Válassza az Oldal lehetőséget

Testületi anyagok archívum 2016

Testületi anyagok archívum 2016

Csongrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. december 22-én (csütörtökön), 9.00 órai kezdettel ülést tart

Letöltés egyben (zip)

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság anyagai
Ügyrendi, Jogi-és Összeférhetetlenségi Bizottság anyagai
Egészségügyi és Szociális Bizottság anyagai
Oktatási és Művelődési Bizottság anyagai
Bokrosi Városrészi Önkormányzat anyagai

Az ülés helye: Városháza Díszterme

Meghívó

Főnapirend:

1. Tájékoztató az ENKSZ Észak-dél Regionális Földgázszolgáltató Zrt. Csongrád városban folytatott szolgáltatói tevékenységről

Melléklet

2. A Képviselő-testület 2017. I. félévi munkatervének megállapítása

3. Előterjesztések:

1A költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmának (szerkezetének, táblázatainak) meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata.

2Az önkormányzatnál alkalmazandó kincstári finanszírozási rendről szóló 33/2002. (XII.23.) Ökt. rendelet hatályon kívül helyezése

3. 2016. évi költségvetés IV. negyedéves előirányzat-módosítása

Mellékletek (zip)

4. Javaslat a 2017. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozására

5. Csongrád Város Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve

6. A köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról.

7. Csongrád Városi Önkormányzata sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól szóló rendelet megalkotása.

8. Az önkormányzat nevelési-oktatási intézményeiben fizetendő térítési díj és tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 6/2006. (I.31.) Ökt. számú rendelet hatályon kívül helyezése

9. Egyes anyakönyvi események szolgáltatási díjainak mértékéről szóló rendelet megalkotása.

10. Javaslat a Csongrád város környezetvédelméről szóló 41/2009.(XII. 1.)Ökt. rendelet hatályon kívül helyezésére, új önkormányzati rendelet megalkotására

11. Javaslat Csongrád Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló (HÉSZ) 25/2005. (VIII. 29. ) Ökt. rendelet módosításának elfogadására.

Melléklet

12. Csongrád város településrendezési terve módosításának kezdeményezése.

13. Tájékoztatás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és Csongrád Városi Önkormányzat, illetve a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. közötti háromoldalú megállapodás meghosszabbításáról és az Ipari Parki autóbuszjárat kihasználtságáról

14. Intézkedési terv elfogadása a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. Állami Számvevőszék általi vizsgálatával összefüggésben

15. Javaslat a Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft. végelszámolással történő megszüntetésére.

16. Tartózkodás utáni idegenforgalmi adót fizetők részére pályázati kiírás idegenforgalmi fejlesztési célra.

17. A 212/2016. (XI.24.) számú önkormányzati határozat visszavonása

18. A Belvárosi Műemlékházak és a Körös-toroki üdülőterületet érintő szociális szövetkezet létrehozása.

19. A csongrádi 2122/31 hrsz. alatti ingatlan (Legénységi épület) bontása

20. Testvérvárosi megállapodás a Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal, a Beregszászi járási Tanács és Csongrád Városi Önkormányzat között

21A Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Megszüntető Társulási Megállapodásának jóváhagyása

22. Döntés a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KEHOP-3.2.1 pályázati kódszámú „Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában” című pályázati projektben való részvételről

Melléklet

23. A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás elfogadása.

24. Alföld Művészeti, Kulturális és Sport Egyesület kérelme

25. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

26. A csongrádi 4642/4 hrsz-ú ingatlan idegenforgalmi hasznosítása érdekében szükséges megállapodások megkötése

Az önkormányzati törvény 15. §-a alapján az „M” jelzéssel ellátott előterjesztések elfogadásához a képviselők többségének szavazata szükséges.

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. december 16-ai rendkívüli ülése

Letöltés egyben (.zip)

A Szervezeti és Működési Szabályzat 8. § /3/ bekezdése alapján a Képviselő-testület rendkívüli ülését 2016. december 16-án (pénteken), 08.00 órára összehívom.

Az ülés helye: a Városháza díszterme.

