Válassza az Oldal lehetőséget

Testületi anyagok archívum 2014

Testületi anyagok archívum 2014

2014. december 18-ai Képviselő-testületi ülés

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. december 18-ai ülése

NAPIREND:

1./ Beszámoló a Városi Ifjúsági Intézkedési Tervben megfogalmazott célkitűzések megvalósításáról.
Előadó: Bedő Tamás polgármester

2./A Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervének megállapítása.
Előadó: Bedő Tamás polgármester

3./ ELŐTERJESZTÉSEK.

1. 2014. évi költségvetés IV. negyedéves előirányzat-módosítása.
– melléklet
2. Javaslat a 2015. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozására.
3. Javaslat a Csongrád közigazgatási területén önkormányzati tulajdonban lévő erdőterületek és fásítások kezelésére vonatkozóterv elfogadására.
4. Javaslat „A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni   ellátásokról”szóló 23/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítására.
5. A Tisza Volán Zrt. által, helyközi járatokkal végzett helyi személyszállítási szolgáltatásra vonatkozó Pénzügyi Megállapodás megkötése, a 2015. évi önkormányzati támogatási összeg jóváhagyása
– 1. sz. melléklet
– 2. sz. melléklet
6. Csatlakozási szándék kinyilvánítása az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társuláshoz.
7. A Csongrád Városkép Kulturális Szabadidő és Turisztikai Szolgáltató Nonprofit Kft. átszervezése, a Művelődési Központ, valamint a Tourinform Iroda alapítása.
– mellékletek
8. A Városellátó Intézmény megszüntetése, a Városgondnokság, valamint a Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ) alapítása.
– mellékletek
9. Csongrád város Víziközműveinek Gördülő Fejlesztési Terve jóváhagyása.
– 1. sz. melléklet
– 2. sz. melléklet
10. A Belvárosi vendégházak és az Erzsébet Szálló üzemeltetésének átadása bérlet formájában a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. részére.
11. Csongrád Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési terve.
– melléklet
12. Tájékoztató Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 2014. évi munkájáról
13. Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft. vezető testületének átalakítása.
14. HORAL air Kft. vételi kérelme a 2122/38 hrsz-ú ingatlan 3964 m2-re.
15. Javaslat mezőgazdasági munkacsoport megalakítására.

16. Csongrád-Bokros közötti kerékpárút önerő biztosítása

17. Csongrád-Tiszapart Sport Egyesület számára önerő biztosítása a városi sporttelepen lévő öltöző épület vizesblokkjának felújítására.

18. Csongrád Média Kommunikációs Szolgáltató Kft. végelszámolására tekintettel jegyzett tőkén felüli tőkejuttatás

19. Pótbefizetés teljesítése a Csongrád Városkép Nonprofit Kft. részére

Interpellációs válaszok

15.00 órától     KÖZMEGHALLGATÁS

 

2014. november 27-ei rendkívüli Képviselő-testületi ülés

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. november 27-ei, rendkívüli ülése

Meghívó

NAPIREND:

Zárt ülés:
Z/1. Javaslat az „Év családja” kitüntető cím adományozására.

Előterjesztések:

1. Általános iskolai körzetek kialakításával kapcsolatos vélemény.
2. A Csongrádi Városkép Kulturális, Szabadidő és Turisztikai Szolgáltató Nonprofit Kft. szervezeti átalakítása.
3. A 451-es főút és a „Forrás Áruház” melletti terület adásvételi szerződésének módosítása.
4. A Hosszú utca és a Szőlőhegyi utca közúti összekötésére, a Bökényi városrész belső úthálózata felújítására és parkolóhelyek kialakítására, valamint a Bokrosi Művelődési Ház felújítására szóló tervezési feladatokra való felhatalmazás.
5. Javaslat a Csongrád közigazgatási területén önkormányzati tulajdonban lévő erdőterületek és fásítások kezelésére vonatkozó éves terv elfogadására.

 

2014. november 13-ai Képviselő-testületi ülés

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. november 13-ai ülése

Meghívó

Főnapirend:
1. Tájékoztató a 2014. évi gazdálkodás I-III. negyedéves helyzetéről.
– mellékletek (.zip)

Előterjesztések:

