Válassza az Oldal lehetőséget

Testületi anyagok archívum 2011

Testületi anyagok archívum 2011

2011. december 22.

Meghívó

Főnapirend:
1. Tájékoztató a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása feladatairól.
2. A Képviselő-testület 2012. I. félévi munkatervének megállapítása.

3./ Előterjesztések:
1. Javaslat a 2012. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozására.
2. 2011. évi költségvetés IV. negyedéves előirányzat-módosítása.
– melléklet
3. Állásfoglalás a Csongrád Megyei Kormányhivatal Sz01/7142/2011. sz. törvényességi észrevételével kapcsolatban.
– melléklet
4. I. „Az önkormányzat közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi szennyvízelvezetésért-, tisztításért- és kezelésért fizetendő legmagasabb díjairól” szóló, többször módosított 19/2003.(VI. 30.)Ökt. rendelet módosítása.
II. „A kéményseprő ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről” szóló, többször módosított 6/1997. (II. 10.)Ökt. rendelet módosítása.

– melléklet
5. Javaslat „A települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról” szóló rendelet megalkotására.  
6. „A menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés díjairól és azok alkalmazási feltételeiről” szóló, többször módosított 31/2003.(XII. 23.)Ökt. rendelet módosítása.
– melléklet
7. Csongrád Város Önkormányzata és a Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Kft. közötti vagyonkezelési szerződés módosítása.
8. Csongrád Város Önkormányzata tulajdonában lévő Csongrád, Iskola u. 1. sz. alatt lévő 83. hrsz. alatt nyilvántartott belterületi ingatlan ingyenes használatba átadása.
9. A Hosszú utca felújításának lehetősége a DAOP-3.1.1/B-11 pályázati konstrukcióban.
10.A Csemegi Károly Könyvtár és Információs Központ, valamint a Városkép Kft. beszámolója a TÁMOP-3.2.11/10/1. jelű „Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységének támogatása” című pályázat megvalósításáról.
– melléklet
11. Javaslat funkcióját vesztett épületek átadására a munkahelyteremtő szolgáltatás fejlesztés pályázatok megvalósításához.
12. Csongrád Város Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Program elfogadása.
– melléklet
13. Csongrád Város Anti-szegregációs Tervének elfogadása.
– melléklet
14. A Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadása.
15. Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium tervezési alszámára befizetett és fennmaradt összeg visszaosztása.
16. Víziközmű Társulat hitelfinanszírozás, tájékoztatás a 263/2010.(XII. 16.)Ökt. határozat végrehajtásáról.
17. Együttműködési megállapodás a Turbó Kft-vel turisztikai fejlesztésekre.
18. A Csongrád, Dózsa Gy. tér 1. sz. alatti üzlethelyiség bérlőjének kérelme.
19. A Csongrád, Hunyadi tér 11. sz. alatti üzlethelyiség /növénypatika/ további hasznosítása.
20. Kérelem terület bérbe vételére a Körös-toroki kiskemping területén.
21. A 073/22 hrsz-ú, 8,32 ha és a 0734/18 A+B legelő, illetve erdő művelési ágú területek tisztítása, megújítása.
22. A lakásgazdálkodási koncepció felülvizsgálata során hozott 230/2011. /X. 20./ önkormányzati határozat 1. és 2. pontjában foglalt határidő módosítása.
23. Csatlakozás a Sió- és Duna-menti Víziközmű Társuláshoz.
– melléklet
24. A Csongrád, Hunyadi tér 6. sz. alatti üzlethelyiség bérlőjének kérelme.
25. A Csongrád, Fő u. 20-24. I/5. szám alatti közérdekű lakás bérbeadása.
26. Pályázathoz kapcsolódó tervezési szerződések.

 

2011. november 23.

Meghívó

Napirendek:
1. Felgyői Regionális Hulladékkezelő Központ bekötő útjának garanciális felújítása. Z-ra javasolva. /a nov.17-ei testületi ülésen tárgyalt előterjesztés szerint, amelyhez a későbbiekben kerül kiküldésre egy kiegészítő anyag/
2. Hozzájárulás a Dr. Szarka Ödön Járóbeteg Szakrendelő felújításával kapcsolatos kivitelezői számlák kiegyenlítéséhez. Z-ra javasolva.
– meléklet

3. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kötött megállapodás a földhasználati jogról.
4. Vételi ajánlat a csongrádi 4576/2 hrsz-ú, Csongrád, Szegedi út 10. sz. alatti ingatlanra.