Meghívó

Egészségügyi bizottsági meghívó

Jogi bizottsági meghívó

Napirend:

1. A Piroskavárosi Idősek Otthona alapító és módosító okiratának felülvizsgálata.

2. Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és Csongrád Városi Önkormányzat között megkötött feladat átadás – átvételi megállapodás 1. módosításának jóváhagyása.

3. Beszámoló az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2016. évi feladatellátásáról

Az önkormányzati törvény 15. §-a alapján az „M” jelzéssel ellátott előterjesztés elfogadásához a képviselők többségének szavazata szükséges.

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. december 2-ai rendkívüli ülése

Letöltés egyben (.zip)

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság anyagai
Ügyrendi, Jogi-és Összeférhetetlenségi Bizottság anyagai
Egészségügyi és Szociális Bizottság anyagai

A Szervezeti és Működési Szabályzat 8. § /3/ bekezdése alapján a Képviselő-testület rendkívüli ülését 2016. december 2-án (pénteken), 08.00 órára összehívom.

Az ülés helye: a Városháza díszterme.

Meghívó

Napirend:

1. Az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása egységes szerkezetbe foglalt 5. módosításának jóváhagyása, véleményezése

Melléklet

2. A Piroskavárosi Idősek Otthona alapító okiratának módosítása

Mellékletek  (.zip)

3. Nemzeti bűnmegelőzési stratégia feladatrendszerének támogatása című – Fejezeti kezelésű előirányzat támogatásának elnyerése – Bűnmegelőzési projektek megvalósítására (Kódszáma: BM-16-MA/MI) című pályázat benyújtására

Az önkormányzati törvény 15. §-a alapján az „M” jelzéssel ellátott előterjesztés elfogadásához a képviselők többségének szavazata szükséges.

Bedő Tamás polgármester

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. november 24-ei ülése

Letöltés egyben (.zip)

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság anyagai
Ügyrendi, Jogi-és Összeférhetetlenségi Bizottság anyagai
Egészségügyi és Szociális Bizottság anyagai
Oktatási és Művelődési Bizottság anyagai
Bokrosi Városrészi Önkormányzat anyagai

Meghívó

Főnapirend:

1./ Tájékoztató a Tigrisek Csongrádi Utánpótlás Kézilabda Egyesület tevékenységéről.

Előadó: Bedő Tamás polgármester

2./ Tájékoztató a Gyermekoltalmazó Családok Egyesülete munkájáról.

Előadó: Bedő Tamás polgármester

3.Előterjesztések

1.  A helyi adókról szóló 18/2014. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosítása.

2. Az önkormányzati biztos kirendelésének szabályairól szóló 4/2000.(II. 25.) Ökt. számú rendelet hatályon kívül helyezése.

3. A „Közigazgatási hatósági ügyek elektronikus úton való intézési lehetősége bevezetésének elhalasztásáról” szóló 34/2005. (X. 25.) Ökt. számú rendelet hatályon kívül helyezése.

4. Javaslat az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ keretében működő Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ szervezeti átalakítására és az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulástól a Piroskavárosi Idősek Otthonához való telepítésére.

5. A Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. részére többlettámogatás biztosítása. 

6. Javaslat a 2017. évi folyószámla hitelszerződés megkötésére az OTP Bank Nyrt-vel. 

7. Általános iskolai körzetek kialakításával kapcsolatos vélemény.

8. Raszter Könyvkiadó kérelme.

9. Külterületi mezőgazdasági utak után fizetendő költség hozzájárulás szabályozásának jogi lehetősége.

10. A csongrádi 0761/54. hrsz. alatti ingatlan belterületbe vonása.

11. Mezőőri szolgálat ellátására kötött együttműködési megállapodásokkal kapcsolatos elszámolások és felmondás.

12. Állásfoglalás a Cseh István Lőtér használatba adására irányuló kérelemről.

13. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

14. Arany János Tehetséggondozó Program támogatása

Zárt ülés:

Z/1. Javaslat az Év Családja kitüntető cím adományozására

16.00 órától    KÖZMEGHALLGATÁS  – a lakosság közérdekű kérdései, bejelentései.

Az önkormányzati törvény 15. §-a alapján az „M” jelzéssel ellátott előterjesztések elfogadásához a képviselők többségének szavazata szükséges.