1. Javaslat a helyi adókról szóló új egységes szerkezetű helyi adórendelet megalkotására.
2. Javaslat „A helyi kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozásáról” szóló 20/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelet módosítására
3. Javaslat „A díszpolgárságról és a díszpolgári cím viseléséről” szóló 21/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelet módosítása
4. Javaslat „A PRO URBE – CSONGRÁD kitüntetésről és adományozásáról” szóló  22/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelet módosítására
5. Javaslat ,,Csongrád város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteinek megállapításáról” szóló 20/2002.(X.7.) ÖKt. számú rendelet módosítására.
6. Vagyonkezelési szerződés megkötése a Bársony István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium intézményével
– melléklet
7.Tagok delegálása a Csongrádi Középiskolák Intézményi Tanácsaiba.
8. Intézkedés a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal CSC/01/276-29/2014. számú végzésére (étkeztetés).
9. Hozzájárulás Dr. Szilágyi István praxis áthelyezés iránti kérelméhez
10. Javaslat az Alföldvíz Zrt-vel kötött Bérleti-üzemeltetési szerződés módosítására
– mellékletek (.zip)
11. Önkormányzati tulajdonú bérlakások üzemeltetési és kezelési jogának Polgármesteri Hivatal részére való átadása
12. Csongrádi Városkép Kulturális, Szabadidő és Turisztikai Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjére javaslat. (később kerül kiküldésre)
13. Javaslat a 2015. évi folyószámlahitel szerződés megkötésére az OTP Bank Nyrt-vel
14. KEHOP-3.2.1-14 szennyvíz- elvezetés és – tisztítás, szennyvízkezelés című pályázati program keretében pályázat újbóli benyújtása.
15. Ipari Park Infrastruktúrájának fejlesztésére, illetve a Bökényi „Napraforgó” Óvoda épület felújításának tervezése.
16. Csongrád-Bokros között kerékpárút kivitelezésére induló közbeszerzési eljárás engedélyokiratának jóváhagyása.
17. Megállapodás a Csongrád-Felgyő közötti kerékpárút vonatkozásában a projekt gazdai feladatok ellátására.
18. Hozzájárulás a „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régióban” című ÁROP-1.A.3-2014 kódszámú pályázat beadásához
19. Társulási Tanács tagok, Felügyelő Bizottság tagok és helyettes tagok delegálása a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba

 

2014. november 11-ei rendkívüli Képviselő-testületi ülés

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. november 11-ei, rendkívüli ülése

Meghívó

Zárt ülés:

1. Javaslat Szociális Díj adományozására.

 

2014. október 30-ai rendkívüli Képviselő-testületi ülés

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. október 30-ai, rendkívüli ülése

Meghívó

Napirend:

1. 2014. évi költségvetés III. negyedéves előirányzat-módosítás
– mellékletek (.zip)
2. Javaslat: „A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról” szóló módosított 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosítására
3. Felhatalmazás közbeszerzési eljárás lefolytatására a városi közvilágítás villamos energia beszerzésére
4. Javaslat a Csongrád Média Kommunikációs Szolgáltató Kft. megszüntetésére.
5. Javaslat a Csongrádi Egészségturisztikai Ingatlanberuházó és Fejlesztő Kft. pénzügyi, gazdasági átvilágítására
6. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezető testületeinek átalakítása.
7. A Képviselő-testület 2014. novemberi-decemberi és a 2015. januári ülésének idejére és napirendjére javaslat

 

2014. október 22-ei alakuló Képviselő-testületi ülés

 

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2014. október 22-ei, alakuló ülése

Meghívó

Napirendi pontok:

1. Dr. Jánosi Lászlónak, a Helyi Választási Bizottság elnökének jelentése az önkormányzati képviselők és polgármester-választásáról.
2. A képviselők eskütétele.
3. A polgármester eskütétele. 4. A polgármester programjának ismertetése.
5. Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására.
– mellékletek, függelékek (.zip)
6. Az alpolgármester megválasztása, eskütétele.
7. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása.
8. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása.
9. A bizottságok tagjainak megválasztása, a nem képviselő bizottsági tagok eskütétele.
10. Javaslat a képviselők, a bizottságok tagjai és tisztségviselői tiszteletdíjának mértékéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására.
11. A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás elnökének delegálása.
12. Megbízás az SZMSZ felülvizsgálatára.
13. Az Ivóvízminőség-javító Program kivitelezőjének kiválasztása, valamint a szükséges többlet önrész biztosítása.

 

2014. szeptember 29. rendkívüli

Meghívó

Előterjesztések:
1. Csatlakozás a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához, és tájékoztató az előző évi forduló eredményeiről.
2. Javaslat: Csongrád Város Képviselő-testülete Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat szabályzatának megalkotására.
3. Jelzálogfedezet biztosítása a Csongrádi Közmű Kft. hiteléhez a Csongrád, Erzsébet u. 25. szám alatti 4013 és 4009 hrsz-ú ingatlanokat terhelő jelzálogjog törlése érdekében.
4. Kis-Tisza Vízi- Sport Sportegyesület kérelme a Városi Sporttelepen 160 m2 tartós bérletére.