 

2011. november 17.

Meghívó

Polgármesteri tájékoztató

Zárt ülés:
Z/1. Javaslat „Év családja” kitüntető cím adományozására.
Z/2. Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem elutasítása miatti fellebbezés.
Z/3. Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem elutasítása miatti fellebbezés.

Főnapirend:
1./ Csongrád Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciója; tájékoztatás a 2011. évi gazdálkodás háromnegyedéves helyzetéről.
– melléklet
2./ A mezőgazdasági kistermelés helyzete városunkban.
3./ Média koncepció megalkotása.

4./    Előterjesztések:
1. Felgyői Regionális Hulladékkezelő Központ bekötő útjának garanciális felújítása. Z-ra javasolva.
– melléklet

2. Javaslat „Csongrád város hulladékgazdálkodási terve kihirdetéséről” szóló rendelet megalkotására.
3. A csongrádi 07/11 hrsz-ú ingatlanra kötött adásvételi szerződés ÁFA ügye.
4. Önkormányzati vagyon-és felelősségbiztosítás.
– melléklet
5. Állami tulajdonban lévő útszakaszok átvétele.
6. DAOP-3.1.1/B-11 „Erzsébet utca, Táncsics utca- Ordódy rakpart útfelújítása és parkolók építése” című pályázat beadása és önerő biztosítása.
7. Védőoltás a Humán Papilloma Virus fertőzés kivédésére.
8. Munkahelyteremtő szolgáltatás fejlesztés javaslat.
9. Javaslat: Csongrád Város Védőnői Szolgálatának áthelyezésére, a 6640 Csongrád Gyöngyvirág u. 5. sz. alá.
10. A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 1. számú módosítása elfogadása.
– melléklet
11. A Homokhátsági Regionális Zrt. által készített 2011-2012.évre vonatkozó módosított, egységes szerkezetű Fejlesztési tervének elfogadása.
– melléklet
12.  A KEOP 1.1.1.2F/09-11.” Települési  szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztése” konstrukcióra benyújtott pályázathoz szükséges RMT, üzemeltetési koncepció, díjképzési elv és díjpolitika elfogadása.
– melléklet
13. a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. Igazgató Tanácsába tag delegálása.
14. Regionális Turisztikai Centrum kialakítása, meglévő szolgáltatások fejlesztése című pályázat támogatása.
15. Vételi ajánlat a volt laktanya parancsnoki épületrészének megvásárlására.
16. A Képviselő-testület 2011. II. félévi munkatervének módosítása.

Köztársasági elnök levele

Interpellációs válaszok

 

2011. október 20.

Meghívó

Polgármesteri tájékoztató

Zárt ülés:
Z/1. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, fogyatékos gyermek támogatása kérelem elutasítása miatti fellebbezés
.

Főnapirend:
1./    A lakásgazdálkodási koncepció felülvizsgálata. Beszámoló az önkormányzati lakások és helyiségek állapotáról.
– melléklet
2./    A gyermekek és az ifjúság egészségügyi ellátásának helyzete Csongrád város területén.

3./    Előterjesztések:
1.    2011. évi költségvetés III. negyedéves előirányzat-módosítása.
– melléklet
2.    Támogatás megelőlegező hitel igénybevétele.
3.    Csongrád Város Önkormányzata települési esélyegyenlőségi helyzetelemzés és program elfogadása.
– melléklet
4.    Csongrád Város Önkormányzata 2012. évi ellenőrzési terve.
5.    A csongrádi 07/11. hrsz-ú ingatlan vonatkozásában kötött adásvételi szerződés Áfa ügye.
6.    DAOP-3.1.2/A-11 jelű „4502-es számú főút Csongrád – Bokros közötti kerékpárút építése” című pályázat
beadása és önerő biztosítása.

7.    A CSOTERM Kft. könyvvizsgálójának megbízása.
8.    Javaslat: Szociális ellátási szerződés megkötésére a Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal.