Interpellációs válaszok

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. november 10-ei (rendkívüli) ülése

 

 

Meghívó

Napirend:

1. I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása – HIM-HF16.

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. október 27-ei ülése

Letöltés egyben (.zip)

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság anyagai
Ügyrendi, Jogi-és Összeférhetetlenségi Bizottság anyagai
Egészségügyi és Szociális Bizottság anyagai
Oktatási és Művelődési Bizottság anyagai
Bokrosi Városrészi Önkormányzat anyagai

Meghívó

Főnapirend:

1./ A települési támogatás megállapításának, kifizetésének folyósításának, valamint felhasználásának ellenőrzéséről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata, figyelemmel az adóerő képesség változására.

Előadó: Bedő Tamás polgármester

Témafelelős:  Vinczéné Dudás Katalin, szociális és lakásügyi csoportvezető

2./ Előterjesztések

1.  2016. évi költségvetés III. negyedéves előirányzat módosítása

– mellékletek

2.  2017. évi költségvetési tervezés irányelvei.

3.  Javaslat ,,Csongrád város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteinek megállapításáról” szóló 20/2002. (X.7.) ÖKt. számú rendelet módosítására.

4.  Javaslat a II. sz. fogászati körzet feladat ellátását biztosító, feladat-ellátási szerződés megkötésére.

– melléklet

5.  Javaslat a közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól és díjairól szóló 4/2014.(II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására.

6.  Javaslat a Csongrád város környezetvédelméről szóló 41/2009.(XII. 1.) Ökt. rendelet hatályon kívül helyezésére, új önkormányzati rendelet megalkotására – első olvasat.

7. A Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény alapító okirat módosítása.

8. Csongrád város településrendezési eszközeinek módosítására irányuló záró véleményezési dokumentációjának elfogadása.

– mellékletek

9. Csongrád Rendőrkapitányság megkeresése körzeti megbízotti kinevezés véleményezése érdekében.

10. Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért, EFOP-3.3.2-16 kódszámú pályázat benyújtása.

11. A Csongrádi Fúvószenekar támogatási kérelme.

12. Csongrádi-Tiszapart Sport Egyesület autóbusz vásárlás önrészéhez támogatás

13. Külterületi helyi közutak fejlesztése Csongrádon – VP6-7.2.1-7.1.216

14. Bársony István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium energetikai felújításához tulajdonosi hozzájárulás

15. KEHOP-2.2.1-15. kódszámú pályázat kapcsán módosított konzorciumi megállapodás aláírására felhatalmazás

– pdf_melléklet

16. Mezőőri Szolgálat ellátására kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata.

17. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Zárt ülés:

Z/1. Javaslat Szociális Díj adományozására.

Z/2. Fűtési támogatás elutasítása miatti fellebbezés.

Z/3. Földbizottság döntése elleni fellebbezés

Interpellációs válaszok

 

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. szeptember 29-ei ülése

Letöltés egyben (.zip)

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság anyagai:
Ügyrendi, Jogi-és Összeférhetetlenségi Bizottság anyagai:
Egészségügyi és Szociális Bizottság anyagai:
Oktatási és Művelődési Bizottság anyagai:
Bokrosi Városrészi Önkormányzat anyagai:

Meghívó

Főnapirend:
1. Tájékoztató a Csongrádi Kertbarátok Klub tevékenységéről
– mellékletek
2./ Beszámoló a Csongrád Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről
 – melléklet

Előterjesztések:

1.  A lakástulajdon megszerzésének helyi támogatási rendszeréről és a garzonlakáshoz jutás feltételeiről szóló rendelet módosítása

2.  Javaslat „A közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól és díjairól” szóló 4/2014. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására 

3.  Csongrád Város Önkormányzata és Dr. Gulyás Margit fogorvossal kötött feladat – ellátási szerződés megszüntetése.

4. A Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. tőkeemelése, alapító okirat módosítása, könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbítása
– melléklet

5.  Csongrád város vízi közműveinek 2017-2031. Gördülő Fejlesztési Terve jóváhagyása
– melléklet

6. Beszámoló a belvárosi bolt működéséről.

– melléklet

7.  Csatlakozás a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához, és tájékoztató az előző évi forduló eredményéről. 