 

2014. augusztus 28.

Meghívó

Polgármesteri tájékoztató

Zárt ülés:
Z/1. Helyi választási bizottság tagjainak megválasztása (később kerül kiküldésre)

Főnapirendek:
1./ Beszámoló a 2010-2014. évekre szóló gazdasági és munkaprogram végrehajtásáról, az önkormányzat 4 éves tevékenységéről.
– melléklet
2./ Tájékoztató a 2014. I. félévi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról.
– melléklet

3. Előterjesztések:
1. Javaslat: „A Csongrád Kártyáról” szóló új önkormányzati rendelet megalkotására.
2. Támogatás megelőlegező hitel felvétele a HURO/1101/164/2.1.3 számú támogatási szerződéshez kapcsolódóan.
3. A Csongrádi Városkép Nonprofit Kft. számára nyújtandó tagi kölcsön.
4. A megyei önkormányzati tartalékra és rendkívüli önkormányzati támogatásokra elkülönített 2014. évi keretösszeg terhére pályázat beadása.
5. A Csongrád Média Kommunikációs Szolgáltató Kft. 2014. évi üzleti terv beadási határidejének módosítása.

Interpellációs válaszok

 

2014. július 15. rendkívüli

Meghívó

Előterjesztések:
1. A 87/2014./VI. 13./önkormányzati határozat (napelem pályázat) módosítása és javaslat az 1/2014./II. 24./önkormányzati költségvetési rendelet módosítására.
– melléklet
2. Javaslat „A települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról” szóló új helyi rendelet megalkotására.
3.  Csongrád Város Önkormányzata és Dr. Varga D. Klára házi gyermekorvos (Dr. Varga D. és Társa Bt. 6640. Csongrád Gyöngyvirág u.5.) között kötött feladat – ellátási szerződés felbontása.

 

2014. június 26.

Meghívó

Polgármesteri tájékoztató

Zárt ülés:
Z/1. Javaslat Csongrád Város Díszpolgára cím adományozására.
Z/2. Javaslat PRO URBE – CSONGRÁD kitüntetés adományozására.
Z/3. Javaslat Város Közösségéért Díj adományozására.

Főnapirendek:
1./ A Polgármesteri Hivatal hatósági munkája.
– melléklet
2./ Beszámoló a Pénzügyi-, Jogi-, Gazdaság- és Fejlesztési Bizottság munkájáról.
3./ Beszámoló az Egészségügyi-, Szociális- és Ifjúsági Bizottság munkájáról.
4./ Beszámoló az Oktatási-, Művelődési-, Sport- és Vallási Bizottság munkájáról.
5./ Tájékoztató a közalapítványok tevékenységéről.

6. Előterjesztések:
1.  2014. évi költségvetés II. negyedéves előirányzat-módosítása.
– melléklet
2.  Javaslat: „A települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatásról” szóló új helyi rendelet megalkotása.
3.  Javaslat „A házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésének engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól” szóló rendelet megalkotására.
4.  Csongrádi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi beszámolója.
– melléklet
5.  A helyi közösségi közlekedés normatív támogatás elnyerésére irányuló pályázat benyújtása.
6.  Hozzájárulás Dr. Antal Imre György I. sz. fogászati körzet – Dent-Antal Bt. 6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 5. – működési engedélyének módosításához.
7.  Tájékoztató a 2014/2015-ös nevelési év óvodai beíratásokról Csongrád városában.
8.  Csatlakozási szándék a Horgászegyesületek a Tiszáért Társuláshoz.
– melléklet
9.  Csongrád, Fő u. 54. szám alatti (csongrádi 1212/A/6 hrsz-ú) 77 m2 alapterületű üzlethelység értékesítése.
10. Csongrád, Ipari Park részét képező és a csongrádi 2122/31. hrsz-ú ingatlanon álló kétemeletes legénységi épület és a hozzá tartozó 2.500 m2 terület iránti vételi kérelem.

Interpellációs válaszok

 

2014. június 13. rendkívüli

Meghívó

Előterjesztések:
1. Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft. Csongrád közhasznú jogi státuszának biztosítása érdekében közszolgáltatási szerződés megkötése.
– melléklet
2. Csongrád, Bercsényi u. 39. (1642/6 hrsz) ingatlan értékesítése a Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. részére.
3. 40 kW teljesítményű napelemes kiserőmű telepítése a Csongrád 13/2. hrsz. alatti (volt Városi Galéria) ingatlanra.