9.    Javaslat: Csongrád Város Képviselő-testülete Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat szabályzatának megalkotására.
10.  A Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft. kérelme.
11.  Helyi jelentőségű LEADER fejlesztések megvalósítása pályázatainak benyújtása és önerő biztosítása.
12.  A Csongrád, Fő utca 3. szám alatti Erzsébet szálló üzemeltetési szerződésének meghosszabbítása.
13.  Körös-torok Projektház üzletrészének megvásárlása.
14. DAOP belterületi csapadék határozat kiegészítése.
15. Ingyenes használatbavételi szerződés megkötése a Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatalával.

Interpellációs válaszok

 

2011. október 11. rendkívüli

Meghívó

Napirendek:
1. A „Piroskavárosi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” című pályázathoz saját forrás biztosítása.
– melléklet

 

2011. szeptember 22.

Meghívó

Zárt ülés:
Z/1. Javaslat „Csongrád város Díszpolgára” cím adományozására.
Z/2. Javaslat „PRO URBE – CSONGRÁD” kitüntetés adományozására.
Z/3. Javaslat „Közszolgálati Díj” adományozására.
Z/4. Javaslat „Közművelődési Díj” adományozására.
Z/5. Javaslat „Testnevelési és Sportdíj” adományozására.
Z/6. Javaslat „Egészségügyi és Szociális Díj” adományozására.
Z/7. Javaslat „Környezetvédelmi Díj” adományozására.

Főnapirendek:
1. Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról.

3./ Előterjesztések:
1. CSOTERM Kft. beruházás fedezet igénye. Zártra javasolva.
2. Javaslat „A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról” szóló új rendelet megalkotására.
3. Javaslat a „Csongrád város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Terve jóváhagyásáról” szóló 25/2005./VIII. 29./Ökt. rendelet módosítására.
4. Javaslat a „Személygépkocsi várakozóhely pénzbeli megváltásáról” szóló 22/2006./V. 9./Ökt. rendelet módosítására.
5. Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint ügyfélfogadásának rendje.
-melléklet
6. Városi közétkeztetés konyhája és étkezdéi helyének meghatározása.
7. Önkormányzati vagyon-és felelősség biztosítás.
8. A Csongrádi Közműszolgáltató Kft. könyvvizsgálójának kiválasztása megbízási szerződés keretében.
9. Társulási megállapodás módosítása.
10. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatása II. ütemére pályázat beadása.
11. Önkormányzati tulajdonú bányatavak haszonbérbe adása a Csongrádi Sporthorgász Egyesület részére.
12. Pályázatok benyújtása a tanyafejlesztési program keretében a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására.
13. DAOP-5.2.1/A-11 „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” című pályázat előkészítése és önerő biztosítása.
14. Tájékoztató a Képviselő-testület bizottságainak 2011. II. félévi munkaterveiről.

Interpellációs válaszok

 

2011. augusztus 25.

Meghívó

Főnapirendek:
1./ Beszámoló a 2011. I. félévi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról.
– melléklet
2./ Tájékoztató a Csongrádi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum céljainak megvalósulásáról, pályázat lezárásáról.

3./ Előterjesztések:
1. A Képviselő-testület 2011. évi munkatervének módosítása.
2. Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló új rendelet megalkotására.
3. Javaslat Csongrád Város Településszerkezeti Tervének és Csongrád Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló (HÉSZ) 25/2005./VIII. 29./Ökt. rendelet módosítására.
– melléklet
4. Javaslat „A díszpolgárságról és a díszpolgári cím viseléséről” szóló 10/2005.(III. 22.) Ökt. rendelet és „A PRO URBE-CSONGRÁD kitüntetésről és adományozásának rendjéről” szóló 11/2005.(III. 22.) Ökt. rendelet módosítására.
5. Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint ügyfélfogadásának rendje. /Első olvasat/
– melléklet
6. Alapító Okiratok módosítása az önkormányzat által fenntartott intézményeknél.
7. Önkormányzati vagyon és felelősségbiztosítási szerződés.
8. A Körös-Torok Projektház Kft. Szindikátusi Szerződés vonatkozásában elállási jog gyakorlása, és a Körös-Torok Projektház Kft.-ben meglévő önkormányzati üzletrész értékesítése.
9. Javaslat részönkormányzat megalakítására Csongrád-Bokros városrészen.
10. Díszpolgári cím és „PRO URBE-CSONGRÁD” kitüntetés adományozására előkészítő csoport létrehozása.