8.  Javaslat: „Csongrád Város Képviselő-testülete Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat szabályzatának megalkotására.

9.  Bársony István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium és a Csongrádi Batsányi János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium felújítási célú támogatása

10. Vételi kérelem a Csongrád, Fő utca 30. sz. alatti önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségre

11. A csongrádi 9831/66, 9831/69 és 9831/306 hrsz-ú zártkerti ingatlan művelési ágának megváltoztatása

12. Bökényi városrész területét képező 5617 és 5631/29 hrsz-ú közterületi ingatlanok megosztása
– melléklet

13. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Zárt ülés:
Z/1. Javaslat Csongrád Város Díszpolgára cím adományozására
Z/2. Javaslat PRO URBE – CSONGRÁD kitüntetés adományozására
Z/3. Javaslat Város Közösségéért Díj adományozására
Z/4. Földbizottság döntése elleni fellebbezés
Z/5. Földbizottság döntése elleni fellebbezés

Interpellációs válaszok

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. szeptember 6-ai (rendkívüli) ülése

 

A Pénzügyi-és Városfejlesztési Bizottság meghívója:
Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság meghívója:

Meghívó

Napirend:

1. Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése című pályázat kapcsán támogatási szerződés előkészítéséhez konzorciumi megállapodás aláírására felhatalmazás

2. A Művelődési Központ és Városi Galéria 7 éves továbbképzési terve.
– melléklet

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. augusztus 25-ei ülése

Letöltés egyben (.zip)

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság anyagai:
Ügyrendi, Jogi-és Összeférhetetlenségi Bizottság anyagai:
Egészségügyi és Szociális Bizottság anyagai:
Oktatási és Művelődési Bizottság anyagai:
Bokrosi Városrészi Önkormányzat anyagai:

Meghívó

Főnapirend:

1. Beszámoló a 2016. I. félévi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról
– mellékletek

Előterjesztések:

1. Javaslat „A közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól és díjairól” szóló 4/2014. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására.
2. Javaslat „A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és fizetendő térítési díjakról” szóló 15/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelet módosítására.
3.  Önkormányzati alapítványok alapító okiratainak elfogadása.
– mellékletek
4. A  Kéményseprő ipari közszolgáltatás átadása a katasztrófavédelmi szerv részére.
5. Tájékoztatás a HUSRB/1001/222/038 számú támogatási szerződéséhez kapcsolódó belső ellenőri vizsgálatról. 
– melléklet
6. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása. 
7. Rendkívüli önkormányzati támogatásokra elkülönített 2016. évi keretösszeg terhére pályázat beadása.
8. „Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére”  (GZR-T-Ö-2016) pályázat benyújtása – Elektromos töltőállomás kialakítása
9. Díszpolgári cím és „PRO URBE – CSONGRÁD” kitüntetés adományozására eseti bizottság létrehozása.
10. Lemondás a polgármesteri költségtérítésről.
11.Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Zárt ülés:
Z/1. Rendkívüli települési támogatás elutasítása miatti fellebbezés.

– Interpellációs válaszok

  – Polgármesteri tájékoztató

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. augusztus 16-ai (rendkívüli) ülése

 

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság meghívója:
Ügyrendi, Jogi-és Összeférhetetlenségi Bizottság meghívója:
Egészségügyi és Szociális Bizottság meghívója:

Meghívó

Napirend:

1. Szociális szövetkezet alapítása

– melléklet

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. augusztus 4-ei (rendkívüli) ülése

 

A Pénzügyi-és Városfejlesztési Bizottság meghívója:

Meghívó

Napirend:

1. Sportpark Programban való részvétel

– melléklet

2. Csongrád város településrendezési eszközeinek módosítása egyszerűsített eljárásban

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. július 8-ai ülése

 

Ügyrendi, Jogi-és Összeférhetetlenségi Bizottság és a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság meghívója:
Oktatási és Művelődési Bizottság meghívója:

Meghívó

Napirend:

  1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 2/2013. (I. 25.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.
  1. A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
  1. Önrész biztosítása Közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz.
  1. Csongrád város településrendezési eszközeinek módosítására irányuló tervezés megindítása.

