Válassza az Oldal lehetőséget

Testületi anyagok archívum 2010

Testületi anyagok archívum 2010

2010. december 16.

Meghívó
Napirendi javaslat:
Csongrád Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési koncepciója; tájékoztatás a 2010. évi gazdálkodás háromnegyed éves helyzetéről
– mellékletek
A Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervének megállapítása
1. Az árvízi emlékmű harangja eltulajdonításának felderítésében közreműködő rendőrök munkájának elismerése. (Az előterjesztés később kerül kiküldésre)
2. “A menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés díjairól és azok alkalmazási feltételeiről” szóló 31/2003. (XII.23.) ÖKt. rendelet módosítása.
– melléklet
3. “Az önkormányzati közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, és a közüzemi szennyvíz-elvezetésért, -tisztításért és -kezelésért fizetendő legmagasabb díjakról.” szóló 19/2003. /VI. 30./ ÖKt. rendelet módosítása. “A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről” szóló 6/1997. (II.10.) ÖKt. rendelet módosítása.
– mellékletek
4. “A települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról” szóló 24/2008. (IX.2.) Ökt. rendelet módosítása.
5. Helyi adórendeletek módosítása.
6. 2010. évi költségvetés IV. negyedéves előirányzat-módosítása
– mellékletek
7. Javaslat a 2011. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozására
8. Közbeszerzési szabályzat módosítása.
9. A Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. pénzügyi helyzete.
– melléklet (zártra jav)
10. Csongrádi Beruházó Víziközmű Társulat hitel finanszírozása
11. IB Cargo ingatlanvásárlási kérelme. Zártra javasolva
12. Javaslat a Kisréti állattartó telep használatára kaszálás céljából.
– melléklet
13. Csongrád, Szentháromság t. 16. IV/23. bérlőkijelölés
14. A csongrádi 40 hrsz-ú Csongrád, Templom u. 11/a. alatti ingatlanban lévő 6/80-ad tulajdoni hányad tulajdonjogának rendezése.
15. Csongrád Város Önkormányzat képviselete az Alsó-Tisza Vidékfejlesztéséért Helyi Közösségben.
16. Belvízvédekezés költségeinek finanszírozására benyújtott vis maior igény.
17. Helyi újság szerkesztésére, kiadására és terjesztésére beérkezett pályázatok elbírálása Zárt ülésre javasolva
18. Csengeri u. 27. szám alatti, 3. és 4. számú önkormányzati lakások ügye.
Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft. javadalmazási szabályzatának módosítása
Z/1. Lakásfenntartási támogatás miatti fellebbezés. Zárt ülés
Interpellációs válaszok

 

2010. november 18.

Meghívó
Napirendi javaslat:
I. Beszámoló Csongrád Város Önkormányzata Fogyatékosügyi Programjának időarányos végrehajtásáról.
– mellékletek
1. Javaslat az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. /III. 28./ ÖKt. rendelet (továbbiakban: SZMSZ) módosítására.
2. Javaslat “Az önkormányzat alapfokú oktatási-nevelési intézményeiben fizetendő térítési díj és tandíj összege megállapításainak szabályairól” szóló 18/2008.(VI.30.)Ökt. rendelettel módosított 6/2006.(I.31.)Ökt. rendelet módosítására.
3. Tájékoztató a Csongrádi Óvodák működéséről.
– mellékletek
4. Gyermekek napközbeni ellátását biztosító Széchenyi utcai “Kuckó-mackó” Bölcsőde és Templom utcai “Mesevár” Bölcsőde érdekképviseleti fórumába delegálás.
5. A csongrádi 40 hrsz.-ú, Csongrád, Templom u. 11/a. sz. alatti ingatlanban lévő 34/80-ad tulajdoni hányad tulajdonjogának rendezése.
6. Az Alföld Művészeti, Kulturális és Sport Egyesület kérelme.
7. A Raszter Nyomdaipari és Kiadó Kft. kérelme.
Interpellációs válasz

 

2010. október 28.