Interpellációs válaszok

 

2011. augusztus 5. rendkívüli

Meghívó

Napirendek:
1. Csongrád Város Önkormányzata könyvvizsgálójának kiválasztása.
2. A Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft-nél a könyvvizsgálói megbízatás megszüntetése.

 

2011. július 15. rendkívüli

Meghívó

Napirendek:
1. Könyvvizsgálói feladatok ellátására pályázat kiírása.
2. Csongrádi Termálrendszer rekonstrukciójával kapcsolatos beruházás finanszírozásának rendezése.
3. Pályázat benyújtása az EU Foglalkoztatási és Szociális Szolidaritás programjára.

 

2011. június 28. rendkívüli

Meghívó

Napirendek:
1. A Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft. 2010. évi beszámolója.
– melléklet
2. A Csongrádi Víz-és Kommunális Szolgáltató Kft. 2011. évi üzleti terve.
– melléklet
3. Együttműködési megállapodás a BPR-Consulting Vezetési és Kereskedelmi Bt-vel.
– melléklet
4. Csongrádi egészségturisztikai projekt megvalósítása.
– melléklet
5. Javaslat Csongrád Város Önkormányzata és az ellátási területen dolgozó háziorvosok közötti szerződéses megállapodás ügyeleti ellátásra vonatkozó feladat ellátási részének módosítására.
6. A Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézmény Kossuth Lajos Általános Iskola tagintézményével kapcsolatos megállapodások jóváhagyása.
7. A csongrádi Mozi előterének funkcionális átalakítása az üzemeltető által.
8. Csongrád és Csanytelek Ivóvízjavító Önkormányzati Társulás pályázatának beadása az Ivóvízminőség-javító Program keretében.

 

2011. június 16.

Meghívó

Zárt ülés:
Z/1. A Csongrádi Óvodák és Bölcsődék Igazgatósága igazgatói pályázatának elbírálása

Főnapirendek:
1./ Beszámoló a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 2010. évi tevékenységéről. Tájékoztató az önkormányzat társulásokban való részvételéről.
– melléklet
2./ Tájékoztató a közalapítványok tevékenységéről.
3./ A Képviselő-testület 2011. II. félévi munkatervének megállapítása.

4./ Előterjesztések:
1. Javaslat létszámcsökkentési döntéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére
2. 2011. évi költségvetés II. negyedéves előirányzat-módosítása
– melléklet
3. Javaslat „Az üzletek éjszakai nyitvatartási idejének szabályozásáról” szóló rendelet megalkotására.
4. A Kossuth Lajos Általános Iskola fenntartói jogához szükséges megállapodások jóváhagyása
5. Csongrád Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatával a gazdálkodási feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodás módosítása.
6. Javaslat Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közterület-felügyeletének a csongrádi Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitánysággal kötendő együttműködési megállapodása jóváhagyására.
7. Csongrád város településrendezési tervének módosítása – egyes módosítani kívánt tételek megerősítése.
– melléklet
8. Vállalkozási szerződés-tervezet véleményezése a közétkeztetési szolgáltatás ellátása tárgyában.
– melléklet
9. DAOP-3.1.2/A-11 „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című pályázat engedélyes terveinek elkészítése.
10. A Bokrosi általános Iskola tagintézmény-vezetői pályázatának véleményezése
11. A Galli János Alapfokú Művészetoktatási intézmény tagintézmény-vezetői pályázatának véleményezése.

Interpellációs válaszok

 

2011. június 10. rendkívüli

Meghívó

Napirendek:
1. Javaslat „A Körös-toroki üdülőterület rendjéről” szóló 30/2007./XII. 28./Ökt. rendelet módosítására.
2. Javaslat a Központi Orvosi Ügyelet átadására a Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft. részére, feladatátadási/átvállalási szerződés megkötésével.