– mellékletek

  1. Tájékoztató a GREENMEN Energetikai Kt. és CSOTERM Kft. közötti perbeli jogvitáról.
  1. Szociális Szövetkezet létrehozása.

– melléklet

  1. A Csongrád, Fő utca 3. szám alatti Erzsébet szálló további hasznosítása. Z-ra jav.

 

 

 

 

 

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. május 26-ai ülése

Letöltés egyben (tömörítve, .zip)

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság anyagai:
Ügyrendi, Jogi-és Összeférhetetlenségi Bizottság anyagai:
Egészségügyi és Szociális Bizottság anyagai:
Oktatási és Művelődési Bizottság anyagai:
Bokrosi Városrészi Önkormányzat anyagai:

Meghívó

Főnapirend:
1./ Beszámoló Csongrád közrendjének és közbiztonságának 2015. évi helyzetéről. 
– melléklet

2./ Tájékoztató a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság, Szegedi Vízirendészeti Rendőrörs 2015-ben végzett tevékenységéről.
– melléklet

3./ Csongrád Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának megalkotása
 – mellékletek

Előterjesztések:

1.  2016. évi költségvetés I. negyedéves előirányzat-módosítása
– mellékletek

2.  2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló mérleg táblájának pontosítása
 – melléklet

3.  Az állattartás körében a közösségi együttélés alapvető szabályainak meghatározásáról.
– melléklet

4.  Javaslat a Bölcsődék szervezeti átalakítására (elvi döntés)

5. „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat benyújtása és önerő biztosítása – Széchenyi úti bölcsőde felújítása

6. Tájékoztató a 2016/2017-es nevelési év óvodai beíratásáról Csongrád városában.

7. A Hódmezővásárhelyi Szakképző Centrum Sághy Mihály Szakképző Iskola tagintézmény-vezetői pályázatának véleményezése.

8. Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi beszámolója 
– mellékletek  

9. Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi üzleti terve   
– mellékletek 

10. Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2015. évi beszámolója
– mellékletek

11. A Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 2015.évi beszámolója. 
– mellékletek

12. A Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervének jóváhagyása
– mellékletek

13. A Csongrádi Víz-és Kommunális Kft. 2015. évi beszámolója és Társasági szerződés módosítása.
– mellékletek

14. A Csoterm Kft. 2015. évi beszámolója 
– mellékletek

15. A Csoterm Kft. 2016. évi üzleti tervének jóváhagyása, társasági szerződésének módosítása, valamint beruházás és annak finanszírozásának jóváhagyása 
– mellékletek

16. Az FBH-NP Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolója

 – mellékletek

17. A Donka – F Kft. 2015. évi beszámolója
– mellékletek

18. A Csongrádi Városkép Média Kft. 2015. évi beszámolója
– mellékletek

19. Többlettámogatási igény a Csongrádi Városkép Média Kft. támogatás visszafizetésének biztosítására.

20. Tájékoztatás a 25/2016. (II. 18.) önkormányzati határozat végrehajtására irányuló tárgyalásokról. (Folyékony települési kommunális hulladékszállítás).

21. Javaslat a Csongrád, Kossuth tér 13. szám alatti mozi épület bérleti szerződésének módosítására.

22. Tájékoztatás az üzletek éjszakai nyitvatartási idejének szabályozásáról szóló rendelet alkalmazásának tapasztalatairól

23. A Csongrád, Fő u. 3. sz. alatti önkormányzati ingatlan (volt Erzsébet Szálló) emeleti részének szállásadás célú pályázati kiírása

Zárt ülés:
Z/1. Javaslat Pedagógiai Díj adományozására.
Z/2. Javaslat Testnevelési és Sport Díj adományozására.
Z/3. A Helyi Földbizottság 19264-3/2016. számú állásfoglalás ellen benyújtott kifogás elbírálása.