Meghívó
Napirendi javaslat:
Pénzügyi helyzet bemutatása.
– mellékletek
1. 2010. évi költségvetés III. negyedéves előirányzat-módosítása
 – mellékletek
2. DAOP-4.1.1./B jelű, Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi Intézmény felújítása és korszerűsítése tárgyú beruházáshoz pótmunkák és fedezetének jóváhagyása, vagyonkezelői szerződés jóváhagyása, informatikai szolgáltatóval kötött szerződés felmondásának előzetes jóváhagyása
 – melléklet
3. “Piroskavárosi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” DAOP-4.2.1/2/2F-2f-2009-0018 kódszámú projekt beruházáshoz pótmunkák és fedezetének jóváhagyása.
4. “Történelmi korok összekapcsolása Csongrádon” DAOP-5.1.2/A-2f-2009-0006 számú projekt beruházáshoz pótmunkák és fedezetének jóváhagyása
5. Csongrád Város Önkormányzata fenntartásában működő “Kuckó-mackó” Bölcsőde és “Mesevár” Bölcsőde szakmai létszámigénye
6. A Képviselő-testület 2010. novemberi-decemberi és a 2011. januári ülésének idejére és napirendjére javaslat.
7. 2011. évi belső ellenőrzési terv
– mellékletek
8. Mezőőri támogatásra vonatkozó együttműködési megállapodás megkötése
9. Csongrád, Fő u. 36. szám alatti üzlethelyiség bérleti díja kikiáltási összegének további csökkentése.
10. Csongrád Város Önkormányzata BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat szabályzatának módosítása
11. Pályázati felhívás helyi újság szerkesztésére.
12. Karácsonyi vásár rendezése
Z/1. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezető testületeinek átalakítása.
Z/2. Fűtési támogatás elutasítása miatti fellebbezés.
Z/3. Balog Rozália Csongrád, Muskátli u. 2/B. I/4. szám alatti önkormányzati lakás bérlőjének, szerződés hosszabbítása
Z/4. Jegyzői pályázatok elbírálása

 

2010. október 15.


M E G H Í V Ó !

Csongrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. október 15.-én (pénteken), 10.00 órai kezdettel alakuló ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: a Városháza díszterme.

Napirendi javaslat:

1. Dr. Hatvani Máriának, a Helyi Választási Bizottság elnökének jelentése az önkormányzati
képviselők és polgármester-választásáról, a megbízólevelek átadása.
2. A képviselők és a polgármester eskütétele.
3. A polgármester illetményének megállapítása.
4. A polgármester programjának ismertetése.
5. Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására.
6. A képviselői vagyonnyilatkozatokkal és az összeférhetetlenségi ügyekkel
foglalkozó bizottság tagjainak megválasztása.
7. Az alpolgármester megválasztása, eskütétele.
8. Az alpolgármester illetményének megállapítása.
9. A bizottságok tagjainak megválasztása,
a nem képviselő bizottsági tagok eskütétele.
10. Megbízás adása az SZMSZ felülvizsgálatára.
11. Döntés Bedő Tamás, volt polgármester végkielégítéséről.

Csongrád, 2010. október 8.

Dr. Kőrösi Tibor
polgármester

 

2010. augusztus 27.

Meghívó
Napirendi javaslat:
– I. Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4 éves gazdasági- és munkaprogramjának végrehajtása.
-előterjesztés
– címlap
-beszámoló 2007-2010
– mellékletek
– összefoglaló tábla: belső ellenőrzések
– II. Beszámoló a 2010. I. félévi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról.
– mellékletek
-III. Tájékoztató a Kistérségi Foglalkoztatási Paktumban meghatározott célok megvalósulásáról.
– IV. Tájékoztató a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 éves tevékenységéről.
1. Javaslat a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 24/2008./IX. 02./Ökt. rendelet módosítására.
2. Beszámoló a Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. közületekkel megkötött és tervezett szerződésállományairól.
3. A Városi Víz-és Kommunális Kft. átalakulása kapcsán az önkormányzat által biztosított fedezeti kör felülvizsgálata.
4. Vagyonkezelői szerződés megkötése a Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel.
5. Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézmény pedagógiai programjának véleményezése.
6. Homokhátsági rekultivált területek hasznosítására kiírt pályázatról döntés.
7. A csongrádi 662 hrsz-ú ingatlanon lévő Kertvendéglő értékesítése.
8. Bérlőkijelölés a Csongrád, Justh Gy. u. 2. szám alatti Városi Irodaház épületében.
9. Nagypál János ingatlanának megvásárlása.
10. Tájékoztató a Csongrád, Fő u. 26. szám alatti ingatlanrészek árverésének előkészületeiről.
11. A Csongrád, Hársfa u. 65. II/11. sz. alatti közérdekű lakás bérleti szerződésének meghosszabbítása.
12. A Csongrád, Hársfa u. 65. sz. alatti garzonházban lévő négy lakás bérleti szerződésének meghosszabbítása.
13. A Csongrád, Fő u. 2-4. IV/65. sz. alatti lakásba bérlő kijelölés.
14. Alsóvárosi telek ingyenes használatba adása.
15. Menetrendszerű helyi járatok menetrendjének módosítása.
16. Csatlakozás a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához.
17. Javaslat Csongrád Város Önkormányzata Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatának megalkotására.
18. Kisréti Állattartó telep adásvételi szerződés felbontása. Z-ra jav.
19. Homokhátsági Regionális Zrt. 2010. évi fejlesztési tervének elfogadása. Z-ra jav.
20. Tájékoztató a “Piroskavárosi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” DAOP 4.2.1/2/2F-2f-2008-0018 kódszámú pályázat jelenlegi állásáról.
21.Tájékoztató a Templom utcai “Mesevár” Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése DAOP 4.1.3/C-2f-2009-0020 pályázati projekt jelenlegi állásáról.
22.Tájékoztató a Serház-zugi Holtág rehabilitációs projekt megvalósításáról.
23. Z/1. Javaslat a Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatójának megbízására.
24. Z/2. Dányi Lászlóné lakásfenntartási támogatás elutasítása miatti fellebbezése.
Interpellációs válaszok