 

2011. május 31. rendkívüli

Meghívó

Napirendek:
1. Tájékoztató a 2011/2012. tanév általános iskolai beíratásokról Csongrád városban.
2. A Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft. 2010. évi beszámolója.
3. A Csongrádi Víz-és Kommunális Szolgáltató Kft. 2011. évi üzleti terve.
4. Az Önkormányzat által fenntartott intézmények alapító okiratainak módosítása.
5. Kisréti terület tanulmánytervének elfogadása.
6. Baltás terület tanulmánytervének elfogadása.
7. A PAN-IP Kft. opciós kérelme a csongrádi 4587 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában.
8. A TERMICON Zrt. kérelme a csongrádi 2122/45 hrsz-ú ingatlan megvásárlása vonatkozásában.
9. A helyi közösségi közlekedés normatív támogatás elnyerésére irányuló pályázat benyújtása.

 

2011. május 19.

Meghívó

Zárt ülés:
Z/1. Javaslat Pedagógia Díj adományozására.

Főnapirendek:
1./ Csongrád város közrendjének, köz-és közlekedésbiztonságának helyzete.

– melléklet
2./ Tájékoztató a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkájáról.
3./ Tájékoztató a Csongrád-és Térsége Polgárőr Egyesület tevékenységéről.
4./ Beszámoló a Közművelődési Intézkedési Terv megvalósulásáról.

5./ Előterjesztések:
1. 2011. évi költségvetés I. negyedéves előirányzat módosítása.
– melléklet
2. Javaslat „Az önkormányzat nevelési-oktatási intézményeiben fizetendő térítési díj és tandíj összege megállapításának
szabályairól szóló 6/2006./I. 31./Ökt. rendelet módosítására.

3. Javaslat: „A helyi kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozásáról” szóló önkormányzati rendelet megalkotására.
4. Javaslat „A Csongrád Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól”
szóló 2/2011/II. 06./Ökt. rendelet módosítására.

5. Javaslat „A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről” szóló 14/2006./III. 29./Ökt. rendelet módosítására.
6. Üzlethelyiségek bérleti díjának rendezése.
7. Üzletek nyitva tartási idejének szabályozása „A kereskedelemről”szóló 2005. évi CLXIV. tv. 6. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján.
8. Csongrád Város Önkormányzata 2011. évi hitelfelvételéhez kapcsolódó fedezet biztosítása.
– melléklet
9. A Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi beszámolója.
– melléklet
10. A Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi üzleti tervének jóváhagyása.
– melléklet
11. A Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2010. évi beszámolója.
– melléklet
12. A Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2011. évi üzleti tervének jóváhagyása.
– melléklet
13. A Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 2010. évi beszámolója.
– melléklet
14. A Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 2011. évi üzleti terve.
– melléklet
15. A Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft. 2010. évi beszámolója.
16. A Csongrádi Víz-és Kommunális Szolgáltató Kft. 2011. évi üzleti terve.
17. A CSOTERM Kft. 2010. évi beszámolója
18. A CSOTERM Kft. 2011. évi üzleti terve
– melléklet
19. Városkép Kft. 2011. évi üzleti terve.
– melléklet
20. Tájékoztató a 2011/2012. tanévi óvodai és általános iskolai beíratásokról Csongrád városban.
21. Javaslat a Csongrádi Óvodák és Bölcsődék Igazgatósága alapító okiratának módosítására.
22. Közétkeztetési szolgáltatás ellátására vonatkozó beszerzési engedélyokirat.
23. A 451. számú főút melletti kerékpárút építése – beszerzési engedélyokirat.
24. EU Önerő Alap pályázat benyújtása a DAOP-4.1.3/C-2f-2009-0020 jelű „Templom utcai „Mesevár” bölcsőde
infrastrukturális fejlesztése” c. pályázatának önerő támogatására.

– melléklet
25. Tájékoztató Csongrád városában működési engedéllyel rendelkező gyógyszertárak ügyeleti/készenléti ügyeleti elérhetőségéről.
26. A Béri Balog Ádám Honvéd Nyugdíjas Klub kérelme ingatlan ingyenes használatára.
27. Kisréti terület tanulmánytervének elfogadása.
28. Baltás terület tanulmánytervének elfogadása.
29. Javaslat mezőgazdasági munkacsoport megalakítására.
30. Javaslat a Képviselő-testület bizottságai tagjainak megválasztásáról szóló 220/2010. (X.15.) Ökt. határozat módosítására.
31. Javaslat a képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervének, valamint a 160/2009./VI. 26. /Ökt. határozatának módosítására.
32. Csatlakozás a megalakuló TDM szervezethez
33.TEGYESZ koncepció véleményezése
– melléklet

Interpellációs válaszok

 

2011. április 21.