Interpellációs válaszok

 

 

 

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. április 28-ai ülése

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság anyagai:
Ügyrendi, Jogi-és Összeférhetetlenségi Bizottság anyagai:
Egészségügyi és Szociális Bizottság anyagai:
Oktatási és Művelődési Bizottság anyagai:
Bokrosi Városrészi Önkormányzat anyagai:

Letöltés egyben (tömörítve, .zip)

Meghívó

Főnapirend:
1. Beszámoló a 2015. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról.
– mellékletek
– kiegészítés
2. Csongrád Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának megalkotása (első olvasat).
– melléklet
3. Tájékoztató értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
– melléklet

Előterjesztések:
1. A Bokrosi Városrészi Önkormányzat nem képviselő tagjának megválasztása.

2. Javaslat a Körös-toroki üdülőterület rendjéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotására.

3. Javaslat a közterület elnevezés és házszámozás helyi szabályozásáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotására.

4. Javaslat a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotására

5. Törvényességi felhívás a 24/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelettel kapcsolatban.

6. Az önkormányzat által végzett közművesítésekhez kapcsolódó közművesítési hozzájárulásról szóló 20/2009. (X.28.) ÖKt. rendelet felülvizsgálata.

– melléklet

7. A településrendezési célok megvalósítása érdekében elővásárlási jog létesítéséről szóló 30/2003. (X. 20.)Ökt. rendelet felülvizsgálata.

8. Csongrád Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési jelentése
– melléklet

9. Sport és civilszervezetek támogatása, 2016. évi sporttámogatás felosztása
– 1. sz. melléklet: Kimutatás a sportszervezetek 2016. évi támogatásáról 
– 2. sz. melléklet: Kimutatás a civilszervezetek 2016. évi támogatásáról

10. Csongrád Város a Tehetségekért Közalapítvány elnökének megválasztása

11. Csongrád Város Önkormányzata és Dr. Veres János Fogszakorvos között kötött feladat-ellátási szerződés felbontása.

12. Javaslat a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrummal kötendő vagyonkezelési szerződés jóváhagyására.

13.Tájékoztatás a TAO pályázatokról.

14. TOP-1.1.1-15 – Csongrádi Ipari Park fejlesztése pályázat benyújtása

15.Barnamezős területek rehabilitációja Csongrádon – TOP-2.1.1-15.

16. Bökényi Zöld Város kialakítása pályázat benyújtása.

17. „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” (TOP-1.4.1-15) pályázat benyújtása – Széchenyi utcai óvoda felújítása.

18. „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” (TOP-1.4.1-15) pályázat benyújtása – Bercsényi utcai óvoda felújítása.

19. Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések – CLLD megvalósítására irányuló helyi akciócsoportok megalakítására regisztrációs pályázat benyújtása.

20. Javaslat a Csongrád-Bokros, Gyójai u. 2. szám alatti ingatlan megvásárlására.

21. A Kis-Tisza Vízi-Sport Egyesület kérelme ingatlan feltüntetésére és ingyenes földhasználati jog létesítésére.

22. A csongrádi 6328/2 hrsz-ú ingatlan átminősítése.

23.Csongrád város Környezeti fenntarthatósági terve Local Agenda 21.
– melléklet

Zárt ülés:
Z/1. Helyi földbizottság CSON01-02435-3/2015. számú állásfoglalás ellen benyújtott kifogás elbírálása.

Polgármesteri tájékoztató

 

 

 

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2016. március 24-i ülése

Az ülés helye:  a Bokrosi Művelődési Ház terme

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság anyagai:
Ügyrendi, Jogi-és Összeférhetetlenségi Bizottság anyagai:
Egészségügyi és Szociális Bizottság anyagai:
Oktatási és Művelődési Bizottság anyagai:
Bokrosi Városrészi Önkormányzat anyagai:

Letöltés egyben (tömörítve, .zip)

Meghívó

Főnapirend:

1. Beszámoló a Bokrosi Városrészi Önkormányzat munkájáról

2. Beszámoló a Művelődési Központ és Városi Galéria munkájáról
– melléklet

3. Csongrád Város Idősügyi Koncepciójának felülvizsgálata
– melléklet
– a 2011-ben elfogadott koncepció

4. Tájékoztató Csongrád város piacának és elárusító helyeinek helyzetéről

Előterjesztések:

