkép Nonprofit Kft-nek.
6.  Ifjúsági Ház üzemeltetőjének változtatása.
7.  Csongrádi Óvodák és Bölcsődék Igazgatóságának intézményvezetői pályázatának kiírása.
8. Hosszú távú alapfokú oktatási tervkészítési kötelezettség /146/2011./V. 31./önkormányzati határozat/ hatályon kívül helyezése.
9.  Csongrád, Hunyadi tér 6. sz. alatti ingatlan értékesítése.
10. Napelem Park létesítésének szándéka Csongrádon.
11. Munkabér hitelszerződés.
12. Egyszeri feladatok elvégzésére és keretösszegére tett javaslatok határidejének módosítása.

Interpellációs válaszok

 

2012. január 19.

Meghívó

Polgármesteri tájékoztató

Zárt ülés:
Z/1. Csongrádi Városkép Kulturális, Szabadidő és Turisztikai Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének személyi változása.
Z/2. Köztemetés költségének megtérítése miatti fellebbezés.

Főnapirend:
1./ Tájékoztató a Városi Gyámhivatal tevékenységéről.
– melléklet

2./    Előterjesztések:
1.  Felgyői Regionális Hulladékkezelő Központ bekötő útjának garanciális javítása. Zárt ülésre javasolva.    
2.  BPR-Consulting Bt. kérelme a Csongrád, Körös-torok 6032 és 6026 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú területek bérletére vonatkozóan. Zárt ülésre javasolva. 
3.  Helyi autóbusz-közlekedés 2012. évi finanszírozása.
4.  Önkormányzati vagyon- és felelősségbiztosítás 2012.
5.  Javaslat a Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézménye csongrádi tagintézményeinek körzethatár módosítására.
– melléklet
6.  Javaslat a Csongrádi Óvodák és Bölcsődék Igazgatósága Alapító Okiratának módosítására.
7.  Javaslat Csongrád Város Védőnői Szolgálata alapító okiratának módosítására.
8.  Csongrádi Óvodák és Bölcsődék Igazgatósága keretében működtetett Templom utcai „Mesevár” Bölcsőde és Széchenyi utcai „Kuckó-mackó” Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyása.
9.  Bokrosi Idősek Klubja pályázati beruházáshoz szükséges önerő biztosítása.
10. DAOP-3.1.1/B-11. „Erzsébet u., Táncsics u.- Ordódy rakpart, Hosszú u. útfelújítása és parkolók építése” c. pályázat beadása és önerő biztosítása.
11. Pályázat beadása a HURO/1101Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében.
12. KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0005 jelű” 451. sz. főút melletti kerékpárút építése Csongrád város közigazgatási területén” c. projekt közbeszerzési beruházás beszerzési engedélyokirata.
13. A polgármesteri hivatal 2011. évi kiemelt céljai teljesítésének értékelése, a hivatal 2012. évi kiemelt céljai meghatározása.
14. Csongrád, Baross G. rkp. 51. szám alatti, csongrádi 5878 hrsz-ú Szeviép telep megvásárlása.

Interpellációs válaszok

A szerzőről:

Szóljon hozzá

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Aktuális kérdés

Ön mennyire elégedett a csongrádi nyári kulturális nagy rendezvények színvonalával?

Szavazás állása

Betöltés ... Betöltés ...

Facebook

Önnek ajánljuk