Meghívó
Főnapirend:
1./Beszámoló a 2010. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról.
 – mellékletek
2./A Képviselő-testület 4 éves gazdasági- és munkaprogramjának jóváhagyása.
3./Tájékoztató a gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
4./Előterjesztések:
1. Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának (SZMSZ) felülvizsgálata, javaslat új SZMSZ megalkotására.
 – melléklet
– függelék
2. Javaslat: “A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő” térítési díjakról szóló 39/2003. (XII.23.) ÖKt. rendelet módosítására
3. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására pályázat beadása.
4. Csongrád Város Önkormányzata 2011. évi hitelfelvétele, kapcsolódó beszerzési engedélyokirat jóváhagyása.
 – melléklet
5. A Kossuth Lajos Általános Iskola egyházi fenntartásba adása
6. Fürdőfejlesztéssel érintett ingatlanokra opciós jog alapítása. Zárt ülésre javasolva.
7. Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító program, társulás létrehozása.
8. Megállapodás a Csongrádi Víz- és Kommunális Kft-vel a szilárdhulladék díjkompenzációra
9. Közbeszerzési szabályzat módosítása
10. Közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés kiépítettségének vizsgálata.
 – mellékletek

11. Csongrád, Szent Rókus tér 6. és 8. szám alatti ingatlanok kikiáltási árának módosítása.
12. Csongrád Város Önkormányzata 2010. évi belső ellenőrzési jelentése
13. Bírósági ülnökök választása.
14. Balázsa Éva Csongrád, Öregvár u. 39/2. szám alatti szociális bérlakás bérleti szerződésének meghosszabbítása.
15. Javaslat a Csongrád 07/11 hrsz. ingatlanra vonatkozó visszavásárlási jog hosszabbítására Zárt ülésre javasolva.
16. A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási módosított megállapodás elfogadása. Zárt ülésre javasolva!
17. Bizottsági tagság megválasztása.
Interpellációs válaszok

 

2011. április 6

Meghívó
Napirendi javaslat:
1. Csongrád Város Alap- és Középfokú Oktatásának Fejlődéséért Alapítvány alapítói jogainak gyakorlására kérelem benyújtása.
2. A Körös-toroki komplex üdülőterület üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálása.
(A pályázatok beérkezésének határideje 2011. április 05. /kedd/ 10 óra, az előterjesztés ezt követően készül el és kerül kiküldésre.)
3. A Csongrád, Fő u. 3. szám alatti Erzsébet szálló nyári szezonra történő megnyitása

 

2011. március 24.

Meghívó
Főnapirendek:
1. A Képviselő-testület 4 éves gazdasági- és munkaprogramja. /első olvasat/
2. Az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata. /első olvasat/
 – mellékletek
3. Idősügyi koncepció megalkotása.
Előterjesztések:
1. Javaslat: “A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról” szóló új önkormányzati rendelet megalkotására.
2. Csongrádi Óvodák és Bölcsődék Igazgatósága óvodai körzethatárainak módosítása. 3. Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft. fióktelepi megszüntetése.
4. A 2011. évi gépjárműadóból, kommunális adóból és idegenforgalmi adóból származó bevétel felhasználására vonatkozó feladatterv jóváhagyása.
5. Támogatási és szolgáltatási szerződések a Donka Kft.-vel.
 – módosítás és kiegészítés
6. Javaslat a Csongrád, Kossuth tér 13. sz. alatti Uránia Filmszínház további üzemeltetésére.
7. A Csongrád, Hunyadi tér 15. sz. alatti ingatlanrész értékesítése.
8. Társadalmi és sport szervezetek támogatása, városi sporttámogatás felosztása.
 – mellékletek

9.Pályázat a városi sporttelep régi öltözőjének felújítására.

10. Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító program társulás létrehozása
11. A Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének kinevezése. Zárt ülés
12. “Csongrád Város a Tehetségekért” Közalapítvány kuratóriumának és felügyelő bizottságának személyi változása. Zárt ülés
13. Javaslat létszámcsökkentési döntéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére
– melléklet

Interpellációs válaszok

 

2011. március 11.

Meghívó
Napirendi javaslat:

Helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő pályázata
Művelődési Központ és Városi Galéria intézmény megszüntetése
Gamesz és Városgondnokság átalakítása
– mellékletek

 

2011. február 18.

Meghívó
Főnapirend:
1. Csongrád város Önkormányzata 2011. évi költségvetése
– mellékletek
2. Tájékoztatás a GAMESZ élelmezési tevékenységéről
3. Tájékoztató a Csongrádi Sporthorgász, Környezet- és Természetvédő Egyesület tevékenységéről.
4. Beszámoló a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. tevékenységéről.
 – melléklet
5. Előterjesztések
1. 2010. évi költségvetés IV. negyedéves előirányzat-módosítása
– mellékletek
2. Javaslat “A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról” szóló 23/2003. (VIII. 29.) Ökt. rendelet módosítására és kiegészítésre.
3. Javaslat a “Személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról” szóló 39/2003. (XII. 23.) Ökt. rendelet módosítására és kiegészítésére.
4. Javaslat: “A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról” szóló 7/2009. (II.2.) ÖKt. rendelet módosítására és kiegészítésére.
5. Csongrádi Óvodák és Bölcsődék Igazgatósága keretében működtetett Templom utcai “Mesevár” Bölcsőde és Széchenyi utcai “Kuckó-mackó” Bölcsőde nyári nyitva tartási rendjének jóváhagyása
6. Gyermekek Átmeneti Otthona feladatának átadása
7. Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítása
8. Javaslat Dr. Kőrösi Tibor polgármester illetményének és költségátalányának csökkentésére.
9. Javaslat Gyovai Gáspár alpolgármester illetményének és költségátalányának csökkentésére.
10. Javaslat “A képviselők, a bizottságok tagjai és tisztségviselői tiszteletdíjának mértékéről” szóló, többször módosított 35/2006. /X. 31./Ökt. rendelet módosítására.
11. Csongrád Város Önkormányzata pályázata a HURO/1001 Magyarország- Románia határon átnyúló együttműködési program keretében, 1.2.3 A határon átnyúló hírközlés területén.
12. Csongrádi Kistérség Hulladékgazdálkodási tervének elkészítése
13. A Csongrádi Városkép Nonprofit Kft. vezető tisztségviselője és a felügyelő bizottsága javadalmazása módjának, mértékének szabályzata.
14. Tisza Volán Zrt. teljesítménycsökkentési javaslata a veszteségképződés csökkentése érdekében
15. A csongrádi 40 hrsz-ú, Csongrád, Templom u. 11/a sz. alatti ingatlanrész további hasznosítása
16. Csongrád, Bihari u. 115. számú ingatlan ingyenes használatba adása
17. Szent Rókus tér 6. és 8. sz. ingatlanokra vételi szándék
18. Javaslat a Kisréti állattartó telep használatára kaszálás céljából
19. Könyvtári felzárkóztató pályázathoz önrész biztosítása.
20. Csongrádi Óvodák és Bölcsődék igazgatói pályázat kiírása.
21. Városi Kispuska Lőtér bérbe adása.
 – melléklet
22. Tájékoztató a Városi Sporttelep régi öltözőjének hasznosítási lehetőségeiről.
– melléklet
23. A Csongrádi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2010. évi munkájának értékelése
24. A Polgármesteri Hivatal 2010. évi kiemelt céljai teljesítésének értékelése, a Hivatal 2011. évi kiemelt céljai meghatározása

25. Tájékoztató a bizottságok munkaterveiről.
26. A Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Kft-be új könyvvizsgáló választása. Zárt ülés.
Interpellációs válaszok

 

2011. január 27.