1. Javaslat a vásárokról és a piacokról szóló új önkormányzati rendelet megalkotására

2. „Az állattartás szabályozásáról” szóló 29/1996. (XII.5.) Ökt. rendelet felülvizsgálata
– melléklet

3. Javaslat: „Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról” szóló 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet módosítására

4. Javaslat: „A Körös-toroki üdülőterület rendjéről” szóló 30/2007. (XII.28.) Ökt. rendelet módosítására (első olvasat)

5. „A nemdohányzók védelmének helyi szabályairól” szóló 48/2008. (XII.20.) Ökt. rendelet felülvizsgálata
– melléklet

6. Javaslat Csongrád város védőnői körzeteinek megállapításáról szóló új rendelet megalkotására.

7. Csongrádi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi beszámolója
– melléklet

8. Oktatási-, Művelődési- és Sport bizottsági tagságról döntés

9. Rendkívüli önkormányzati támogatásokra elkülönített 2016. évi keretösszeg terhére pályázat beadása

10. A 2016. évi gépjármű- és kommunális adóból származó bevétel felhasználására vonatkozó feladatterv jóváhagyása

11. Javaslat a Donka-F Kft. és a Csongrádi Városkép Média Kft. felügyelő bizottságainak személyi összetételére és díjazására valamint a Donka-F Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadása

12. A Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. és Csongrád Város Önkormányzata között megkötött Együttműködési megállapodási keret terhére 2016. évre történő közvilágítás bővítése (Később kerül kiküldésre)

13. Menetrendszerű autóbusz közlekedés kialakítás az Ipari Park területére a DAKK Zrt. megbízásával
– melléklet

14. Csongrád város testvérvárosi kapcsolatai és 2016. évre tervezett találkozások

15. Javaslat óvodai beíratások időpontjára a 2016/2017-es nevelési évet érintően

16. A Csongrád, Öregvár u. 57/A szám alatti ingatlan átadása a Művelődési Központ és Városi Galéria részére

17. Kérelem a Kertvendéglő melletti önkormányzati területen parkoló kialakítására

18. Helyi gazdaságfejlesztés keretében piac és konyhafejlesztés

19. KEHOP-2.2.1-15-2015-00007 azonosítószámú pályázat kapcsán szándéknyilatkozat aláírása

Interpellációs válaszok

Polgármesteri tájékoztató

 

 

2016. február 26-i Képviselő-testületi ülés

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. február 26-i ülése

Ügyrendi, Jogi-és Összeférhetetlenségi Bizottság és Pénzügyi-és Városfejlesztési Bizottság meghívó

Meghívó

Napirend:
1. Csongrád Városi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek alapító okiratainak felülvizsgálata

– mellékletek

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. február 18-i ülése

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság anyagai:
Ügyrendi, Jogi-és Összeférhetetlenségi Bizottság anyagai:
Egészségügyi és Szociális Bizottság anyagai:
Oktatási és Művelődési Bizottság anyagai:
Bokrosi Városrészi Önkormányzat anyagai:

Letöltés egyben (tömörítve, .zip)

Meghívó

Főnapirend:
1. Csongrád Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése
– mellékletek

2. Csongrád Város Ifjúsági Intézkedési Tervének elfogadása 2015-2020. évekre. 

Előterjesztések:


1. Javaslat a “Csongrád közigazgatási területén önkormányzati tulajdonban lévő temetők rendjéről.” szóló új önkormányzati rendelet megalkotására.

2.  Javaslat a vásárokról és a piacokról szóló új önkormányzati rendelet megalkotására. (első olvasat).

3. A lakástulajdon megszerzésének helyi támogatási rendszeréről szóló rendelet megalkotása.
– melléklet

4. Csongrád Város Önkormányzata vagyonhasznosítási, fejlesztési versenyszabályzatáról és beruházásairól szóló 15/2005.(IV.27.)Ökt. rendelet felülvizsgálata. 
– melléklet

5. A vállalkozások, a gazdasági fejlődés és a munkahelyteremtés helyi támogatásáról szóló 14/2009. (III. 24.)Ökt. rendelet hatályon kívül helyezése.