 

2014. május 28. rendkívüli

Meghívó

Előterjesztések:
1. Az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013.évi beszámolója.
– melléklet
2. Az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft 2014.évi üzleti tervének jóváhagyása.
– melléklet
3. A „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai számára közszolgáltatási szerződés keretében, továbbá a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében megvalósult létesítmények üzemeltetése a vagyonkezelővel megkötött bérleti szerződés alapján” tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés meghozatala.
– melléklet

 

2014. május 22.

Meghívó

Polgármesteri tájékoztató

Zárt ülés:
Z/1. Javaslat a Piroskavárosi Idősek Otthona intézményvezetői álláshelyének betöltésére.
Z/2. FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságába két tag delegálása.
Z/3. Javaslat Testnevelési és Sport Díj kitüntetésre.
Z/4. Javaslat Pedagógiai Díj adományozására.
Z/5. Javaslat „Egészségügyi Díj” helyi kitüntető cím adományozására.

Főnapirendek:
1./ Beszámoló a Csongrádi Kistérség közrendjének és közbiztonságának alakulásáról.
– melléklet
2./ Tájékoztató a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkájáról.
3./ Tájékozató a Csongrád és Térsége Polgárőr Egyesület tevékenységéről.
4./ A Kulturális és Közművelődési Koncepció és Intézkedési Terv 2011-2014. megvalósulásának értékelése.

5. Előterjesztések:
1.  2014. évi költségvetés I. negyedéves előirányzat-módosítása.
– melléklet
2.  Vagyonkezelési szerződés megkötése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal.
3.  Sportszervezetek és civil szervezetek támogatása, városi sporttámogatás felosztása.
4.  Csongrád Város Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési jelentése.
– melléklet
5.  Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2013. évi működéséről.
6.  A Csongrádi Víz-és Kommunális Kft. 2013.évi beszámolója.
– melléklet
7.  A Csongrádi Víz-és Kommunális Kft 2014.évi üzleti tervének jóváhagyása.
– melléklet
8.  A Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 2013.évi beszámolója.
– melléklet
9.  A Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 2014. évi üzleti tervének jóváhagyása.
– melléklet
10. A Csongrádi Városkép Kulturális, Szabadidő és Turisztikai Szolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolója.
11. A Csongrádi Városkép Kulturális, Szabadidő és Turisztikai Szolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve.
– melléklet
12. A Csongrád Média Kommunikációs Szolgáltató Kft. 2013. évi beszámolója.
13. A Csongrád Média Kft. 2014. évi üzleti tervének jóváhagyása.
14. A CSOTERM Kft. 2013. évi beszámoló.
– melléklet
15. A CSOTERM Kft. 2014. évi üzleti tervének jóváhagyása.
– melléklet
16. A Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2013. évi beszámolója.
– melléklet
17. A Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft. (Csongrád Gyöngyvirág u.5.) 2014. évi üzleti tervének jóváhagyása.
– melléklet
18. Csongrádi Egészségturisztikai Ingatlanberuházó és Fejlesztő Kft. 2013. évi beszámolója.
– melléklet
19. Csongrádi Egészségturisztikai Ingatlanberuházó és Fejlesztő Kft. 2014. évi üzleti tervének jóváhagyása.
– melléklet
20. Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolója.
– melléklet
21. Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi üzleti tervének jóváhagyása.
– melléklet
22. Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft. Csongrád Alapító Okiratának módosítása.
– melléklet

Interpellációs válaszok

 

2014. április 17.

Meghívó

Polgármesteri tájékoztató

Zárt ülés:
Z/1. A Csongrádi Alkotóház igazgatói pályázatának elbírálása.

Főnapirendek:
1./ Beszámoló a 2013. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról.
– melléklet
2./ Tájékoztató értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
– melléklet
3./ Tájékoztató az önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról.

4. Előterjesztések:
1. „A települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatásról” szóló új helyi rendelet megalkotása (első olvasat).
-melléklet
2. Új Gyermekvédelmi koncepció megalkotása.

Interpellációs válaszok

 

2014. március 20.