Meghívó
Főnapirend:
1./ Beszámoló az Alkotóház tevékenységéről.
– előterjesztés
– beszámoló
 – mellékletek
Előterjesztések:
1./A Csongrád város területén alkalmazandó távhő-szolgáltatási díjak megállapításáról, valamint az alkalmazási és díjfizetési feltételekről szóló, a 34/2008./XII. 2./Ökt. rendelettel módosított 3/2006./I. 30./Ökt. rendelet módosítása.
 – mellékletek
2./Javaslat “A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról” szóló 39/2003. (XII.23.) ÖKt. rendelet módosítására.
3./Javaslat Csongrád város Településrendezési Terv és Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) 25/2005. (VIII. 29.)Ökt. sz. rendelet módosítására.
– mellékletek
4./Tájékoztató a 2011. évi költségvetés készítésről.
 – melléklet
5./A Városgondnokság és Gamesz feladatai ellátása.
6./ Szabadidő és Turisztikai Kft. alapítása.
7./A Csongrádi Víz-és Kommunális Kft. hulladékszállítási többletszolgáltatásai.
8./Javaslat a Központi Orvosi Ügyelet átadására a Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft. részére, egyúttal a 24 órás Központi Orvosi Ügyelet bevezetésére.
9./A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodás elfogadása. 10./Csongrád Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának együttműködési megállapodása Csongrád Város Önkormányzatával, a gazdálkodási feladatok ellátásáról.
11./Vételi szándék bejelentése a Csongrád Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő idegenforgalmi vendégházakra.
12./A csongrádi 5796 hrsz-ú, Csongrád, Öregvár u. 55. sz. alatti ingatlan további hasznosítása.
13./Csongrád, Szent Rókus tér 6. és 8. szám alatti ingatlanokra vételi szándék bejelentése.
14./ Szeviép telep bérlet.
melléklet (zártra jav.)
15./ Állásfoglalás a Csongrád Megyei Kormányhivatal Sz01/4440/2010. számú törvényességi észrevételével kapcsolatban
16./ A helyi újság szerkesztésére vonatkozó 259/2010./XII. 16./Ökt. határozat módosítása.
17./ A Csemegi Károly Könyvtár és Információs Központ HUSRB/1002. “Magyarország-Szerbia IPA határon átnyúló együttműködési program” című pályázat támogatása.
18./ A Művelődési Központ és Városi Galéria pályázata a HUSRB/1002 “Magyarország-Szerbia IPA határon átnyúló együttműködési program” 2.2.2 Emberek közötti együttműködés témában.
19./ Csongrád Város Önkormányzata pályázata a HUSRB/1002 Magyarország-Szerbia IPA határon átnyúló együttműködési program, 2.1.2 Határon átnyúló kulturális útvonalak létráhozása, kulturális örökségvédelem témájában.
20./Csongrád Város Önkormányzata pályázata a HUSRB/1002 Magyarország-Szerbia IPA határon átnyúló együttműködési program 1.2.2. Állategészségügyi monitoring a környezet minőségét javító tevékenységek témájában.
21./ Beszámoló a Karácsonyi vásár tapasztalatairól.
22./ A Képviselő-testület I. félévi munkatervének módosítása.
23./ A Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft. vezető tisztségviselői megváltoztatása. Zárt ülés
24./ CSOTERM Kft. ügyvezetőjének megválasztása. Zárt ülés
25./ A Csongrádi Közműszolgáltató Kft. ügyvezetői pályázata.
Interpellációs válaszok

 

2011. január 7.

Meghívó
Napirendi javaslat:
1. Csongrád megye Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciójának véleményezése.
– melléklet
2. A csongrádi 367/2/A/73. hrsz.-ú, Csongrád, Fő u. 12-18.sz. alatti ingatlan vonatkozásában nyilatkozat elővásárlási jogról. Z-ra javasolva.
3. Javaslat megállapodás megkötésére a Gong Rádióval. Z-ra javasolva.
4. Fürdőfejlesztéssel érintett ingatlanokra opciós jog alapítása. Z-ra javasolva.
5. A csongrádi termálrendszer rekonstrukciójával kapcsolatos beruházás helyzete, a CSOTERM Kft. aktuális ügyeinek rendezése. Z-ra javasolva.
6. A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. személyi döntések.Zárt

A szerzőről

Válaszolj

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Facebook

Fussunk együtt jövőre!

Önnek ajánljuk