6. Javaslat a “Sportszervezetek és civil szervezetek támogatásáról” szóló 10/2013. (III. 22.)önkormányzati rendelet módosítására.

7. Javaslat „ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról” szóló 14/2015.(VI.19. önkormányzati rendelet módosítására.

8. Javaslat „ A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és fizetendő térítési díjakról” szóló 15/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelet módosítására.

9. A folyékony települési kommunális hulladékszállítási-és kezelési kötelező közszolgáltatás    szabályairól és díjairól szóló 8/2006. (III.08.) ÖKt. rendelet felülvizsgálata. 

10.Közbeszerzési Szabályzat megalkotása.

– melléklet

11. Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2016. évi költségvetésének véleményezése.
– mellékletek

12. Hozzájárulás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete általi megalkotásához.
– melléklet

13. Hozzájárulás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete általi megalkotásához. 
– melléklet

14. Csongrád Város Helyi Esélyegyenlőségének rendkívüli felülvizsgálata.
– melléklet  

15. A Csongrádi Óvodák és Bölcsődék Igazgatósága óvodái nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyása.

16. A Donka-F. Kft. és a Csongrádi Városkép Média Kft. összevonási tervének jóváhagyása.
– melléklet

17.  Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. folyószámla hitelfelvétele

18.  GDF SUEZ Zrt. kötbérigénye bizottsági kivizsgálásáról szóló jelentés

19.  A Bársony István Mezőgazdasági Szakképző Iskola kérelme a csongrádi 1730/7. hrsz-ú ingatlan ingyenes használatára.

20. Csatlakozási szándék kinyilvánítása „A legszebb konyhakertek” elnevezésű országos programhoz. 
– melléklet

21.Csongrád város testvérvárosi kapcsolatai és 2016. évre tervezett találkozások.

Interpellációs válaszok

-interpellációs válasz – jelenléti ív

 

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. január 28-i ülése

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság anyagai:
Ügyrendi, Jogi-és Összeférhetetlenségi Bizottság anyagai:
Egészségügyi és Szociális Bizottság anyagai:
Oktatási és Művelődési Bizottság anyagai:
Bokrosi Városrészi Önkormányzat anyagai:

Letöltés egyben (tömörítve, .zip)

Meghívó

Főnapirend:
1. Az önkormányzati rendeletek felülvizsgálata

Előterjesztések:

1. Javaslat „A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának ellenőrzéséről” szóló módosított 5/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására, kiegészítésére

2. Javaslat „A természetben nyújtott mezőgazdasági terménysegélyről” szóló önkormányzati rendelet megalkotása

3. Javaslat Csongrád Város Településszerkezeti Tervének és Csongrád Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló (HÉSZ) 25/2005. (VIII.29.) Ökt. rendelet módosítására
– mellékletek

4. Saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségnek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének bemutatása

5. Csongrád város kulturális intézkedési terve

6. Bűnmegelőzési együttműködés kezdeményezése a csongrádi járás településeivel

7. Csongrád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testületével a működési feltételek biztosításáról és a gazdálkodási feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodás felülvizsgálata

8. Csongrádi Óvodák és Bölcsődék Igazgatósága keretében működtetett Széchenyi utcai „Kuckó-mackó” Bölcsőde és Templom utcai „Mesevár” Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyása

9. Javaslat a családok otthonteremtési kedvezménye helyi támogatására

10. Belvárosi bolt üzleti terve
– melléklet

11. A Csongrád, Dózsa György tér 1. szám alatti helyiség közművelődési célra történő hasznosítása

12. Vételi kérelem az ipari parkban lévő csongrádi 2122/38 hrsz-ú ingatlan 7328/24270-ed tulajdoni hányadára

13. A Dél-100 Kft. kérelme a Csongrád, Fő utca 3. sz. alatti Erzsébet konyha és étterem épületrész bérletére
– melléklet

14. Bedő Tamás polgármester 2016. évi szabadság ütemtervének elfogadása.

15. Pályázat benyújtása a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiumához

 

 

 

 

 

A szerzőről

Válaszolj

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Facebook

Fussunk együtt jövőre!

Önnek ajánljuk