Meghívó

Polgármesteri tájékoztató

Főnapirendek:
1./ Tájékoztató a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Csongrádi Tankerületének 2013. évi munkájáról (Csongrád és Térsége Galli János Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium)
2./ Tájékoztató a Csongrádi Levéltár munkájáról

3. Előterjesztések:
1.  2013. évi költségvetés IV. negyedéves előirányzat-módosítása
– melléklet
2.  A 2014. évi gépjármű- és kommunális adóból származó bevétel felhasználására vonatkozó feladatterv jóváhagyása
3.  Javaslat: a Piroskavárosi Idősek Otthon Csongrád, Szent I. u. 19. intézményvezetői pályázatának kiírására
4.  Szociális Ellátások Intézménye alapító okiratának módosítása
5.  Javaslat óvodai beíratásokra a 2014/2015-ös nevelési évet érintően
6.  Csongrád, Síp utca 3-5. szám alatti, csongrádi 699 hrsz-ú ingatlan átminősítése
7.  Jelzálog fedezet biztosítása a fürdő beruházáshoz
8.  Belvárosi vendégházak, önkormányzati ingatlanok üzemeltetésének átadása bérlet formájában a Csongrádi Városkép Kulturális, Szabadidő és Turisztikai Szolgáltató Nonprofit Kft. részére
9.  Csongrádi Városkép Kulturális, Szabadidő és Turisztikai Szolgáltató Nonprofit Kft. alapító okirat módosítása
10. Csongrád 6032 hrsz-ú volt Honvéd üdülő használatba adása a Városellátó Intézmény részére

Interpellációs válaszok

 

2014. február 20.

Meghívó

Polgármesteri tájékoztató

Zárt ülés:
Z. Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztása

Főnapirendek:
1. Csongrád Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése
– melléklet
2. Tájékoztató a Csongrád Megyei Járási Hivatal 2013. évi munkájáról

3. Előterjesztések:
1.  „A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról” szóló 16/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása
2.  Javaslat: „A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról azok igénybevételéről és fizetendő térítési díjakról” szóló új önkormányzati rendelet megalkotására
3.  Javaslat „A közterületek rendeltetéstől eltérő használatának szabályairól, díjairól” szóló új önkormányzati rendelet megalkotására
– melléklet
4.  A megyei önkormányzati tartalékra és rendkívüli önkormányzati támogatásokra elkülönített 2014. évi keretösszeg terhére pályázat beadása
5.  Állásfoglalás a Csongrád Megyei Kormányhivatal CSB/01/7251/2013. számú törvényességi felhívása ügyében
6.  Csongrád, Fő u. 11-17. fsz. 72. szám alatti helyiség közérdekű hasznosítása kortárs galéria létrehozása céljából, illetve a Csongrád, Dózsa György tér 1. szám alatti üzlethelyiség biztosítása szociális bolt céljára
7.  Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása
8.  A „Szélessávú internethálózat kiépítése a szentesi, csongrádi kistérség és Mindszent területén” című projekthez kapcsolódó tulajdon átruházás
9.  A Csongrádi Alkotóház igazgatói pályázatának kiírása
10. Csongrádi Városkép Nonprofit Kft. gazdálkodásának felülvizsgálata.
– melléklet
11. Csatlakozási szándék kinyilvánítása „A legszebb konyhakertek” megnevezésű országos programhoz.
– melléklet
12. Tulajdonosi hozzájárulás a Csongrád, 10077 hrsz-ú alatti bokrosi templom tető felújításához.

Interpellációs válaszok

 

2014. január 27. rendkívüli

Meghívó

Előterjesztések:
1. Pályázat benyújtása a Vidékfejlesztési Minisztérium Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatás Programjára.
– melléklet

 

2014. január 23.

Meghívó

Polgármesteri tájékoztató

Főnapirend:
1./ Az önkormányzat illetékességi területén lévő nevelési, oktatási intézmények szervezeti, szerkezeti változásáról tájékoztatás.

2. Előterjesztések:
1. Alföldvíz Zrt. közszolgáltatási szerződés módosítás.
– melléklet
2. A Csongrádi Beruházó Víziközmű Társulat működése.
3. Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztési terve.
– melléklet
4. Csongrád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testületével a működési feltételek biztosításáról és a gazdálkodási feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodás felülvizsgálata.
5. Csongrádi Óvodák és Bölcsődék Igazgatósága keretében működtetett Széchenyi úti „Kuckó-Mackó” Bölcsőde és Templom utcai „Mesevár” Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyása.
6. Saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségnek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének bemutatása.
7. A polgármesteri hivatal 2013. évi kiemelt céljai teljesítésének értékelése.

Interpellációs válaszok

 

2014. január 15. rendkívüli

Meghívó

Előterjesztések:
1. Csongrád Város Önkormányzata adósságállományának Magyar Állam által történő átvállalása.
2. Együttműködési megállapodás Berényi Zsolt (Csongrád, Hársfa u. 100.) egyéni vállalkozóval. (Később kerül kiküldésre)
3. Együttműködési megállapodás Kis-Tisza Vízi-Sport Közhasznú Egyesülettel.

A szerzőről

Válaszolj

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Facebook

Fussunk együtt jövőre!

Önnek ajánljuk