 

2010. augusztus 25.

Meghívó
1. Tájékoztató a “Piroskavárosi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” DAOP 4.2.1/2/2F-2f-2008-0018 kódszámú pályázat jelenlegi állásáról.
2. Tájékoztatás az Önkormányzat aktuális fizetőképességi helyzetéről (a 30, 60 és 90 napon túli tartozások mértékéről).
– melléklet
3.Tájékoztató a Templom utcai “Mesevár” Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése DAOP 4.1.3/C-2f-2009-0020 pályázati projekt jelenlegi állásáról.
4.Tájékoztató a Serház-zugi Holtág rehabilitációs projekt megvalósításáról.

2010. július 28.

Meghívó

Napirendi javaslat:
1. Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására. Zárt ülésen
2. Indítvány a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és a póttagoknak a megválasztására Zárt ülésen.
3. Víziközmű Társulat hitel finanszírozás
4. Tulajdonosi hozzájárulás megyei intézmények “Szemünk fénye” programhoz
– mellékletek
5. Homokhátsági projekt rekultiváció
6. Javaslat a jegyzői pályázat kiírására.
7. Közbeszerzési engedélyokirat jóváhagyása (belterületi belvízrendezés)
8. Közbeszerzési engedélyokirat jóváhagyása (meglévő szennyvíztisztító telep bővítése, gépészeti átalakítása)
9. Csongrád Megye Katasztrófavédelmi Szúnyogirtásának megvalósítására benyújtott Vis Major igény

 

2010. június 30.

tömörítve letölthető

 

2010. június 16.

Meghívó
Napirendi javaslat:
1. Geotermikus hőenergia értékesítési szerződés újratárgyalása (zártra javasolva)
2. Csongrádi Beruházó Víziközmű Társulat hitel finanszírozása
melléklet
3. KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút-hálózat fejlesztése című pályázat beadása és önerő biztosítása
4. A Csongrád, Akácfa u. 5. számú garázs bérleti díja kikiáltási összegének módosítása
5. A Csongrád, Iskola u. 5. sz. alatti ingatlan vonatkozásában nyilatkozat elővásárlási jogról. Zártra javasolva

 

2010. május 28.

 

2010. május 06.

 

2010. április 30.

Meghívó
Napirendi javaslat:
1. Beszámoló a 2009. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról
mellékletek
mellékletek jegyzéke
2. A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása.
3. A Csongrád, Fő u. 26. sz. alatti ingatlanrészekre vételi szándék
4. A Csongrád Városi Víz- és Kommunális Kft. üzletrész értékesítés pályázati felhívásra beérkezett ajánlatok elbírálása. Zárt ülésre javasolva.
5. Javaslat a Vezető védőnő megbízásának meghosszabbítására és a védőnői szolgálat intézményvezetői álláshelyének pályázati kiírására. Zárt
6. Csongrád Város Önkormányzata 2009. évi belső ellenőrzési jelentése

 

2010. március 26.

 

2010. március 18.

Meghívó
1. A Gong Rádió és a Szentes Rádió üzemeltetési ajánlatai
2. Önrész biztosítása közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz

 

2010. február 25.

Meghívó
1. Csongrád Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése
kiegészítés
2. A Csongrád Városi Víz- és Kommunális Kft. üzletrész értékesítés pályázati felhívása.

 

2010. február 19.

 

2010. január 22.

 

2010. január 15.

Meghívó
1. A Csongrád Városi Víz- és Kommunális Kft. tőkeemelése.Zárt ülésre javasolva.
2. A Csongrád Városi Víz- és Kommunális Kft. személyi döntések. Zárt
3. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezető testületeinek átalakítása. Zárt

A szerzőről

Válaszolj

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Facebook

Fussunk együtt jövőre!

Önnek ajánljuk